DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 

 

                                 Prieš atvykstant į Lietuvą, ne anksčiau nei 48 val. iki kelionės pradžios, privaloma užpildyti anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, – NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte.

Keleivio anketos pildyti nereikia kruizinių laivų keleiviams, kai NVSC yra pateikiama Jūrinė sveikatos deklaracija, vadovaujantis Tarptautinėmis sveikatos priežiūros taisyklėmis ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos medicininės-karantininės kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos medicininės-karantininės kontrolės taisyklių patvirtinimo.

Asmenys, atvykstantys / grįžtantys į Lietuvą, turi turėti:

-    elektroniniu paštu gautą elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą);

-    dokumentą, įrodantį neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų ). PGR Tyrimas turi būti atliktas ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant / grįžtant į Lietuvą, antigeno testas – ne seniau nei 48 val.  laikotarpiu prieš atvykstant / grįžtant į Lietuvą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas);

Testą dėl COVID-19 privaloma turėti asmenims nuo 16 metų amžiaus imtinai.

Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto PGR tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba neigiamą antigeno testo, atliktą ne seniau nei 48 val.  laikotarpiu prieš atvykstant / grįžtant į Lietuvą, rezultatą arba per 24 val. nuo atvykimo turi registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje.

ARBA

-    dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki atvykimo į Lietuvą (dokumentas turi būti parengtas viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų); 

ARBA
-  turintiems gydymo įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš nurodytų COVID-19 vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“,  „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jeigu po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas: 
   - antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
   - viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
  -  bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.
Dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų. Ši išimtis nėra taikoma asmenims, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių grįžus taikomos sustiprintos konktrolės priemonės pagal paveiktų šalių sąršą, t. y. jie turi turėti neigiamą testo rezultatą ir izoliuotis.

Pasienio darbuotojai, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės sieną asmenys: vykstantys darbo reikalais, mokiniai ir juos į ugdymo įstaigą vežantys asmenys, studentai ir stažuotojai užpildyti anketą privalo ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, jeigu tarp šalių keliaujama ne vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais.

Pasienio darbuotojai, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės sieną asmenys: vykstantys darbo reikalais, mokiniai ir juos į ugdymo įstaigą vežantys asmenys, studentai ir stažuotojai – turi turėti ne seniau nei prieš 7 dienas prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvą atliktą tyrimą COVID-19 nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą.

 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos pakelbimo" valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:

2.3.1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės), valstybių, įtrauktų į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į Europos Sąjungą tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims;
2.3.2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar išsiuntė pranešimą per nustatytą terminą pateikti sprendimui išduoti dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, priimti reikalingus dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, sutuoktinis, asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis (toliau – partneris), artimasis giminaitis (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, vaikaičiai, broliai, seserys) (toliau – artimasis giminaitis), įskaitant sutuoktinio arba partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjas;
2.3.3. užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;
2.3.4. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams (sutuoktiniui arba partneriui, asmens ir (ar) sutuoktinio arba partnerio vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), globėjams (toliau – šeimos nariai), kitiems jų artimiesiems giminaičiams, taip pat juos aptarnaujančiam personalui, oficialių delegacijų nariams;
2.3.5. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams ir kitiems jų artimiesiems giminaičiams;
2.3.6. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;
2.3.7. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;
2.3.8. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimos nariams, varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui, sporto medicinos personalo darbuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu rengtis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;
2.3.9. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno veikloje, ir juos aptarnaujančiam personalui;
2.3.10. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;
2.3.11. kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu;
2.3.12. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims:
2.3.12.1. grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę;
2.3.12.2. dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas;
2.3.12.3. kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis;
2.3.12.4. užsieniečiams, vykstantiems šio nutarimo 2.3.12.3 papunktyje nurodytais tranzitiniais traukiniais be teisės išlipti ir įlipti Lietuvos Respublikos teritorijoje;
2.3.12.5. užsieniečiams, turintiems vienos iš visą Šengeno acquis taikančių Šengeno valstybių išduotą ilgalaikę nacionalinę vizą, vykstantiems į Šengeno valstybę, kuri išdavė ilgalaikę nacionalinę vizą;
2.3.12.6. su Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ar Šveicarijos piliečiais keliaujantiems ar prie jų prisijungiantiems jų šeimos nariams (sutuoktiniui, asmeniui, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis (toliau – partneris), jaunesniems nei 21 metų tiesioginiams palikuonims arba išlaikytiniams, įskaitant sutuoktinio arba registruoto partnerio palikuonis ar išlaikytinius, tiesiosios aukštutinės linijos išlaikomiems tiesioginiams giminaičiams, įskaitant atitinkamus sutuoktinio arba registruoto partnerio giminaičius);
2.3.13. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, priimtiems studijuoti pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, kurios užtikrina valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus dėl užsieniečių, atvykstančių studijų tikslais, izoliavimosi;
2.3.14. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikoje veikiančias kompetentingos institucijos patvirtintas mokymo organizacijas ar organizacijas, naudojančias imituojamo skrydžio treniruoklius, dalyvauti aviacijos specialistams skirtuose mokymuose, turint šių organizacijų kvietimą;
2.3.15. užsienio investuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ekonomikos ir inovacijų ministro leidimu, kai yra pateiktas Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje nurodytos viešosios įstaigos patvirtinimas apie užsienio investuotojų planuojamas atlikti Lietuvos Respublikoje investicijas, ne mažesnes, nei nustatytos Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte;
2.3.16. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens pasiūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką; 
2.3.17. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti sutuoktinio, partnerio, artimųjų giminaičių, įskaitant sutuoktinio ar partnerio artimuosius giminaičius, ar globėjo laidotuvėse;
2.3.18. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu;
2.3.19. užsieniečiams, turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą, tarptautinį skiepijimų sertifikatą arba pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:
2.3.19.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
2.3.19.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
2.3.19.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
2.3.20. užsieniečiams iki 16 metų.
2.4. Užsieniečiai, nurodyti šio nutarimo 2.3 papunktyje, privalo laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliavimosi sąlygų, išskyrus užsieniečius, nurodytus šio nutarimo 2.3.4, 2.3.5, 2.3.12 ir 2.3.18 papunkčiuose. 2.5. Visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką iš šalių, įtrauktų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką ne anksčiau nei prieš
72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą (serologinių antikūnų tyrimų rezultatas nepripažįstamas). Visi vežėjai, kelionių organizatoriai ir turizmo paslaugų teikėjai, organizuojantys ir vykdantys keleivių ar turistų vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo užtikrinti, kad į transporto priemones nepatektų keleiviai ar turistai, neturintys COVID-19 tyrimo ir gauto neigiamo COVID-19 tyrimo rezultato. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo netaikomi:

