NVSC vertybių knygelė (pdf)

Saugodami visuomenės sveikatą bei siekdami kitų įstaigos tikslų nuosekliai ir kryptingai dirbame vadovaudamiesi šiomis profesinėmis ir žmogiškosiomis vertybėmis.

Tai pareiga prisiimti asmeninę atsakomybę už savo priimtus sprendimus, elgesį, veiklą, pasirinkimą ir reikalui esant juos pagrįsti.

Ši vertybė susijusi su komunikavimu, viešumu, informacijos sklaida. Vadovaudamiesi šia vertybe, NVSC darbuotojai yra atviri pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, naujovėms, kitokiai nuomonei, požiūriui ir bendradarbiavimui. Užtikrina teisėtą NVSC informacijos, duomenų ir dokumentų sklaidą, suteikia interesantams visą reikalingą informaciją. Laisvė gauti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.

Tai vertybinis asmens elgesio matas, kai norimas rezultatas pasiekiamas kuo mažesnėmis sąnaudomis arba naudojant turimus išteklius taip, kad būtų pasiektas maksimalus rezultatas. Darbuotojai suteiktus išteklius naudoja ekonomiškai, NVSC elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis naudojasi tik su tarnyba susijusiais tikslais, nesinaudoja NVSC turtu ir tarnybos teikiamomis galimybėmis bei resursais ne tarnybinei veiklai, taip pat nesinaudoja ir neleidžia naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

Tai gebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, greitai orientuotis įvairiose situacijose ir spręsti problemas. NVSC darbuotojai yra iniciatyvūs, tarp iššūkių įžvelgia naujas galimybes sėkmei kurti, siekia jas įgyvendinti.

Tai gebėjimas prisitaikyti prie aplinkybių ir nenumatytų įvykių, skirtingų žmonių. Vadovaudamiesi šia vertybe, NVSC darbuotojai geba prisitaikyti prie kintančių veiklos sąlygų ir reikalavimų, technologijų, darbo organizavimo pokyčių ir kitų aplinkybių; geba priimti nenumatytus įvykius bei dirba įvairiose situacijose, nepriklausomai nuo darbo reikalavimų.

Tai ištikimybė ir atsidavimas valstybei, neperžengiant teisėtumo ribų. Vadovaudamiesi šia vertybe,  NVSC darbuotojai veikia valstybės interesais; nepažeidžia jos konstitucinės santvarkos ir imasi visų teisėtų veiksmų, reikalingų šiai santvarkai apsaugoti.

Tai NVSC poreikių iškėlimas, nesiekiant asmeninės naudos. Vadovaudamiesi šia vertybe, darbuotojai naudoja patikėtą NVSC turtą, tarnybinę informaciją tik visuomenės gerovei; eidami pareigas nesiekia naudos sau ar kitiems su juo susijusiems asmenims, artimiems asmenims; tarnauja išimtinai visuomenės interesams.

Sąžiningumas – vertybinis darbuotojo elgesio matas, sugebėjimas savo veiklą ir elgesį vertinti bei reguliuoti pagal dorovės normas, suprasti savo poelgių moralinę vertę ir atsakomybę už juos.

Nešališkumas – požiūris, apibūdinantis sugebėjimą veikti nešališkai ir vertinti dalykus, remiantis faktais, o ne jausmais ar interesais. Vadovaudamiesi šiomis vertybėmis, darbuotojai yra objektyvūs, priimdami sprendimus, vengia asmeniškumų; išklauso ir pateikia tokią informaciją, kuri padėtų asmeniui priimti tinkamiausią sprendimą; nedemonstruoja savo simpatijų ar antipatijų ir išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms; rodo gerą pavyzdį ir elgiasi nepriekaištingai, sąžiningai, patikimai, nešališkai ir geranoriškai; žino aplinkybes, kurios gali turėti įtakos darbuotojo sąžiningumui ir nešališkumui, dirbant NVSC, vengia tokių situacijų.

NVSC darbuotojai elgiasi nepriekaištingai, vykdo veiklą neveikiami santykių, kurie galėtų turėti įtakos ir pakenkti profesiniam sprendimui ir veiklai. Vadovaudamiesi šia vertybe, darbuotojai vengia aplinkybių, kai privatūs interesai galėtų paveikti sprendimų priėmimą ar sudarytų tokią tikimybę visuomenei; nepriima dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų, organizacijų ar įstaigų, siekiančių daryti įtaką, kai jie eina pareigas.

