>

5G – visuomenės sveikatos įžvalgos

5G ryšys yra mobiliojo ryšio plėtros, ypač 4G tąsa. Ateityje 5G ryšys veiks didesniame dažnių ruože negu šiuo metu veikia 4G ryšys (veiks GHz dažnių ruože), tačiau šiuose dažniuose ir anksčiau veikė, ir dabar veikia kai kurios ryšio technologijos. Mobilaus ryšio specialistų duomenimis 5G gali būti vystomas kituose dažniuose (pvz., apie 700 MHz dažnių ruože). 5G technologijos architektūroje numatomos bazinės stotys ir mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškai (iki 10 W).

Visuomenė baiminasi, kad dėl išplėtoto elektromagnetinio lauko (EML) skleidžiančių įrenginių tinklo ir didelio EML dažnio gali būti daromas neigiamas poveikis sveikatai. Mobilaus ryšio, įskaitant ir 5G ryšį, pagrindinis sveikatai įtaką darantis veiksnys yra EML. Šiuo metu, atsižvelgiant į ryšio sistemų „išmanumo“ pažangą, manoma, kad EML lygis dėl 5G technologijos  diegimo neturėtų reikšmingai padidėti ir sudarys tik nedidelę dalį EML intensyvumo parametrų leidžiamųjų verčių. GHz dažnių ruožo EML (dar vadinama mikrobangomis), nors ir neša didesnį energijos kiekį, neprasiskverbia į gilesnius kūno sluoksnius.

Pagrindinis  ir geriausiai ištirtas radijo dažnio EML biologinis poveikis yra terminis (šiluminis). Pagal šį poveikį yra nustatyti EML lygiai (EML intensyvumo parametrų leidžiamosios vertės), kurie turi apsaugoti žmones nuo neigiamo EML poveikio. Mokslo bendruomenė tiria ir kitus EML poveikius (EML poveikį onkologiniams susirgimams, miegui, vaisingumui, genotoksiškumui, hematoencefalinio barjero pralaidumui, padidėjusiam jautrumui, pažintinėms, psichomotorinėms ir atminties funkcijoms), tačiau Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu iki šiol nėra nustatytas ilgalaikis neigiamas neterminis EML poveikis, kai EML lygis yra mažesnis negu tas, kuris ribojamas pagal EML terminį poveikį. Pabrėžtina, kad mokslinės diskusijos dėl EML neterminio poveikio tebesitęsia, daug dėmesio skiriama mobiliųjų telefonų poveikio sveikatai tyrimams. EML intensyvumo parametrų leidžiamosios vertės turės būti peržiūrimos, jeigu bus moksliškai įrodyti radijo dažnio EML kiti, neterminiai, poveikiai.

EML priežiūra yra reglamentuota Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 15 straipsnyje, kuris nustato, kad turi būti vykdoma radiotechninių objektų valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka derinami ūkio subjektų pateikti radiotechninės dalies projektai ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašas reikalauja, kad radiotechninio objekto, kurio efektyvioji spinduliuotės galia didesnė negu 25 W, radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą operatoriai privalo suderinti prieš įrengdami (statydami) radiotechninį objektą ir kai keičiama radiotechninio objekto antenų įrengimo vieta ar kiti parametrai. Šiame apraše nustatyta tvarka bus taikoma ir 5G ryšio įrenginiams. Vadovaujantis Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/911, 2020 m. birželio 30 d., kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, 57 straipsnio 2 dalį nustatomos mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškų charakteristikos, mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškams individualūs leidimai nebus išduodami, šiuos taškus įdiegę operatoriai turės pranešti kompetentingoms institucijoms apie jų įrengimą ir vietą (reglamentas netaikomas mažos aprėpties belaidžio ryšio prieigos taškams su aktyviosios antenos sistema).

EML spinduliuotės stebėseną vykdo radiotechninių objektų operatoriai pagal suderintus elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus. Stebėsenos rezultatai skelbiami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) interneto svetainėje. EML lygiai gyvenamojoje aplinkoje neturi viršyti Lietuvos higienos normoje HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ nustatytų EML intensyvumo parametrų leidžiamųjų verčių.

NVSC, įgyvendindamas teisės aktų reikalavimus, stebės EML intensyvumo parametrų leidžiamas vertes gyvenamojoje aplinkoje. NVSC primena, kad mažindami EML poveikį, asmenys naudodamiesi mobiliais telefonais, kurie yra arčiausiai žmogaus kūno ir kurių neigiamas poveikis sveikatai tebetiriamas, stengtųsi išlaikyti įmanomai didesnį telefono atstumą nuo kūno, ribotų laiką, kuomet vaikai naudojasi telefonais ar kitais EML skleidžiančiais įrenginiais. Mobiliuoju ryšiu lengvai prieinama virtuali tikrovė gali neigiamai veikti vaikų psichoemocinę būklę, ilgalaikis buvimas joje skatinti fiziškai pasyvų gyvenimo būdą, įrenginių naudojimas gali bloginti regą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20