Atsakingos institucijos


1.    Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
•    vykdo nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendinant 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59) ( toliau– Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009) nuostatas;
•    vykdo asmens valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, gaminančių kosmetikos gaminius bei tiekiančių juos  EB rinkai  iš ES nepriklausančių valstybių, t.y. veikiančių kaip atsakingi asmenys, veiklos atitikties Reglamento (EB) Nr. 1223/2009  reikalavimams valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę.
•    nagrinėja vartotojų skundus dėl kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų.
•    sprendžiant vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčus ne teismo tvarka, ginčus nagrinėjančiai institucijai teikia išvadas, susijusias su ginčijamų kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų sauga ir kokybe.
•    prižiūri, kaip atsakingi asmenys vykdo Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 5 straipsnyje nurodytas prievoles.
•    pagal kompetenciją atlieka Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 22 straipsnio pirmojoje ir antrojoje pastraipose, 23 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse, 24 straipsnyje, 25 straipsnio 1–6 dalyse, 27, 28 straipsniuose, 29 straipsnio 1 dalyje, 30 straipsnyje ir 38 straipsnio ketvirtojoje pastraipoje nustatytas nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas.

2.   Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
•    prižiūri, kaip platintojai vykdo Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 6 straipsnyje ir 13 straipsnio 3 dalyje nurodytas prievoles.
•    pagal kompetenciją atlieka Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 22 straipsnio pirmojoje pastraipoje, 25 straipsnio 1 dalies b–j ir l punktuose bei 5 ir 7 dalyse, 26, 28 straipsniuose ir 29 straipsnio 1 dalyje nustatytas nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas.

3.   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
•    teikia Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 18 straipsnio 2 dalies šeštojoje pastraipoje numatytą prašymą Komisijai leisti taikyti nuo Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 18 straipsnio 1 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą;
•    vykdant Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 22 straipsnio ketvirtojoje pastraipoje nustatytą prievolę, ne rečiau kaip kas ketverius metus organizuoja nacionalinių kompetentingų institucijų vykdomos kosmetikos gaminių priežiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 reikalavimus svarstymą bei vertinimą ir rezultatus pateikti kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir Komisijai bei sudaryti galimybę su jais susipažinti visuomenei.“

4.   Lietuvos respublikos muitinė
•    pagal kompetenciją vykdo priežiūrą, ar iš trečiųjų šalių įvežami kosmetikos gaminiai yra įteisinti.
•    pildo pranešimą apie sulaikytus kosmetikos gaminius ir siunčia jį Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teritoriniam departamentui.

5.   Vaistų kontrolės tarnyba
•    viena iš bendradarbiaujančių institucijų svarstant ar tai yra vaistinis preparatas ar kosmetikos gaminys.

6.   Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
•    konsultacinė, bendradarbiaujanti institucija. (Ar tai maisto papildas ar kosmetikos gaminys).

Atnaujinimo data: 2023-11-20