Ką reikia žinoti A kategorijos paslaugas teikiantiems asmenims?

1. Kas yra A kategorijos paslaugos? 

2. Kokių dokumentų reikia paslaugos teikėjui (asmeniui)? 

3. Kokia apranga ir kitos apsaugos priemonės reikalingos teikiant paslaugą? 

4. Kokie reikalavimai keliami rankų higienai?

5. Kokią informaciją reikia suteikti klientui, kuris naudojasi A kategorijos paslaugomis? 

6. Kaip tinkamai sterilizuoti daugkartinio naudojimo instrumentus?

7. Kaip išsirinkti tinkamą dezinfekcinę priemonę?

8. Kaip pasirinkti kosmetikos priemones?  

9. Kas turi būti nurodyta ant kosmetikos gaminio pakuotės?   

1. Kas yra A kategorijos grožio paslauga? 

A kategorijos paslaugos, tai tokios paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė, instrumentai užteršiami krauju arba kitais kūno skysčiais, todėl kyla pavojus užsikrėsti ar užkrėsti per kraują plintančiomis infekcijomis (hepatitu B, hepatitu C, ŽIV, sukeliančiu AIDS), pažeistose vietose gali prasidėti infekcija.

Pagrindinius grožio paslaugų (kartu ir A kategorijos paslaugų) sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau HN 117:2007). Ši higienos norma privaloma visiems asmenims, kurie teikia A kategorijos grožio paslaugas. 

2.Kokių dokumentų reikia paslaugos teikėjui (asmeniui)

Leidimas-higienos pasas

Grožio paslaugos gali būti teikiamos tik turint šiai veiklai išduotą leidimą-higienos pasą, liudijantį, kad veiklos vykdymo sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

Asmens medicininė knygelė

Svarbu, kad žmogus, teikiantis A kategorijos paslaugas kas metai tikrintųsi sveikatą, tai ypač svarbu, norint užkirsti kelią sunkių tuberkuliozės formų išsivystymui ir plitimui. Asmens medicininė knygelė (sveikatos  pasas, forma Nr. F048/a) laikoma grožio paslaugų teikimo vietoje.

Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas

Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, turi būti įgiję žinių higienos ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo klausimais bei turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Mokymus galite išklausyti įstaigoje tik turinčioje minėtai veiklai licenziją.

3.Kokia apranga ir kitos apsaugos priemonės reikalingos teikiant paslaugą ? 
Kad apsaugotų save ir klientus nuo galimo užkrėtimo darbo metu asmenys, teikiantys grožio paslaugas, privalo dėvėti švarius darbo  drabužius, avėti darbo avalynę. Teikdamas A kategorijos paslaugas, jis privalo mūvėti vienkartines pirštines ir jas keisti po kiekvieno paslaugų vartotojo.

4. Kokie reikalavimai keliami rankų higienai?  

Asmuo, teikiantis grožio paslaugas, privalo plauti rankas prieš pradėdamas ir baigęs teikti grožio paslaugą, prieš užsimaudamas ir nusimovęs pirštines, jis taip pat privalo dezinfekuoti rankas prieš pradėdamas dirbti su steriliais instrumentais.

Rankos plaunamos skystu muilu ir nusausinamos vienkartiniais rankšluoščiais. Labai svarbu, kad užteršę savo rankas kliento krauju ar kitais kūno skysčiais nedelsiant jas dezinfekuotumėte odos  dezinfekcijai  skirta priemone bei nuplautumėte tekančiu vandeniu ir skystu muilu. Jeigu susižeidėte, odą plaukite  tekančiu vandeniu ir skystu muilu, po to dezinfekuokite odos dezinfektantu. Žaizdelę užklijuokite neperšlampamu pleistru, esant reikalui mūvėkite pirštines.

5. Kokią informaciją reikia suteikti klientui, kuris naudojasi A kategorijos paslaugomis?

Visų pirma, teikiant tatuiravimo ir permanentinio makiažo paslaugas klientas turi būti užregistruotas paslaugos teikimo kortelėje/žurnale. Jam taip pat turi būti suteikta informacija apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę kūno vietų priežiūrą, apie atvejus, kai paslauga negali būti teikiama.

6. Kaip tinkamai sterilizuoti daugkartinio naudojimo instrumentus?  

Daugkartinio naudojimo instrumentai, naudojami teikiant A kategorijos paslaugas, pirmiausia pamerkiami į dezinfekcinį tirpalą, po to plaunami, sausinami ir sterilizuojami.

