Kosmetikos gaminių tiekimo rinkai pokyčiai po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos

2020 m.  vasario  1 d.  Jungtinė  Karalystė  išstojo  iš  Europos  Sąjungos  ir  tapo  trečiąja šalimi.  Susitarime  dėl  išstojimo nustatytas  pereinamasis  laikotarpis,  kuris  baigiasi 2020 m. gruodžio 31 d.  Šiuo ribotu periodu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma visa ES teisė.

2020 m. liepos 9 d. Europos Komisija parengė komunikatą dėl pasirengimo pokyčiams Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių pereinamojo laikotarpio pasibaigimo momento. Pereinamuoju  laikotarpiu  ES  ir  Jungtinė  Karalystė  derėsis  dėl  susitarimo  dėl  naujos partnerystės, kuriuo visų pirma numatoma laisvosios prekybos erdvė. Nuo 2021 m. sausio 1 d., nepriklausomai nuo derybų rezultatų, viešojo administravimo institucijos, įmonės ir piliečiai patirs įvairių plataus masto padarinių. Šie pokyčiai neišvengiami ir kosmetikos gaminių rinkoje, todėl suinteresuotosios šalys turi jiems pasirengti.

2020 m. kovo 13 d. Europos Komisijos pranešime suinteresuotiesiems subjektams dėl Jungtinės Karalystės išstojimo nurodomos kosmetikos gaminių srities ES taisyklės pereinamuoju laikotarpiu ir jam pasibaigus.

Suinteresuotosioms šalims rekomenduojama:

  • užtikrinti, kad jie būtų įsisteigę ES ir kad tai atsispindėtų atitinkamame ženklinime;
  • užtikrinti saugos vertinimo atitiktį (saugos vertintojo kvalifikaciją) ir
  • imtis reikiamų veiksmų dėl Pranešimo apie kosmetikos gaminius portalo (CPNP) atnaujinimo.

Atnaujinimo data: 2023-11-20