Tai prievolė gerbti žmogų ir pagrindines jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir vykdyti teismų sprendimus. Vadovaudamiesi šia vertybe, NVSC darbuotojai gerbia žmogų, jo teises, laisves ir orumą; visada veikia nepažeisdami teisingumo principų; dėmesingai reaguoja į asmenų prašymus ar siūlymus, o nepagrįstus prašymus atmeta taktiškai; laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų; elgiasi taip, kad didėtų visuomenės pasitikėjimas NVSC vykdoma veikla ir darbuotojais.

Tai prievolė nešališkai tarnauti žmonėms ir valstybės valdžiai, nepaisant asmeninių politinių pažiūrų. Vadovaudamiesi šia vertybe, darbuotojai išlieka nepriklausomi nuo politinės įtakos; identifikuoja situacijas, kuriose asmeninės pažiūros gali pakenkti nepriklausomumui ar objektyvumui, ar kuriose jo politinės pažiūros ir veiksmai gali turėti neigiamą įtaką NVSC reputacijai ir pasitikėjimui jo veikla.

Tai veikimas, kuris leistų padaryti išvadą, kad tarnyba atitinka taikomus teisės aktus ir standartus. Vadovaudamiesi šia vertybe, NVSC darbuotojai laikosi įstatymų, kitų teisės aktų, sutarčių, susitarimo nuostatų bei NVSC vertybes atitinkančio elgesio, kurie yra privalomi tarnybos aplinkoje ir už jos ribų; nepiktnaudžiauja savo padėtimi, yra atsargūs ir rūpestingi, vykdydami  funkcijas ir bendraudami su kitais asmenimis (taip pat ir naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis), kad jo veiksmai ar reiškiama nuomonė nesukompromituotų NVSC ir nediskredituotų jo autoriteto; supranta ir apsvarsto savo veiksmų poveikį pasitikėjimui NVSC ir atsižvelgia į kitų asmenų lūkesčius dėl jo elgesio tarnyboje ir privačiame gyvenime; konstruktyviai bendradarbiauja  su kolegomis, dalijasi žiniomis ir informacija; siekia aukščiausios kokybės veiklos rezultatų, deramai atlieka savo pareigas, nuolat tobulėja.

Tai pamatinė vertybė, tinkamų vertybinių dorovinių, teisingų dalykų įgyvendinimas, jų praktinis pasireiškimas, tiesos, teisybės siekis. Vadovaudamiesi šia vertybe, NVSC darbuotojai gerbia, gina ir saugo tas vertybes, taip pat žmogaus teises ir laisves, kuriomis yra grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija; yra teisingi nagrinėjant prašymus, skundus, nepiktnaudžiauja suteiktomis galiomis; vienodai tarnauja visiems žmonėms, nepaisant tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų;
21.4. naudoti savo tarnybos laiką efektyviai ir tik tarnybos tikslams.

Tai veiklos principas, susijęs su viešosios valdžios informacijos sklaida, komunikavimu, atvirumu, viešumu, atskaitingumu visuomenei, priimančių sprendimus atsakomybe, tų sprendimų pagrįstumu ir aiškumu. Viešumo principas sietinas ir su lojalumo valstybei ar teisingumo principais: tam tikros informacijos, sudarančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų saugomą paslaptį, neteisėtas paviešinimas ar kitoks atskleidimas užtraukia įstatymų nustatytą atsakomybę. Vadovaudamiesi šia vertybe, NVSC darbuotojai veikia viešai ir suprantamai (veikla atvira įvertinti); žino NVSC įsipareigojimus ir teisinį reguliavimą dėl viešumo ir skaidrumo;  vengia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatyto interesų konflikto; neatskleidžia  jokios informacijos, kurią sužinojo vykdydami funkcijas, siekiant apsaugoti asmens teises, valstybės ar tarnybos paslaptį. Viešumo principo veikimas gali būti ribojamas siekiant apsaugoti asmens teises, valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptį.

Atnaujinimo data: 2024-01-09