Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės

1. Periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės nustato objektų, kurių periodinę tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (toliau – periodinė kontrolė) vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras), atrankos rengiant metinius periodinės kontrolės planus (toliau – Periodinės kontrolės planas) reikalavimus, rizikos vertinimo kriterijus, rizikos grupes, periodinės kontrolės dažnį.

2. Periodinė kontrolė gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo leidimo-higienos paso objektui išdavimo dienos (objektams, kuriems leidimas-higienos pasas yra išduodamas), išskyrus tuos atvejus, kai leidimas-higienos pasas yra patikslintas išduodant naują leidimą-higienos pasą arba kai leidimas-higienos pasas yra išduotas neatliekant ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimo. Objektų, kuriems leidimas-higienos pasas neišduodamas, pirmaisiais veiklos metais periodinė kontrolė neatliekama.

3. Sudarant Periodinės kontrolės planą, įvertinama kiekvieno objekto rizika pagal objekto veiklą (1 lentelė) ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis (2 lentelė). Objekto rizika nustatoma pagal 1 ir 2 lentelės rizikos balų sumą.

 

1 lentelė. Objekto rizika pagal veiklą

Eil.

Nr.

Objekto veikla

Rizikos balas

(nuo 5 iki 30)

1

2

3

1.

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

30

2.

Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

15

3.

Kita asmens sveikatos priežiūros veikla

(ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos)

15

4.

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugos

15

5.

Sveikatingumo paslaugos, kurias teikiant naudojami papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktai, gyvūnai ir kiti gyvi organizmai ir kurios nelicencijuojamos pagal Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą

5

6.

Ikimokyklinio ugdymo veikla

15

7.

Bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo veikla

15

8.

Profesinių mokyklų ugdymo veikla

10

9.

Vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla

15

10.

Aukštųjų mokyklų ugdymo veikla

10

11.

Stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigų veikla

25

12.

Stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla

30

13.

Keleivių vežimo keleiviniais laivais, keltais vidaus maršrutais paslauga

5

14.

Keleivių vežimo keleiviniais traukiniais vidaus maršrutais paslauga

5

15.

Policijos areštinės

10

16.

Laisvės atėmimo vietos

10

17.

Kosmetikos gaminių gamyba

20

18.

Plaukų priežiūros paslaugos

5

19.

Nagų priežiūros paslaugos

10

20.

Veido priežiūros paslaugos

5

21.

Kūno priežiūros paslaugos

5

22.

Ilgalaikio makiažo paslaugos

15

23.

Tatuiravimo paslaugos

15

24.

Papuošalų vėrimo paslaugos

15

25.

Soliariumų paslaugų veikla

15

26.

Baseinų paslaugų veikla

20

27.

Pirčių, saunų paslaugų veikla

10

28.

Skalbyklų paslaugų veikla

5

29.

Sporto klubų paslaugų veikla

10

30.

Apgyvendinimo paslaugų veikla, kuriai būtinas leidimas-higienos pasas

15

31.

Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų, kurioms neišduodamas leidimas-higienos pasas, veikla

5

32.

Interneto kavinių ir klubų veikla

5

33.

Žmogaus palaikų laidojimo (palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) veikla

5

34.

Žmogaus palaikų balzamavimo veikla

5

35.

Žmogaus palaikų kremavimo veikla

5

36.

Radiotechninių objektų veikla

5

 

2 lentelė. Objekto rizika pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis

Eil.

Nr.

Rizikos vertinimo kriterijus

Rizikos balas

(nuo 5 iki 30)

1

2

3

1.

Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę kontrolę arba operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (toliau – operatyvioji kontrolė), metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurie buvo pašalinti, ir grįžtamosios tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – grįžtamoji kontrolė) metu pažeidimų nenustatyta arba iš objekto Centrui raštu pateiktos ar pačios įstaigos turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti

5

2.

Paskutinio objekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją kontrolę, metu buvo nustatyta visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir grįžtamosios kontrolės metu buvo nustatyta, kad jie nepašalinti

10

3.

Dėl objekto veiklos praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta informacija (skundas), kuri operatyviosios kontrolės metu pasitvirtino

po 5 rizikos balus už kiekvieną pagrįstą skundą

4.

Veikla vykdyta neturint leidimo-higienos paso

10

5.

Neužtikrinama tinkama įrankių dezinfekcija, sterilizacija, pakartotinai naudojami vienkartiniai įrankiai

30

6.

Tyrimų (matavimų) rezultatai neatitinka teisės aktų reikalavimų

30

7.

Neatliekami teisės aktuose reglamentuoti tyrimai (matavimai)

20

8.

Įranga neatitinka teisės aktų reikalavimų, nepateikti naudojamos įrangos techniniai dokumentai

15

9.

Atliekant tatuiravimą, permanentinį makiažą naudojami dažai neatitinka teisės aktų reikalavimų, veriami papuošalai neatitinka teisės aktų reikalavimų

25

10.

