Periodinės licencijuojamos veiklos priežiūros metu tikrintinų ūkio subjektų atrankos taisyklės

1. Periodinės licencijuojamos veiklos priežiūros metu tikrintinų ūkio subjektų atrankos taisyklės nustato ūkio subjektų, kurių periodinę licencijuojamos veiklos priežiūrą (toliau – periodinė priežiūra) vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras), atrankos rengiant metinius periodinės priežiūros planus (toliau – Periodinės priežiūros planas) reikalavimus, rizikos vertinimo kriterijus, rizikos grupes, periodinės priežiūros dažnį.

2. Periodinė priežiūra gali būti atliekama ne anksčiau kaip praėjus 1 metams nuo licencijos išdavimo dienos.

3. Sudarant Periodinės priežiūros planą įvertinama kiekvieno ūkio subjekto rizika pagal ūkio subjekto vykdomą veiklą (1 lentelė) ir licencijuojamos veiklos priežiūros duomenis (2 lentelė). Ūkio subjekto rizika nustatoma pagal 1 ir 2 lentelės rizikos balų sumą.

1 lentelė. Ūkio subjekto rizika pagal vykdomą (-as) veiklą (-as)

Eil.

Nr.

Ūkio subjekto vykdoma veikla

Rizikos balas

(nuo 4 iki 10)

1

2

3

1.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas

8

2.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas

6

3.

Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai

4

4.

Visuomenės sveikatos saugos ekspertizė

4

5.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

6

6.

Kenkėjų kontrolė (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)

10

2 lentelė. Ūkio subjekto rizika pagal licencijuojamos veiklos priežiūros duomenis

Eil.

Nr.

Ūkio subjekto vykdomos veiklos rizikos vertinimo kriterijus

Rizikos balas

(nuo 1 iki 10)

1

2

3

1.

Paskutinio ūkio subjekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją licencijuojamos veiklos priežiūrą, metu buvo nustatyta licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, kurie buvo pašalinti ir grįžtamosios licencijuojamos veiklos priežiūros metu pažeidimų nenustatyta arba, kai iš ūkio subjekto Centrui per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu arba ūkio subjektui tiesiogiai kreipusis į Centrą pateiktos ar Centro turimos informacijos yra aišku, kad patikrinimo akte nurodyti pažeidimai yra pašalinti

5

2.

Paskutinio ūkio subjekto patikrinimo, atlikto vykdant periodinę arba operatyviąją licencijuojamos veiklos priežiūrą, metu buvo nustatyta licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir grįžtamosios licencijuojamos veiklos priežiūros metu buvo nustatyta, kad jie nepašalinti

10

3.

Dėl ūkio subjekto veiklos praėjusiais kalendoriniais metais buvo gauta informacija (skundas), kuri operatyviosios licencijuojamos veiklos priežiūros metu pasitvirtino

po 5 rizikos balus už kiekvieną pagrįstą skundą

4.

Ūkio subjektui, nesilaikiusiam licencijuojamos veiklos sąlygų ar jas pažeidusiam, praėjusiais kalendoriniais metais buvo sustabdytas licencijos galiojimas

10

5.

Paskutinio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu buvo nustatyta licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir (arba) neatitikimų:

5.1.

veikla vykdyta neturint licencijos

10

5.2.

darbuotojų kvalifikacija neatitinka Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų

6

5.3.

veikla vykdoma patalpose, neatitinkančiose teisės aktų reikalavimų (įskaitant netinkamą patalpų ir įrangos priežiūrą)

4

5.4.

tinkamai nesuformuota materialinė (priemonių ir įrangos) techninė bazė

5

5.5.

priemonės, įranga neatitinka teisės aktų reikalavimų

5

5.6.

naudojamos, laikomos cheminės medžiagos neatitinka teisės aktų reikalavimų

8

5.7.

veikla vykdoma nesilaikant teisės aktų reikalavimų darbo organizavimui: nėra metodinės medžiagos, informacinės bazės, netinkamai organizuotas pabaigtų darbų įvertinimas, testavimas

8

5.8.

veikla vykdoma nesilaikant teisės aktų reikalavimų darbo organizavimui: nesudaryti planai, grafikai, programos, aprašymai

4

5.9.

procedūrų, paslaugų aprašymai neatitinka teisės aktų reikalavimų

2

5.10.

darbuotojai nepasitikrinę sveikatos

2

5.11.

paslaugos gavėjas neaprūpinamas būtinu inventoriumi, priemonėmis

2

5.12.

netinkamai tvarkoma ir saugoma dokumentacija

1

Rizikos balų pagal licencijuojamos veiklos

priežiūros duomenis suma

 

 

4. Atlikus ūkio subjekto vertinimą pagal 1 ir 2 lentelėje išvardytus kriterijus, suskaičiuojama bendra rizikos balų suma ir ūkio subjektas priskiriamas atitinkamai rizikos grupei.

5. Ūkio subjekto licencijuojamos veiklos priežiūros dažnis priklauso nuo to, kuriai rizikos grupei ūkio subjektas yra priskirtas (3 lentelė).

3 lentelė. Ūkio subjekto rizikos grupė ir licencijuojamos veiklos priežiūros dažnis

Eil.

Nr.

Ūkio subjekto rizikos grupė

Rizikos balų suma

Licencijuojamos veiklos priežiūros dažnis

1

2

3

4

1.

Didelės rizikos

25 ir daugiau

1 kartą per metus

2.

Vidutinės rizikos

10–24

1 kartą per 2 metus

3.

Mažos rizikos

iki 9

1 kartą per 3 metus

 

6. Veiklą pradedantis ūkio subjektas įvertinamas pagal ūkio subjekto vykdomos (-ų) veiklos (-as) riziką (-as) (1 lentelė), o po pirmojo patikrinimo – ir pagal ūkio subjekto licencijuojamos veiklos priežiūros duomenis (2 lentelė). Kiti vertinimai atliekami, kai pasikeičia bent vienas iš 1 ir 2 lentelėse nurodytų rizikos vertinimo kriterijų.

7. Įvertinus kiekvieno ūkio subjekto riziką pagal rizikos balus, sudaromi visų ūkio subjektų sąrašai (4 lentelė) išdėstant ūkio subjektus nuo daugiausiai rizikos balų surinkusių ūkio subjektų iki mažiausiai rizikos balų surinkusių ūkio subjektų. Pagal šiuos sąrašus į Periodinės priežiūros planą yra įtraukiami tais metais tikrintini ūkio subjektai. Į Periodinės priežiūros planą neįtraukiami ūkio subjektai, kuriems licencijos galiojimas sustabdytas, ir ūkio subjektai, kuriuose planuojama atlikti grįžtamąją licencijuojamos veiklos priežiūrą.

4 lentelė. Ūkio subjektų sąrašas pagal rizikos balus

Eil. Nr.

Ūkio subjekto pavadinimas

 

Veiklos adresas

Rizikos balas pagal

1 lentelės duomenis

Rizikos balas pagal

2 lentelės duomenis

Bendras rizikos balas (4 ir 5 skilčių suma)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-12