Administracinės paslaugos

Fiziniai asmenys administracines paslaugas gali gauti per atstovus sudarydami įgaliojimus elektroniniu  būdu (www.igaliojimai.lt).

 1. Leidimo-higienos paso išdavimas, patikslinimas, galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir dublikato išdavimas
 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas
 3. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir (arba) elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas
 4. Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus, jo dublikato išdavimas
 5. Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimas
 6. Pranešimo apie žmogaus palaikų vežimą priėmimas
 7. Leidimo vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimas, patikslinimas, pakeitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas
 8. Kompetenciją patvirtinančio liudijimo išdavimas asmenims, siekiantiems vykdyti ir vykdantiems veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis
 9. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo
 10. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytas pereinamojo laikotarpio priemones
 11. Leidimo taikyti geriamojo vandens saugos išlygą išdavimas
 12. Leidimo laisvai praktikai uoste išdavimas
 13. Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimas ar pratęsimas
 14. Leidimo laivui išvykti iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išdavimas Lietuvos Respublikoje įregistruotiems laivams

 15. Leidimo tiekti rinkai ar ribotai naudoti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2012 m. gegužės 22 d. Nr. 528/2012 nustatytų autorizacijos liudijimo išdavimo sąlygų neatitinkančius biocidinius produktus pagal nukrypti nuo reikalavimų leidžiančią nuostatą išdavimas


 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-09