NVSC funkcijos tuberkuliozės valdymo srityje

Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plane numatyti uždaviniai NVSC:

 1. Vykdyti periodinį visuomenės informavimą apie TB epidemiologinę būklę ir apsisaugojimo nuo TB būdus (pvz., informacinės medžiagos visuomenei TB profilaktikos klausimais rengimas, gamyba, sklaida, ypač kovo 24 d. – kovos su TB dieną). Ypač svarbu šią veiklą vykdyti skleidžiant įrodymais pagrįstą ir patikimą informaciją.
 2. Organizuoti TB sergančių pacientų ir jų šeimos narių mokymus TB profilaktikos ir kontrolės klausimais, parengti specialias pacientams mokyti skirtas rekomendacijas. Taip pat būtina vykdyti pacientų mokymus visuose TB stacionaruose, kuriuose yra įrengti pacientų mokymo kabinetai, užtikrinant, kad juose pacientai galėtų aptarti įvairius ligos aspektus su specialistais (gydytojais, slaugytojais, psichologais, socialiniais darbuotojais, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę vykdančiais visuomenės sveikatos specialistais ir kt.). Taip pat mokymus būtina vykdyti ir pacientams, besigydantiems ambulatoriškai. Pacientai, besigydydami ambulatoriškai ar stacionare, šiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose gauna žinių apie TB.
 3. Organizuoti sveikatos priežiūros specialistų (šeimos gydytojų, vaikų ligų gydytojų, vidaus ligų gydytojų, pulmonologų, vaikų pulmonologų, slaugytojų, visuomenės sveikatos specialistų, NVO, savivaldybės ir seniūnijos darbuotojų) mokymus TB epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės klausimais. Organizuoti konferencijas ir seminarus TB profilaktikos, diagnostikos ir gydymo bei gydymo kontrolės (DOTS strategijos) klausimais.
 4. Nuo 2014 metų reglamentuoti skatinamąją paslaugą šeimos medicinos paslaugas teikiantiems šeimos ir vaikų ligų gydytojams už tuberkulino mėginių atlikimą ikimokyklinio amžiaus (7 m.) ir rizikos grupėms priklausantiems vaikams, užtikrinant efektyvų tuberkulino mėginių atlikimą. Informacijos teikimas bei stebėsena numatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 399 „Dėl tuberkulino mėginių atlikimo ir statistinės ataskaitos formos Nr. 9 „Tuberkulino mėginių atlikimo statistinė ataskaita“ patvirtinimo“ nuostatose.
 5. Į TB profilaktikos ir gydymo kontrolės priemonių įgyvendinimą įtraukti savivaldybių administracijas, seniūnijas, NVO ir kt., kurie padėtų lankyti ligonius, juos surastų, reikalui esant, kontroliuotų vaistų išgėrimą, įtikintų asmenis, turinčius kontaktą su TB sergančiais asmenimis, pasitikrinti sveikatą dėl galimos TB.
 6. Stiprinti bendradarbiavimą tarp NVSC, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, teikiant informaciją apie TB epidemiologinius rodiklius, siekiant išvengti duomenų dubliavimo ir užtikrinant TB atvejų valdymą valstybiniu lygiu.
 7. Stiprinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą su savivaldybėmis plėtojant TB kontrolės priemonių efektyvų įgyvendinimą (pvz., pacientų, nutraukusių gydymą, paieška, o suradus – jų siuntimas ir organizacinės priemonės būtinajam gydymui vykdyti; socialinių programų ir projektų ruošimas).

Tuberkulioze sergančių asmenų išaiškinimo ir atvejo valdymo tvarkos aprašu patvirtintos NVSC funkcijos:

 1. ASPĮ ir NVSC specialistai, atliekantys epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę, surenka iš atvira tuberkulioze sergančių asmenų išsamią informaciją apie užsikrėtimo aplinkybes ir apie asmenis, su kuriais turėjo sąlytį.
 2. Asmenis, turėjusius artimą sąlytį, nustato ASPĮ ir NVSC specialistai, atliekantys užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą. NVSC specialistai informuoja asmenis, turėjusius artimą sąlytį, apie priemones, kurias jiems būtina atlikti (sveikatos būklės stebėjimas, patikrinimas dėl tuberkuliozės) ir kontroliuoja, kad jos būtų įvykdytos, o ištyrimą pagal kompetenciją atlieka šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas (toliau – šeimos gydytojas), gydytojas pulmonologas arba vaikų pulmonologas.
 3. NVSC specialistas privalo (gavęs pranešimą forma Nr. 058-089-151/a):
  1. apie atviros tuberkuliozės atvejį – atlikti šio atvejo epidemiologinį tyrimą, siekiant išsiaiškinti visus asmenis, turėjusius artimą sąlytį;
  2. apie kitus tuberkuliozės atvejus – atlikti atvejo epidemiologinį tyrimą, jei asmuo lanko ugdymo įstaigą ar dirba bet kurioje maisto gamybos ir realizavimo technologinių etapų srityje, sveikatos priežiūros, vaikų mokymo, auklėjimo, žaislų gamybos ir pardavimo srityse;
  3. sudaryti (suderinti) asmenų, turėjusių artimą sąlytį, sąrašą, kuriems būtina pasitikrinti dėl tuberkuliozės.  Sąraše  turi  būti  nurodyti  asmens  vardas, pavardė, sąlyčio pobūdis, žymos apie suteiktą informaciją dėl būtino pasitikrinimo dėl tuberkuliozės, paskirtą pasitikrinimo dėl tuberkuliozės būdą, pasitikrinimo faktą ir tikrinimo rezultatus;
  4. informuoti asmenis, įtrauktus į 3 punkte nurodytą sąrašą, apie buvusį sąlytį, galimą pavojų jų sveikatai, būtinybę pasitikrinti sveikatą bei nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį, atvykti į ASPĮ pasitikrinti dėl tuberkuliozės;
  5. įstaigose, kolektyvuose nustatyti sąlytį turėjusius asmenis ir rekomenduoti jiems nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį, nuvykti į ASPĮ pasitikrinti dėl tuberkuliozės bei teikti siūlymus, rekomendacijas;
  6. bendradarbiauti su suinteresuotomis institucijomis dėl bendrųjų poveikio priemonių (mokymo, konsultacijų ir pan.) taikymo ir jas organizuoti; gavus informaciją iš ASPĮ apie asmenis, neatvykusius pasitikrinti sveikatos, imtis priemonių (susisiekti telefonu, vykti į asmens gyvenamąją vietą, darbovietę ar pan.), kad kuo greičiau vyktų į ASPĮ pasitikrinti dėl tuberkuliozės. Asmenys, atsisakantys pasitikrinti dėl tuberkuliozės, savo atsisakymą privalo patvirtinti raštu;
  7. skelbti apibendrintus praėjusių metų duomenis apie tuberkulino mėginių atlikimo mastus iki einamųjų metų kovo 1 d. savo interneto svetainėje.

Atnaujinimo data: 2023-11-20