1.    Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas
2.    Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas  
3.    Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
4.    Lietuvos Respublikos higienos norma HN 64:2017 „Kosmetikos  ir asmens higienos gaminiai. Mikrobinio užterštumo ribinės vertės“
5.    Lietuvos higienos norma HN 115:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“
6.    Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas dėl „Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“
7.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015m. rugsėjo 28d. įsakymu nr.V-1090 patvirtintas Informacijos apie kosmetikos gaminio rimtą nepageidaujamą poveikį teikimo tvarkos aprašas
8.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013m. birželio 19d. įsakymu nr.V-634 patvirtintos Kosmetikos gaminių ženklinimo rekvizitų, privalomų pateikti Lietuvos Respublikos valstybine kalba, nurodymo ir nefasuotų kosmetikos gaminių, pakuojamų tik prekybos vietoje pirkėjo pageidavimu arba fasuojamų tiesiogiai parduodant, ženklinimo taisyklės
9.    Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
10.    Lietuvos standartas. Kosmetikos gaminiai. Geros gamybos praktika. Geros gamybos praktikos vadovas (LST EN ISO 22716)  Mokama prieiga
11.    Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009
12.    Komisijos reglamentas (ES) Nr. 655/2013 m. liepos 10 d., kuriuo nustatomi bendrieji teiginių apie kosmetikos gaminius pagrindimo kriterijai
13.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių įgyvendinimo
14.    Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013 m. lapkričio 25 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių I priedo gairių
15.    Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 2019 m. birželio 20 d. dėl  rinkos  priežiūros ir  gaminių atitikties, kuriuo  iš  dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011
16.    Ribinių produktų vadovas. Kosmetikos produktų darbo grupių (apibrėžtų aptarnavimo prekėms) vadovas kosmetikos reglamento (EB) nr. 1223/2009 taikymo sričiai
17.    EFEO / IFRA cheminių medžiagų identifikavimo ir natūralių kompleksinių medžiagų (NCS) tapatumo pagal REACH ir CLP gairės
18.    EFEO / IFRA „Natural Complex Substances“ (NCS) poveikio aplinkai vertinimo gairės

19. Rinkai pateikiančių kosmetikos gaminius atsakingų asmenų vykdomos veiklos atitikties 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) NR. 1223/2009 Dėl kosmetikos gaminių reikalavimams patikrinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. VKE-401.

20. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. VKE-186 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. VKE-401 „Dėl rinkai pateikiančių kosmetikos gaminius atsakingų asmenų vykdomos veiklos atitikties 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) NR. 1223/2009 Dėl kosmetikos gaminių reikalavimams patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2023-11-20