Naudojamos cheminės medžiagos neatitinka teisės aktų reikalavimų

20

11.

Gamybos būdas neatitinka kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės sistemos

25

12.

Neįdiegta kokybės užtikrinimo, kokybės kontrolės sistema

25

13.

Netinkama patalpų ir įrangos priežiūra

15

14.

Paslaugos teikiamos nesilaikant teisės akte nustatyto paslaugų vartotojo amžiaus ribojimo

15

15.

Teikiama informacija apie soliariumo gydomąjį, profilaktinį ar teigiamą poveikį sveikatai

10

16.

Kosmetikos gaminiai neatitinka teisės aktų reikalavimų, naudojami nesilaikant tinkamumo naudoti terminų

20

17.

Ugdymo proceso organizavimas neatitinka teisės aktų reikalavimų

10

18.

Nevykdoma įrangos darbo kontrolė

20

19.

Patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų reikalavimų

10

20.

Nepateikti procedūrų, paslaugų aprašymai

10

21.

Darbuotojai nepasitikrinę sveikatos

10

22.

Ugdymo procese dalyvavo vaikai, nepasitikrinę sveikatos

10

23.

Medicininių atliekų tvarkymas neatitinka teisės aktų reikalavimų

15

24.

Procedūrų, paslaugų aprašymai neatitinka teisės aktų reikalavimų

10

25.

Darbuotojai neturi jų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, teikia jų kvalifikaciją ir kompetenciją neatitinkančias paslaugas

10

26.

Patalpos, vartotojai neaprūpinami būtinu inventoriumi

10

27.

Darbuotojai neišklausę higienos įgūdžių mokymo ir pirmosios pagalbos teikimo mokymo kursų

10

28.

Paslaugų vartotojams nepateikiama būtina informacija apie teikiamas paslaugas

10

Rizikos balų pagal visuomenės sveikatos saugos

kontrolės duomenis suma

 

 

4. Atlikus objekto vertinimą pagal 1 ir 2 lentelėje išvardytus kriterijus, suskaičiuojama bendra rizikos balų suma ir objektas priskiriamas atitinkamai rizikos grupei.

5. Objekto visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis priklauso nuo to, kuriai rizikos grupei objektas yra priskirtas (3 lentelė). Labai mažos rizikos objektai periodiškai nekontroliuojami.

 

3 lentelė. Objekto rizikos grupė ir visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis

Eil.

Nr.

Objekto rizikos grupė

Rizikos balų suma

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės dažnis

1

2

3

4

1.

Labai didelės rizikos

41 ir daugiau

1 kartą per metus

2.

Didelės rizikos

30–40

1 kartą per 2 metus

3.

Vidutinės rizikos

21–29

1 kartą per 3 metus

4.

Mažos rizikos

6–20

1 kartą per 4 metus

5.

Labai mažos rizikos

5

periodiškai nekontroliuojami

 

6. Veiklą pradedantys objektai įvertinami pagal objekto veiklą (1 lentelė), o po pirmojo patikrinimo – ir pagal visuomenės sveikatos saugos kontrolės duomenis (2 lentelė). Kiti vertinimai atliekami, kai pasikeičia bent vienas iš 1 ir 2 lentelėse nurodytų rizikos vertinimo kriterijų.

7. Įvertinus kiekvieno objekto riziką pagal rizikos balus, sudaromi visų objektų sąrašai (4 lentelė) išdėstant objektus nuo daugiausiai rizikos balų surinkusių objektų iki mažiausiai rizikos balų surinkusių objektų. Pagal šiuos sąrašus į Periodinės kontrolės planą yra įtraukiami tais metais tikrintini objektai. Į Periodinės kontrolės planą neįtraukiami objektai, kuriems leidimo-higienos paso galiojimas sustabdytas, ir objektai, kuriuose planuojama atlikti grįžtamąją kontrolę.

 

4 lentelė. Objektų sąrašas pagal rizikos balus

Eil.

Nr.

Objekto pavadi-nimas

 

Objekto kodas

Veiklos adresas

Rizikos balas pagal 1 lentelės duomenis

Rizikos balas pagal 2 lentelės duomenis

Bendras rizikos balas (5 ir 6 skilčių suma)

Leidimo-higienos paso išdavimo data

Objekto periodinės kontrolės data

Objekto veiklos pradžios data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 4 lentelės 8 skiltyje nurodoma veiklą pradedančio objekto, kuriam leidimas-higienos pasas yra išduodamas, leidimo-higienos paso, atliekant ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimą, išdavimo data; 9 skiltyje – objekto paskutinės periodinės kontrolės data; 10 skiltyje – objekto, kuriam leidimas-higienos pasas neišduodamas, veiklos pradžios data.

 

_________________

 

Atnaujinimo data: 2023-12-21