Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE
(Reglamento (ES) 2016/679 III skyrius):

1. Teisė žinoti apie asmens duomenų tvarkymą NVSC (būti informuotas)
2. Teisė susipažinti su NVSC tvarkomais savo asmens duomenimis
3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs, susipažinęs su NVSC tvarkomais savo asmens duomenimis, turite teisę reikalauti, kad NVSC nedelsdamas ištaisytų netikslius su jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.
4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė galioja, esant vienam iš šių pagrindų:
•    asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
•    duomenų subjektas atšaukia sutikimą, pagal kurį buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
•    asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
•    asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Ši teisė galioja, esant vienam iš šių pagrindų:
•    Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
•    asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
•    NVSC nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
•    Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar NVSC teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.
Jūsų prašymu apribojus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti.
6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
•    duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi;
•    duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

7. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio e arba f punktuose nustatytais atvejais:
-  tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (6 str. e punktas);
 - tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas (6 str. f punktas).
8. Teisė nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam.
Jūs turite teisę įgalioti ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, kuri tinkamai įsteigta pagal Lietuvos Respublikos teisę ir kurios įstatais nustatyti tikslai atitinka viešąjį interesą, kuri veikia duomenų subjekto teisių bei laisvių apsaugos srityje, kiek tai susiję su jų asmens duomenų apsauga, jo vardu pateikti skundą ir jo vardu naudotis jam tam tikromis Reglamente (ES) 2016/679 numatytomis teisėmis.

JŪSŲ TEISĖS NĖRA ABSOLIUČIOS ir gali būti ribojamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, jeigu siekiama užtikrinti: a) nacionalinį saugumą; b) gynybą; c) visuomenės saugumą; d) nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją; e) kitus Lietuvos Respublikos svarbius tikslus, susijusius su bendrais viešaisiais interesais, visų pirma svarbiu ekonominiu ar finansiniu Lietuvos Respublikos interesu, įskaitant pinigų, biudžeto bei mokesčių klausimus, visuomenės sveikatą ir socialinę apsaugą; f) teismų nepriklausomumo ir teismo proceso apsaugą; g) reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos; h) stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo funkciją, kuri (net jeigu tik kartais) yra susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu a- e ir g punktuose nurodytais atvejais; i) Jūsų apsaugą arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą; j) civilinių ieškinių vykdymo užtikrinimą.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITIES TEISES LIETUVOJE PADEDA UŽTIKRINTI IR GINTI:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) prižiūri ir kontroliuoja, kad asmens duomenis profesiniais tikslais tinkamai naudotų įvairios organizacijos, pavyzdžiui, įmonės, valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos ar profesine veikla besiverčiantys fiziniai asmenys, pvz., advokatai, antstoliai, notarai ir kt.

Žurnalistų etikos inspektorius prižiūri, kad asmens duomenys visuomenės informavimo tikslais būtų tinkamai tvarkomi visuomenės informavimo priemonėse, pvz., spaudoje, žiniasklaidos portaluose, socialiniuose tinkluose ir kitose interneto svetainėse.

Teismai sprendžia teisėtumo klausimus dėl asmeniniais tikslais tvarkomų asmens duomenų. Formuoja asmens duomenų apsaugos srities teisinę praktiką.
 
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKĄ NVSC REGLAMENTUOJANTYS  TEISĖS AKTAI:
1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės,  patvirtintos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VKE-597 „ Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“  
2. Informacinių sistemų nuostatai.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, turi pateikti NVSC rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninio ryšio priemonėmis (pasirašant elektroniniu kvalifikuotu parašu).

Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti. Teikiant prašymą elektroninio ryšio priemonėmis prašyme turi būti nurodytas asmens kodas.

Pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:
•    jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;
•    jei prašymas pateikiamas paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;
•    jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
•    jei prašymas pateikiamas elektroninio ryšio priemonėmis – pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams.

Teikiant prašymą rekomenduojame pildyti šią formą.

 

Atnaujinimo data: 2023-12-04