Metodinės rekomendacijos. Nuodingųjų medžiagų identifikavimo, saugaus pašalinimo ir patekimo į mokyklas prevencijos būdai

1. Ar galima mokyklose per chemijos pamokas daryti laboratorinius bandymus su cheminėmis medžiagomis?

Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punktas švietimo įstaigų pastatuose ir jų teritorijoje draudžia vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis. Mokyklose daryti laboratorinius bandymus galima, tik turimas chemines medžiagas privaloma identifikuoti ar jos nėra priskiriamos nuodingosioms medžiagoms. Kabinete turi būti visų juose laikomų cheminių medžiagų ir mišinių sąrašas bei jų saugos duomenų lapai. Cheminės medžiagos ir mišiniai laikomi paženklintose (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 reikalavimus) talpose mokiniams neprieinamose vietose ir turi būti užtikrinta nuolatinė bei efektyvi oro kaita. Cheminės medžiagos ir mišiniai ugdymo proceso metu naudojami tik prižiūrint mokytojui ar kitam mokyklos vadovo nustatyta tvarka paskirtam mokyklos darbuotojui. Mokiniai, atliekantys tiriamuosius darbus su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, turi dėvėti asmenines apsaugines priemones, kurios parenkamos atsižvelgiant į saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją, yra paženklintos CE ženklu ir atitinka techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“, patvirtinto Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 69 „Dėl techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“ patvirtinimo“ nustatytus saugos ir sveikatos reikalavimus.

2. Kur kreiptis norint utilizuoti nebetinkamas naudoti chemines medžiagas?

Reikalavimai atliekų rūšiavimui, laikinajam laikymui, surinkimui, vežimui, apdorojimui reglamentuoti Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Norint utilizuoti pavojingas medžiagas, reikia įvertinti turimas atliekas pagal Taisyklių 1 priedo I ir III skyrius bei identifikuoti jas pagal Taisyklių 1 priedo IV skyrių. Tuomet kreiptis į atliekas vežančias ir tvarkančias įmones, kurių kontaktus galima rasti Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai. Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

3. Kokie reikalavimai gamtos mokslų kabinetams, kuriuose atliekami tiriamieji darbai su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais?

Gamtos mokslų kabinetuose, kuriuose atliekami tiriamieji darbai su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, kiekvienam mokiniui turi būti skirta ne mažiau 2,4 kv. m. ploto, tiekiamas šaltas vanduo, bendroji dirbtinė apšvieta – 500 lx. Bendram dirbtiniam apšvietimui turi būti naudojami vienodai šviesą išsklaidantys šviestuvai bei lempos, kurių bendrasis spalvų atgavos rodiklis (angl. Color Rendering Index; CRI) ne mažesnis kaip 80 proc. CRI parodo, ar lempučių šviesos spektras yra tolygus.

Jeigu gamtos mokslų kabinete numatyta vykdyti tiriamuosius darbus su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, kuriuos atliekant išsiskiria pavojingos dujos ar garai, turi būti įrengta traukos spinta, kurioje turi būti išlaikytas gamintojo rekomenduojamas oro srauto įtekėjimo greitis. Jei gamintojo instrukcijos nėra, per 50 cm pravertą traukos spintos slankiojamojo lango angą vidutinis oro srauto įtekėjimo greitis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m/s.

Vyr. specialistė Jolanta Petrokienė, tel. (8 449) 74 481, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-20