Operatyviosios tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės

1. Operatyviosios tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklės nustato ūkio subjektų (toliau taip pat – objektų), kuriuose Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Centras) vykdo operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (toliau – operatyvioji kontrolė), atrankos operatyviajai kontrolei, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 33 straipsnio 12 dalyje ir Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“, 13.3 papunktyje nurodytais pagrindais, kriterijus.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme ir Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamente.

3. Skundai dėl konkretaus ūkio subjekto veiksmų ar neveikimo Centre nenagrinėjami (operatyvioji kontrolė nevykdoma):

3.1. esant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytiems pagrindams, išskyrus anoniminius skundus dėl vertimosi veikla be būtino leidimo-higienos paso, asmens sveikatos priežiūros, švietimo ir stacionarių socialinių paslaugų įstaigų veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti, kelti grėsmę asmens (visuomenės) sveikatai;

3.2. jei skundžiamas veiksmas ar neveikimas priskiriamas prie Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento 67.1–67.4 papunkčiuose įvardintų mažareikšmių pažeidimų.

4. Operatyvioji kontrolė gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti objekto patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą Centro departamento direktoriaus sprendimu atliekama ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo paskutinio objekto planinio arba neplaninio patikrinimo, kurio metu buvo vertinta ūkio subjekto veiklos atitiktis tiems patiems visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktų reikalavimams, išskyrus prašymus ir pavedimus dėl asmens sveikatos priežiūros, švietimo ir stacionarių socialinių paslaugų įstaigų veiklos, kuri gali prieštarauti visuomenės sveikatos saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar jų neatitikti, kelti grėsmę asmens (visuomenės) sveikatai.

Atnaujinimo data: 2023-12-12