Informacija apie Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre tvarkomus asmens duomenis (privatumo pranešimai)

Asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimas

Archyvinių pažymų išdavimas

Apsinuodijimų nitritais ir nitratais prevencija

Duomenų subjektų prašymų nagrinėjimas, asmens duomenų saugumo pažeidimų vertinimas

Pranešimų apie galimą korupciją teikimas

Pranešėjų apsauga ir vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimas

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKA IR KONTROLĖ

Komplikacijos po skiepo (nepageidaujamos reakcijos į skiepą)  epidemiologinė diagnostika ir kontrolė

Asmenų, turėjusių sąlytį  su įtariamu ar nustatytu užkrečiamąja liga susirgusiu asmeniu, epidemiologinė diagnostika ir kontrolė

Įtariamų ar nustatytų per orą plintančių užkrečiamųjų ligų ir skiepais valdomų užkrečiamųjų ligų epidemiologinė diagnostika ir kontrolė

Įtariamų ar nustatytų legioneliozės atvejų epidemiologinė diagnostika ir kontrolė

Įtariamos ar nustatytos pasiutligės ar nustatyto atvejo, kai žmogų apkandžiojo, apseilėjo ar apdraskė gyvūnai, epidemiologinė diagnostika ir kontrolė

Asmenų, kuriems įtariama ar nustatyta pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamoji liga, duomenų gavimas / teikimas tarptautiniais tinklais

Įtariamo ar patvirtinto įgimto raudonukės sindromo epidemiologinė diagnostika ir kontrolė

Įtariamų ar nustatytų ypač pavojingų įvežtinių ir retų užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologinė diagnostika ir kontrolė

Įtariamo ar patvirtinto tymų, raudonukės atvejo epidemiologinė diagnostika ir kontrolė

Tuberkuliozės epidemiologinė diagnostika ir kontrolė

ŽIV infekcijos epidemiologinė diagnostika ir kontrolė

Zoonozės atvejo epidemiologinė diagnostika ir kontrolė


VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės planų sudarymas

Administracinių nusižengimų teisena

Valstybinė triukšmo kontrolė (ne ūkio subjektų patikrinimai)

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolo surašymas

Tiesioginė valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (ūkio subjektų patikrinimai)

Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikimas veiklos vykdymo vietoje

Sprendimo dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo ir sprendimo leisti tiekti į rinką produktą, kurį laikinai buvo uždrausta teikti, priėmimas

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

Naujienlaiškių siuntimas

Telefoninių pokalbių įrašymas

LEIDIMAI IR LICENZIJOS (VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGA)

Valstybės rinkliavos apskaita ir administravimas

Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus, jo dublikato išdavimas

Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimas

Prašymų dėl biocidinių produktų autorizacijos nagrinėjimas

Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo duomenų subjektų prašymų nagrinėjimas

Leidimo-higienos paso išdavimas, patikslinimas, galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir dublikato išdavimas

Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimas, pratęsimas

Leidimo laivui išvykti iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išdavimas Lietuvos Respublikoje įregistruotiems laivams

Leidimo laisvai praktikai uoste suteikimas

Išmatuotų aplinkos veiksnių apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir jų verčių atitikties visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams išvados išdavimas

Pavojingojo objekto vidaus avarinio plano derinimas

Leidimo taikyti geriamojo vandens saugos išlygą (pirmąją, antrąją) išdavimas

Geriamojo vandens kokybės tyrimo išvados statytojui išdavimas

Kompetenciją patvirtinančių liudijimų išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo prašymų nagrinėjimas

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos nagrinėjimas, ir motyvuotos išvados teikimas

Archyvinių dokumentų apie profesinės rizikos veiksnių matavimo duomenis išdavimas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas

Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir (arba) elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento ir (arba) apimties nustatymo dokumento, ir ataskaitos nagrinėjimas ir išvadų teikimas

TARPINSTITUCINIŲ KOMISIJŲ VEIKLA

Ribinių produktų vertinimo tarpinstitucinės komisijos veikla

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Atrankos ir konkursų į užimamas pareigas NVSC organizavimas 

Atnaujinimo data: 2024-07-18