NVSC specialistas per 3 darbo dienas nuo prašymo dėl geriamojo vandens ištyrimo gavimo susisieks prašyme nurodytais kontaktais ir suderins geriamojo vandens ėminio paėmimo laiką bei geriamojo vandens šaltinio aplinkos įvertinimą, jeigu bus išreikštas toks pageidavimas.

NVSC specialistas, atvykęs suderintu laiku:
1.    paims vandens ėminį iš geriamojo vandens vartojimo vietos (vandens čiaupo, kitos vietos, iš kur vanduo imamas maistui);
2.    įvertins geriamojo vandens šaltinio aplinką (jeigu toks pageidavimas išreikštas);
3.    pateiks preliminarią informaciją apie apsinuodijimų nitratais ir nitritais prevencijos priemones.

Per 2 darbo dienas nuo vandens tyrimo rezultatų gavimo prašyme nurodytu būdu ir nurodytais kontaktais bus pateikta informacija apie geriamojo vandens ištyrimo rezultatus, t. y. nitratų ir nitritų koncentracijas, veiksmus, kurių reikia imtis, jei koncentracijos viršija leidžiamas, ir apie pavojų žmonių sveikatai, jei vartojamas nitratais ir nitritais užterštas geriamasis vanduo.

Jeigu vandens tyrimo rezultatai rodo, kad nitratų ar nitritų kiekis viršija higienos normoje nustatytas ribines vertes (nitratų koncentracija negali būti didesnė nei 50 mg/l, nitritų – 0,5 mg/l, taip pat turi būti laikomasi sąlygos [nitratas]/50 + [nitritas]/3 ≤ 1 (laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitratui (NO3) ir nitritui (NO2) nustatytos koncentracijos mg/l) ir  nitritams nustatytos 0,10 mg/l rodiklio ribinės vertės) NVSC nedelsdamas apie tai telefonu informuoja pareiškėją ir nurodo, kad vandens vartoti negalima.

Atnaujinimo data: 2023-11-20