Produktų vertinimas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, įgyvendindamas priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką, vykdo nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendinant 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nuostatas ir 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo.

Bendradarbiaudama su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, įstaiga atlieka nacionalinės pagalbos tarnybos, konsultuojančios pareiškėjus, biocidinių produktų gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus ir kitus suinteresuotus asmenis atitinkamos jų atsakomybės, įpareigojimų ir teisių pagal Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 klausimais, funkcijas.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras taip pat vykdo nacionalinei kompetentingai institucijai nustatytas užduotis įgyvendinant 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105 bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1). 

Atnaujinimo data: 2023-11-20