>

Periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynai

Kontroliniai klausimynai

dokumentai, pagal kuriuos NVSC specialistai atlieka periodinius (planinius) patikrinimus.

Kontrolinių klausimynų pagrindinis tikslas –

aiškiai suformuluoti kontroliniai klausimai, atspindintys svarbiausius teisės aktų reikalavimus, kadangi visiems aktualu, kad visų pirma būtų patikrinti esminiai teisės aktų reikalavimai, dėl kurių gali būti padaryta žala aplinkai ir visuomenei.

Taikant kontrolinius klausimynus siekiama:

  • suteikti ūkio subjektams daugiau aiškumo ir apibrėžtumo, mažinti nepasitikėjimą priežiūros institucija. Susipažinę su viešai paskelbtais kontroliniais klausimynais, ūkio subjektai žinos, ką konkrečiai tikrins inspektorius, kurie teisės aktų reikalavimai yra svarbiausi; ūkio subjektai galės iki patikrinimo savarankiškai užpildydami klausimyną preliminariai įsivertinti vykdomos veiklos ar teikiamų paslaugų atitiktį svarbiausiems teisės aktų reikalavimams;
  • suteikti daugiau užtikrintumo priežiūros institucijai ir jos inspektoriams. Atliekant patikrinimą užpildytas kontrolinis klausimynas yra įrodymas, kad inspektorius patikrino visus svarbiausius konkrečios srities teisės aktų reikalavimus ir tinkamai atliko nustatytas savo pareigas;
  • mažinti korupcijos prielaidas ir didinti patikrinimo skaidrumą. Ūkinei veiklai keliami aiškūs reikalavimai, patikrinimų vykdymas pagal bendrą standartą, jų numatymas taikant kontrolinius klausimynus mažina kyšininkavimo, papirkinėjimo galimybę ūkio subjekto patikrinimo metu;
  • gerinti teisinį reguliavimą, optimizuoti priežiūros institucijų veiklą. Rengdama kontrolinius klausimynus, priežiūros institucija atlieka ir vykdomos priežiūros veiklos, ir šioje veikloje taikomų teisės aktų analizę ir ja remdamasi sudaro kontrolinius klausimynus;
  • užtikrinti vienodą teisės aktų supratimą. Tikrintinų aspektų formulavimas padeda aiškiau suprasti teisės aktų reikalavimus, kadangi kontroliniai klausimai formuluojami ne atkartojant sudėtingas teisės aktų formuluotes, bet taip, kad ūkio subjektui būtų aišku, kaip jis turi elgtis, kad nepažeistų teisės aktų reikalavimų. Teisės aktų reikalavimai kontroliniame klausimyne formuluojami paprastai ir suprantamai.

Jeigu turite pastabų, siūlymų dėl kontrolinio klausimyno, juos galite pateikti el. paštu [email protected] arba paspaudę šią nuorodą:

TEIKTI SIŪLYMUS

 

Atnaujinimo data: 2024-02-09