>

Apklausos apie vykdomą ūkio subjektų priežiūrą (kontrolę) anketa

 

* 1.Kurioje apskrityje vyko Jūsų įmonės / įstaigos veiklos patikrinimas? (pasirinkite tik vieną variantą)
* 2. Kurioje savivaldybėje vyko Jūsų įmonės / įstaigos veiklos patikrinimas? (Pasirinkite tik vieną variantą)
* 3.Kiek darbuotojų dirba Jūsų įmonėje / įstaigoje (vietoje, kurioje vyko patikrinimas)?
* 4. Kiek metų vykdote veiklą, kurią prižiūri (kontroliuoja) NVSC?
* 5. Kiek laiko (valandomis) NVSC specialistai buvo Jūsų įmonėje / įstaigoje patikrinimo metu?
* 6. Kiek Jūsų įmonės / įstaigos darbuotojų dalyvavo patikrinime ir laikinai negalėjo vykdyti savo tiesioginių funkcijų?
* 7. Įvertinkite, kaip Jūsų vykdomos veiklos priežiūrą (kontrolę) atliekantys NVSC specialistai konsultuoja (aiškina teisės aktų reikalavimus, atsako į Jūsų pateiktus klausimus)?
Jei pasirinkote atsakymą „blogai“, prašome, pakomentuokite savo pasirinkimą:
* 8. Ar pirmaisiais Jūsų veiklos metais gavote naudingų konsultacijų ir Jums nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos? (Pasirinkite tik vieną variantą)
* 9. Ar pirmaisiais veiklos metais gavote naudingų konsultacijų savo veiklos vykdymo vietoje iš NVSC specialistų
* 10. Kaip vertinate viešai skelbiamus periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (kontrolinius) klausimynus?
Jei pasirinkote atsakymą „blogai“, prašome pakomentuokite savo pasirinkimą:
* 11. Ar sutinkate, kad periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (kontrolinis) klausimynas padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti?
* 12. Ar pasitaikė atvejų, kad NVSC specialistai tuo pačiu klausimu skirtingai aiškino teisės akto (-ų) reikalavimus?
Jei pasirinkote atsakymą „taip“, prašome įvardinkite kokius (-ių) teisės akto (-ų) reikalavimus:
* 13. Ar kontrolės (patikrinimo akto) išvados ir nurodymai Jums buvo aiškūs?
Jei pasirinkote atsakymą „ne“, prašome pakomentuokite savo pasirinkimą:
* 14. Ar Jums buvo taikytos sankcijos pirmaisiais veiklos (t. y. gavus konkrečiai veiklai būtinas licencijas, leidimus, pažymėjimus ir pan.) metais?
15. Kokių NVSC veiklos pokyčių Jūs tikitės ūkio subjektų veiklos priežiūros (kontrolės) srityje?
16. Kurie Jūsų veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai Jums atrodo nepagrįsti, neproporcingi?
* 17. Kaip vertinate NVSC vykdomą ūkio subjektų veiklos priežiūrą (kontrolę)?
Jei įvertinote „blogai“, prašome pakomentuokite savo pasirinkimą bei pateikite pasiūlymus dėl NVSC veiklos tobulinimo:
* 18. Ar Jūsų vykdomos veiklos priežiūrą (kontrolę) atliekantys NVSC specialistai savo veiksmais leido Jums suprasti, kad tikisi atlygio (tiesiogiai arba netiesiogiai prašė atlygio)?
* Jei pasirinkote atsakymą „taip“, prašome įvardinkite, kokiais veiksmais NVSC specialistai leido Jums suprasti, kad tikisi atlygio (tiesiogiai ar netiesiogiai prašė atlygio). Jeigu pasirinkote atsakymą „ne", šioje eilutėje įrašykite brūkšnį:
19. Kokios informacijos, susijusios su NVSC vykdoma ūkio subjektų veiklos priežiūra (kontrole), Jums labiausiai trūksta?