>

Prašymus toliau nurodytais būdais gali teikti pats prašantis asmuo arba jo atstovas pridėdamas rašytinį sutikimą atstovauti.

Prašymų raštu teikimo būdai:

1.    tiesiogiai atvykus* į instituciją (adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, arba į atitinkamą NVSC departamentą pagal apskritį). Asmuo, atvykęs į instituciją, turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2.    atsiuntus* prašymą paštu (adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, arba į atitinkamą NVSC departamentą pagal apskritį). Pateikdamas prašymą paštu ar per kurjerį, asmuo kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3.    atsiuntus prašymą elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected], per epristatymas.lt). Teikiant prašymą elektroniniu paštu,  prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia prašymą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo autentiškumą.

PASTABA: Kai prašymą bet kuriuo iš šių būdų teikia prašančiojo asmens atstovas, jis turi pateikti Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 str. 3 dalyje įtvirtinta, kad prašymas ar skundas gali būti nenagrinėjamas, jeigu nėra galimybės prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą.

* Asmuo gali pats atvykti į instituciją ar vykti į paštą pateikti / išsiųsti prašymą tik tokiu atveju, jeigu jam netaikoma izoliacija (pvz., tais atvejais, kai prašymą teikia izoliuoto asmens atstovas).

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ KEITIMO, TIKSLINIMO IR IZOLIACIJOS NUTRAUKIMO PAVYZDYS 

PRAŠYMO PAKEISTI IZOLIACIJOS VIETĄ PAVYZDYS

SUTIKIMO DĖL ATSTOVAVIMO FORMOS PAVYZDYS

Atnaujinimo data: 2023-11-20