Pasirenkant instrumentų sterilizacijos būdą ir sterilizuojant instrumentus turi būti vadovaujamasi instrumentų gamintojų pateiktomis instrumentų priežiūros sterilizacijos instrukcijomis, sterilizatoriaus gamintojo pateiktomis sterilizatoriaus naudojimo instrukcijomis, laikantis sterilizatoriaus gamintojo nurodyto sterilizacijos režimo, sterilizacijos trukmės, slėgio, temperatūros reikalavimų. Sterilizacijos proceso rodmenys registruojami normos 2 priede pateiktame „Sterilizatoriaus darbo kontrolės registre.“ [nuoroda]

7. Kaip išsirinkti tinkamą dezinfekcinę priemonę?

Dezinfektantas turi būti autorizuotas ir turėti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą;

Autorizacijos liudijime turi būti nurodytas tipas ir paskirtis: 2 produktų tipas; paskirtis – naudoti sveikatos priežiūros įstaigose, grožio paslaugų teikimo įstaigose;
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaiga turi būti ne ankstesnė kaip iki 12 mėnesių po pirkimo datos, kad galima būtų jį sunaudoti;
Dezinfektantas neturi gadinti metalinių (medinių, dažytų,...) paviršių;
Dezinfektantą turi būti galima laikyti normaliomis sąlygomis (nuo + 16 iki + 24 °C);
Naudojant dezinfektantą nereikia asmens saugos priemonių, išskyrus pirštines;
Paviršiams dezinfekuoti geriausia naudoti dezinfektantus alkoholiniu pagrindu, kad nereikėtų papildomai nuplauti vandeniu;
Dezinfekcinės priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojo instrukciją.

8. Kaip pasirinkti kosmetikos priemones?

Kosmetikos gaminiai yra skirti odai gražinti, kad ji geriau atrodytų, tačiau nedarytų įtakos odos struktūrai ar fiziologijai.

Renkantis ir naudojant kosmetikos gaminius reikėtų atsižvelgti į šiuos pagrindinius kriterijus:

-naudoti tik legaliai į rinką tiekiamus kosmetikos gaminius;

-nenaudoti kosmetikos priemonių, kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs;

-kosmetikos priemones naudoti tik pagal gamintojo nurodytą paskirtį.

9. Kas turi būti nurodyta ant kosmetikos gaminio pakuotės?   

Ant tiekiamo į rinką kosmetikos gaminio pakuotės turi būti pateikta ši informacija:

a) Europos Bendrijoje įsisteigusio gamintojo ar asmens, atsakingo už kosmetikos gaminio patiekimą į rinką, pavadinimas ar ženklas, adresas. Gaminio kilmės šalis, jeigu

pagaminta ne EB;

b) vardinis gaminio kiekis pagal masę ar tūrį;

c) minimalus gaminio tinkamumo naudoti terminas (Kosmetikos gaminiams, kurių

minimalus tinkamumo terminas yra trumpesnis kaip 30 mėnesių, jis turi būti pateiktas

aiškiai užrašant mėnesį ir metus po žodžių "Geriausias naudoti iki pabaigos..." arba

nurodant pakuotės vietą, kur užrašyta data);

d) kosmetikos gaminiams, kurių tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėn.,

turi būti nurodytas laikotarpis nuo pakuotės atidarymo, per kurį gaminys gali būti

naudojamas visiškai nepakenkiant vartotojui;

e) ypatingi atsargumo įspėjimai, kurių būtina laikytis naudojant gaminį;

f) gaminio pagaminimo partijos numeris ar kitas žymuo, pagal kurį galima identifikuoti gaminį (nustatyti gaminio pagaminimo datą ir vietą);

g) gaminio funkcija, jeigu jos negalima suprasti pagal pateikimą;

h) ingredientų sąrašas, kuris gali būti pateiktas ant pirminės ir antrinės pakuotės arba vien tik ant antrinės pakuotės. Prasideda žodžiu Ingredients. INCI nomenklatūra. Mažėjimo tvarka;

i) jei reikalaujamos informacijos (ypatingi atsargumo įspėjimai ir ingredientų sąrašai) negalima pažymėti ant gaminio pirminės ar antrinės pakuotės dėl jos dydžio, formos, ši informacija turi būti pateikta lapelyje, juostelėje, kortelėje, pridedamoje arba pritvirtinamoje prie gaminio, o apie jų buvimą informuojamas vartotojas, išspausdinant ant pirminės ar antrinės pakuotės sutrumpintą informaciją ar pavaizduojant specialų simbolį.

Vartojant kosmetikos gaminius būna, kad pasitaiko ir nepageidaujamas kosmetikos gaminių poveikis, kuris nėra dažnas ar stiprus reiškinys. Paminėtinos šios nepageidaujamos odos reakcijos į kosmetikos priemones: odos sudirginimas, dilgėlinė, dermatitai.

Parengė 
Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
Vyriausioji specialistė Reda Radavičiūtė

Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus
Vyriausioji specialistė Jolita Pirmaitytė 

Atnaujinimo data: 2023-11-20