Planinės valstybinės triukšmo kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės

1. Planinės valstybinės triukšmo kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės privalomos Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) rengiant ir tvirtinant metinius planinės valstybinės triukšmo kontrolės planus (1 lentelė).

              1 lentelė. Planinės valstybinės triukšmo kontrolės planas.

Eil.

Nr.

Objekto pavadinimas

Veiklos adresas

Mėnuo

2. Planinė valstybinė triukšmo kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimų, kuriuose nustatytos sąlygos dėl triukšmo, objektui išdavimo, išskyrus tuos atvejus, kai TIPK leidimas pakeistas.

3. Sudarant Planinės valstybinės triukšmo kontrolės planą objektai įvertinami pagal rizikos vertinimo kriterijus (2 lentelė).

              2 lentelė. Objekto rizika.

Eil.

Nr.

Rizikos vertinimo kriterijus

Rizikos balas (nuo 1 iki 10)

1

2

3

1.

Objektas veiklą vykdo visą parą

15

2.

Objektui išduotame TIPK leidime nėra pateikti duomenys apie atliktų triukšmo matavimų rezultatus (t. y. nebuvo atlikti triukšmo matavimai)

15

3.

Triukšmą keliantys įrenginiai, inžinerinės sistemos yra objekto išorėje (ant statinio išorinių sienų, stogo ar pan.), teritorijoje

10

4.

Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant planinę arba neplaninę valstybinę triukšmo kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir grįžtamosios valstybinės triukšmo kontrolės metu buvo nustatyta, kad jie nepašalinti

10

5.

Triukšmą keliantys įrenginiai, inžinerinės sistemos yra objekto viduje (statiniuose)

5

6.

Objektui išduotame TIPK leidime yra pateikti duomenys apie atliktų triukšmo matavimų rezultatus (t. y. buvo atlikti triukšmo matavimai)

 5

7.

Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant planinę arba neplaninę valstybinę triukšmo kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurie buvo pašalinti ir grįžtamosios valstybinės triukšmo kontrolės metu pažeidimų nenustatyta

5

8.

Dėl objekto veiklos praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta informacija (skundas), buvusi neplaninės valstybinės triukšmo kontrolės pagrindu ir kuri neplaninės kontrolės metu pasitvirtino

po 5 rizikos balus už kiekvieną skundą, kurio teiginiai buvo teisingi

4. Atlikus objekto vertinimą pagal 2 lentelėje išvardytus kriterijus, suskaičiuojama bendra rizikos balų suma ir objektas priskiriamas atitinkamai rizikos grupei.

3 lentelė. Objekto rizikos grupė ir planinės valstybinės triukšmo kontrolės dažnis.

Objekto rizikos grupė

Rizikos balų suma

Valstybinės triukšmo kontrolės dažnis

Didelės rizikos

41 ir daugiau

1 kartą per metus

Vidutinės rizikos

30–40

1 kartą per 2 metus

Mažos rizikos

iki 29

1 kartą per 3 metus

5. Objekto planinės valstybinės triukšmo kontrolės dažnis priklauso nuo to, kuriai rizikos grupei objektas yra priskirtas (3 lentelė).

6. Įvertinus kiekvieno objekto riziką pagal rizikos balus, sudaromi visų objektų sąrašai (4 lentelė) išdėstant objektus nuo daugiausiai rizikos balų surinkusių objektų iki mažiausiai rizikos balų surinkusių objektų. Pagal šiuos sąrašus į Planinės valstybinės triukšmo kontrolės planą (1 lentelė) yra įtraukiami tais metais tikrintini objektai. Į Planinės valstybinės triukšmo kontrolės planą neįtraukiami objektai, kuriuose planuojama atlikti grįžtamąją kontrolę.

4 lentelė. Objektų sąrašas pagal rizikos balus.

Eil.

Nr.

Objekto

 pavadinimas

Objekto kodas

Veiklos adresas

Rizikos balas pagal 2 lentelės duomenis

TIPK leidimų objektui išdavimo data

Objekto planinės kontrolės data

1

2

3

4

5

6

7

7. Objektai, kurie nuo gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučių) pastatų ir visuomenės paskirties pastatų patalpų, susijusių su apgyvendinimu (viešbučių, bendrabučių, kalėjimų, kareivinių, areštinių, vienuolynų ir kt.), ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų, neformaliojo švietimo patalpų, kuriose vyksta mokymas ir ugdymas, asmens sveikatos priežiūros patalpų, kuriose būna pacientai, yra didesniu negu 500 m atstumu, į Planinės valstybinės triukšmo kontrolės planą neįtraukiami, sudaromas šių objektų „Baltasis sąrašas“, kuris skelbiamas Centro interneto svetainėje.

_________________

Atnaujinimo data: 2023-11-20