Geriamojo vandens išvada statytojui

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) išduoda Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 93.13 papunktyje ir 10 priedo 2.8 papunkčiuose nurodytą Išvadą dėl geriamojo vandens kokybės tyrimo rezultatų statybos užbaigimo metu (Išvada).

Dėl Išvados į NVSC reikia kreiptis tik, kai statybos užbaigimo metu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos kartu su deklaracija apie statybos užbaigimą arba statybos užbaigimo komisijai reikia pateikti geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentus. Kreiptis į NVSC dėl Išvados reikia, jeigu statybos užbaigimo metu statinys neprijungtas prie komunalinių inžinerinių tinklų, t.y. kai statybos užbaigimo metu vanduo į statinį tiekiamas iš individualaus apsirūpinimo geriamuoju vandeniu šaltinio, t.y. šachtinio šulinio arba gręžinio.

Kreipiantis į NVSC dėl Išvados kartu su prašymu išduoti Išvadą (Geriamojo vandens kokybės tyrimų išvados pateikimo pavyzdinė forma)  (toliau – Prašymas) turi būti pateikti akredituotos laboratorijos arba laboratorijos, turinčios teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, geriamojo vandens tyrimo dokumentai (tyrimų protokolai), kuriuose nurodytas žarninių lazdelių skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml), žarninių enterokokų skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml), nitratų, nitritų, amoniako kiekis, permanganato indeksas, savitasis elektrinis laidis.

Jeigu individualaus apsirūpinimo geriamuoju vandeniu gręžinys turi Lietuvos geologijos tarnybos išduotą gręžinio pasą, kartu su Prašymu pateikiami statinio projekte numatytų geriamojo vandens tyrimų dokumentai.

Atnaujinimo data: 2023-11-20