Teikiami rinkai kosmetikos gaminiai turi atitikti reikalavimus nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009), todėl rekomenduojame atidžiai susipažinti su minėtu reglamentu, tai galima padaryti paspaudus šią nuorodą.

Kartu su importuojamais kosmetikos gaminiais turi būti šie krovinį lydintys dokumentai(angl. k. Along with the imported cosmetic products, there must be the following documents accompanying the cargo):

 • kosmetikos gaminio cheminė sudėtis, nurodant pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 III-VI priedus ribojamų medžiagų kiekius (angl. k. The chemical composition of the cosmetic product, indicating in accordance with Regulation (EC) No. 1223/2009 on the quantities of substances restricted in Annexes III-VI);
 • įgaliojimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 4 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus, jei importuotojas nėra atsakingas asmuo už kosmetikos gaminio pateikimą rinkai (angl. k. Mandate document according to Regulation (EC) No. 1223/2009, the requirements set out in Article 4, Part 5, if the importer is not the responsible person for placing the cosmetic product on the market);
 • kompetentingos institucijos patvirtinimas, kad gaminant kosmetikos gaminį buvo laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 8 straipsnyje nurodytos geros gamybos praktikos (angl. k. Confirmation by the competent authority that Regulation (EC) No. 1223/2009 Article 8 refers to good manufacturing practices);
 • kosmetikos gaminio Pranešimo apie kosmetikos gaminius portalo (CPNP) nuorodos numeris (angl. k. Reference number of the Cosmetic Product Notification Portal (CPNP) of the cosmetic product);
 • duomenys apie gamintojo darytus bandymus su gyvūnais, kuriant kosmetikos gaminį arba įvertinant jo ir jo ingredientų saugumą (angl. k. Data on animal tests carried out by the manufacturer when developing a cosmetic product or evaluating its safety and its ingredients);
 • kosmetikos gaminio etiketė, jei kosmetikos gaminys nėra paženklintas Lietuvos Respublikos valstybine kalba (angl. k. The label of the cosmetic product, if the cosmetic product is not labeled in the official language of the Republic of Lithuania);
 • jei importuojami pluoštinių kanapių kosmetikos gaminiai (angl. k. If fiber hemp cosmetic products are imported):
  • importuojami pluoštinių kanapių produktai ir jų gaminiai turi būti gauti ar pagaminti iš pluoštinių kanapių, kuriose THC kiekis neviršija leidžiamos 0,3 % ribos, ir turėti trečiosios šalies atsakingos institucijos išduotą tai patvirtinantį dokumentą (angl. k. Imported fibrous hemp products and their products must be obtained or made from fibrous hemp in which the THC content does not exceed the permitted limit of 0.3%, and have a document confirming this issued by a responsible authority of a third country);
  • kiekviena importuojama pluoštinių kanapių gaminių partija turi turėti trečiosios šalies atsakingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį THC kiekį gaminiuose. Importuojant iš pluoštinių kanapių sėklų ar pluošto pagamintus gaminius, šio dokumento nereikalaujama (angl. k. Each imported batch of fiber hemp products must have a document issued by a responsible authority of a third country confirming the THC content of the products. This document is not required when importing products made from fibrous hemp seeds or fiber).

Papildomai informuojame, kad rinkai teikiamų kosmetikos gaminių ženklinimo informacija turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 19 straipsnyje (Ženklinimas) nurodytus reikalavimus. Ženklinant kosmetikos gaminį ant pakuotės neištrinamomis, lengvai įskaitomomis ir gerai matomomis raidėmis turi būti nurodyta ši ženklinimo informacija:

 • Atsakingo asmens pavadinimas arba registruotas pavadinimas bei adresas. Importo atveju turi būti nurodyta kilmės šalis;
 • Nominalus turinys, nurodytas masės arba tūrio vienetais pakavimo metu;
 • Minimalaus tinkamumo termino data. Ant gaminio pakuotės prieš pačią datą arba vietą ant pakuotės, kurioje ši data yra užrašyta, nurodomas Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 VII priedo 3 punkte pateiktas simbolis arba žodžiai: „Geriausias naudoti iki pabaigos...“. Minimalaus tinkamumo termino data pažymima aiškiu eiliškumu: mėnuo ir metai arba diena, mėnuo ir metai. Jei minimalus tinkamumo terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių, minimalaus tinkamumo termino datos nurodyti nebūtina ir tokie gaminiai pažymimi Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 VII priedo 2 punkte pateiktu atidaryto indelio simboliu, nurodant trukmę mėnesiais ir (arba) metais;
 • Konkretūs nurodymai dėl atsargumo priemonių, kurių reikės laikytis naudojant gaminį;
 • Gamybos partijos numeris arba identifikavimo nuoroda;
 • Kosmetikos gaminio funkcija, nebent tai aišku pagal jo pateikimą;
 • Ingredientų sąrašas, kuris turi prasidėti terminu „Ingredients“ ir jo išversti nereikia. Ingredientų pavadinimai turi būti nurodyti pagal Bendrųjų ingredientų pavadinimų glosarijuje nurodytus bendruosius ingredientų pavadinimus, įskaitant pavadinimus pagal Tarptautinę kosmetikos ingredientų nomenklatūrą (INCI). Ingredientų sąrašas sudaromas masės, kokios jie buvo gaminant kosmetikos gaminį, mažėjimo tvarka. Mažesnės nei 1 % koncentracijos ingredientai gali būti išvardyti bet kokia tvarka po ingredientų, kurių koncentracija didesnė kaip 1 %;
 • Taip pat Lietuvoje parduodami produktai turi būti ženklinami pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 19 straipsnio (Ženklinimas) 5 dalies reikalavimą, t. y. informacija apie nominalų turinį masės arba tūrio vienetais; minimalaus tinkamumo termino datą; konkrečius nurodymus dėl atsargumo priemonių, kurių reikės laikytis naudojant gaminį; kosmetikos gaminio funkciją turi būti nurodyta Lietuvos Respublikos valstybine kalba, parengiant kosmetikos gaminio etiketę, jei kosmetikos gaminys nėra paženklintas Lietuvos Respublikos valstybine kalba. Dar kartą akcentuojame, kad ingredientų pavadinimų į lietuvių kalbą versti nereikia, o jų sąrašas turi prasidėti terminu „Ingredients“.

Jeigu veikiate kaip atsakingas asmuo už kosmetikos gaminių tiekimą rinkai arba jeigu veikiate kaip platintojas ir savo iniciatyva išverčiate gaminių ženklinimo rekvizitus, siekdami laikytis nacionalinių teisės aktų (Atsakingas asmuo atitinkamus gaminius jau turi būti užregistravęs portale CPNP), pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 13 straipsnį prieš pateikiant kosmetikos gaminį rinkai, apie tai turite pranešti (notifikuoti) per Europos Komisijos pranešimo apie kosmetikos gaminius portalą (CPNP), t. y. pateikti duomenis apie kosmetikos gaminį.

Svarbu!

Atkreipkite dėmesį į tai, kad sėkmingas pranešimas apie gaminį per CPNP nebūtinai reiškia, jog atitinkamas gaminys atitinka visus Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimus. Atsakingas asmuo užtikrina, kad būtų laikomasi reglamente nustatytų atitinkamų įpareigojimų.

Taip pat pridedame Europos Komisijos pranešimo apie kosmetikos gaminius portalo (CPNP) vartotojo vadovą atsakingiesiems asmenims ir platintojams, kuriame galima rasti informacijos apie CPNP portalą ir notifikavimo procesą, spausti čia.

Atnaujinimo data: 2023-11-20