Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešimų pateikimas per Pranešimo apie kosmetikos gaminius portalą (CPNP)
1.    Ar pranešęs apie gaminį gausiu patvirtinimą?
2.    Kaip galiu patikrinti ar įmonė pranešė apie savo gaminius per CPNP?
3.    Jeigu kita įmonė importuoja tą patį gaminį kaip ir aš, ar jai taip pat reikia apie jį pranešti per CPNP?
4.    Ar turiu nurodyti šalis CPNP, kuriose prekiaujama gaminiu?

Kosmetikos gaminių tiekimas rinkai
1.    Ar gali fizinis ar juridinis asmuo, kaip platintojas, tiekti rinkai kosmetikos gaminį, už kurio pateikimą rinkai Bendrijoje nėra paskirtas/įsisteigęs/įgaliotas atsakingas asmuo?
2.    Kada kosmetikos gaminio platintojas tampa atsakingu asmeniu?
3.    Kur turi būti laikoma/saugoma kosmetikos gaminio informacijos byla?
4.    Kas turi teisę atlikti kosmetikos gaminio saugos įvertinimą?
5.    Ar gali būti kosmetikos gaminyje uždraustų medžiagų likučiai?
 

Atsakymai

1.    Ar pranešęs apie gaminį gausiu patvirtinimą?
Atsakymas: Ne, patvirtinimas nesiunčiamas.

2.    Kaip galiu patikrinti ar įmonė pranešė apie savo gaminius per CPNP?
Atsakymas: CPNP nėra prieinamas visuomenei, todėl pačiam vartotojui patikrinti ar konkreti įmonė pranešė apie savo gaminius per CPNP, galimybės nėra. Prieigą prie jo turi tik kompetentingos institucijos (rinkos priežiūros, rinkos tyrimo, vertinimo ir vartotojų informavimo tikslais) ir Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurai ar panašios valstybių narių įkurtos institucijos (medicininio gydymo tikslais). Taip pat prieigą prie CPNP turi fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie pateikė pranešimus CPNP (tik prie tų pranešimų, kuriuos patys pateikė).

3.    Jeigu kita įmonė importuoja tą patį gaminį kaip ir aš, ar jai taip pat reikia apie jį pranešti per CPNP?
Atsakymas: Taip, Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 4 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu kosmetikos gaminys yra importuojamas, kiekvienas importuotojas laikomas asmeniu, atsakingu už konkretaus kosmetikos gaminio tiekimą rinkai.

4.    Ar turiu nurodyti šalis CPNP, kuriose prekiaujama gaminiu?
Atsakymas: Reglamente Nr. 1223/2009 nereikalaujama nurodyti visų šalių, kuriose prekiaujama gaminiu. Atsakingas asmuo turi nurodyti tik tą šalį, kurioje gaminys pirmą kartą pateiktas rinkai. Tačiau registruodami CPNP turite nurodyti gaminio pavadinimą ir datą, kada gaminys tapo prieinamas įvairiose šalyse, ir pateikti į įvairias kalbas išverstą gaminio pavadinimą. Kiekvienas iš šių pavadinimų turi būti minimas CPNP skirtame pranešime.

Kosmetikos gaminių tiekimas rinkai
1.    Ar gali fizinis ar juridinis asmuo, kaip platintojas, tiekti rinkai kosmetikos gaminį, už kurio pateikimą rinkai Bendrijoje nėra paskirtas/įsisteigęs/įgaliotas atsakingas asmuo?
Atsakymas: Negali, nes tik atsakingas asmuo už kosmetikos gaminio pateikimą rinkai turi užtikrinti, kad pateiktas gaminys rinkai atitiktų Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimus.     
                                                                                                                    
2.    Kada kosmetikos gaminio platintojas tampa atsakingu asmeniu?
Atsakymas: Platintojas tampa atsakingu asmeniu, kai kosmetikos gaminį rinkai pateikia savo vardu ar su prekiniu ženklu arba taip pakeičia rinkai jau pateiktą gaminį, kad gali būti paveikta taikomų reikalavimų atitiktis.   
                                                                                                 
3.    Kur turi būti laikoma/saugoma kosmetikos gaminio informacijos byla?
Atsakymas: Atsakingo asmens nurodytu adresu gaminio etiketėje.

4.    Kas turi teisę atlikti kosmetikos gaminio saugos įvertinimą?
Atsakymas: Kosmetikos gaminio saugos įvertinimą gali atlikti asmuo, turintis farmacijos, toksikologijos, medicinos arba panašių disciplinų srityje aukštojo mokslo arba atitinkamos valstybės narės pripažįstamų lygiaverčių studijų diplomą arba kitus oficialius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

5.    Ar gali būti kosmetikos gaminyje uždraustų medžiagų likučiai?
Atsakymas: Draudžiamų medžiagų likučiai, atsitiktinai atsiradę dėl sintetinių arba natūralių ingredientų priemaišų, gamybos proceso, sandėliavimo bei išsiskyrimo iš pakuočių, leidžiami, jei jie techniškai neišvengiami, laikantis geros gamybos praktikos, ir, jei tokie gaminiai nekelia pavojaus žmonių sveikatai, naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimų reikalavimų

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-28