Siekiant įgyvendinti 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių  (toliau – Reglamentas 1223/2009), kuris nustato, kaip kosmetikos produktai turi būti gaminami, ženklinami ir tiekiami rinkai, reikalavimus bei taikant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-634 patvirtintas Kosmetikos gaminių ženklinimo rekvizitų, privalomų pateikti Lietuvos Respublikos valstybine kalba, nurodymo ir nefasuotų kosmetikos gaminių, pakuojamų tik prekybos vietoje pirkėjo pageidavimu arba fasuojamų tiesiogiai parduodant, ženklinimo taisykles, parengta pavyzdinė kosmetikos gaminio etiketė, kurioje nurodyta privaloma kosmetikos gaminio ženklinimo informacija, atitinkanti šių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Ši pavyzdinė etiketė sukurta atsižvelgiant į nustatytus dažnai pasitaikančius kosmetikos gaminių ženklinimo neatitikimus bei pažeidimus. Todėl užtikrinant vartotojų saugą ir sklandų produktų teikimą į rinką būtina laikytis Reglamento 1223/2009 19 straipsnio (Ženklinimas) reikalavimų. Šio straipsnio nuostatose nurodomi ir tam tikri atvejai, kuomet ženklinimo informacija gali kisti arba turi būti papildoma pagal pateiktus reikalavimus.

Įspėjimas! Pateiktas kosmetikos gaminio pavyzdys yra išgalvotas ir negali būti kopijuojamas.

Reikalavimai taikomi minimalaus tinkamumo termino datos nurodymui:

  1. prieš pačią datą arba vietą ant pakuotės, kurioje ši data yra užrašyta,  turi būti nurodomas simbolis arba žodžiai: „Geriausias naudoti iki pabaigos“;
  2. minimalaus tinkamumo termino data užrašoma pateikta tvarka: mėnuo ir metai arba diena, mėnuo ir metai;
  3. kosmetikos gaminių, kurių minimalus tinkamumo terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių, minimalaus tinkamumo termino datos nurodyti nebūtina. Tokiems gaminiams nurodomas laikas, per kurį gaminys, jį atidarius, yra saugus ir gali būti naudojamas visiškai nepakenkiant vartotojui. Ši informacija pažymima atidaryto indelio simboliu, nurodant trukmę (mėnesiais ir (arba) metais), išskyrus tuos atvejus, kai tinkamumo terminas po atidarymo nesvarbus.

Reikalavimai taikomi ingredientų sąrašo pateikimui:

  1. ingredientų sąrašas turi prasidėti terminu „Ingredients“;
  2. ingredientų sąrašas sudaromas masės, kokios jie buvo gaminant kosmetikos gaminį, mažėjimo tvarka. Mažesnės nei 1 % koncentracijos ingredientai gali būti išvardyti bet kokia tvarka po ingredientų, kurių koncentracija didesnė kaip 1 %.
  3. ingredientų pavadinimai turi būti nurodyti pagal Bendrųjų ingredientų pavadinimų glosarijuje nurodytus bendruosius ingredientų pavadinimus, įskaitant pavadinimus pagal Tarptautinę kosmetikos ingredientų nomenklatūrą (INCI).

Atnaujinimo data: 2023-11-20