2.5.1. ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, jeigu jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 24 valandos;
2.5.2. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims;
2.5.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtose šalims, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės), turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą:

2.5.3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką;

2.5.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:

2.5.3.2.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

2.5.3.2.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

2.5.3.2.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

2.5.3.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio nutarimo 2.5.3.1 ar 2.5.3.2 papunktyje;

2.5.4. asmenims iki 16 metų;
2.5.5. oficialių delegacijų nariams;
2.5.6. asmenims, nurodytiems šio nutarimo 2.3.16 papunktyje (COVID-19 tyrimą atlieka atvykę į Lietuvos Respubliką).
2.6. Asmenys, kuriems netaikomas valstybės sienos kirtimo ribojimas, valstybės sieną kerta tik per šio nutarimo 2.2 papunktyje nurodytus sienos perėjimo punktus.

 

Vyriausybės nutarimą galima rasti čia:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8feb1a7658a111eaac56f6e40072e018/asr 

 

Nuo gruodžio 1 d. mobiliuose punktuose nebebus tiriami asmenys, vykstantys į užsienį. Asmenys, vykstantys į užsienį, atlikti PGR tyrimus savo lėšomis galės įstaigose, kurias galite rasti čia.

Kaip teisingai užpildyti keleivio anketą, kai:

1.    Atvykote iš šalių, iš kurių grįžus nereikia izoliuotis: Jeigu atvykote iš šalies, iš kurios netaikoma izoliacija, nereikia žymėti „Man taikomos izoliacijos išimtys“. Izoliacija Jums ir taip nebus pritaikyta, jeigu iš sąrašo pažymėsite šalis, iš kurių grįžus izoliacija netaikoma.
2.    Esate paskiepytas ar persirgęs: Jeigu esate paskiepytas ar persirgęs COVID-19 ar turite kitų teisių į izoliacijos išimtį, būtinai pažymėkite „Man taikomos izoliacijos išimtys“ ir pasirinkite konkrečią išimtį iš sąrašo.
3.    Vykstate tranzitu:
Skiltyje „Gyvenamosios vietos adresas Lietuvoje“: įrašykite „Tranzitas į Latviją, Lenkiją . . .“;
Skiltyje „Savivaldybė“ – įrašykite  į kokią savivaldybę atvykstate. Lėktuvu – Vilnius, Kaunas Palanga, keltu- Klaipėda, autotransportu – Marijampolė, Pasvalys, Vilnius, Tauragė;
Skiltyje „Nurodykite šalis, kuriose lankėtės 14 dienų laikotarpiu“  pažymėkite šalis, kur lankėtės 14 dienų laikotarpiu;
Būtinai pažymėkite „Man taikoma izoliacijos išimtis, vadovaujantis Izoliacijos taisyklių 11.1 papunkčiu, ir patvirtinu, kad turiu išimtį įrodančius dokumentus ir galėsiu juos pateikti pareigūnams, vykdantiems tikrinimus (pasirinkite vieną iš žemiau pateiktų išimčių):
Tinkama išimtis: vykstu tranzitu per Lietuvos Respubliką, (kai vykstant sustojama tik būtinaisiais atvejais (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.).
4.    Esate ne Lietuvos pilietis: nuimkite paukščiuką ties skiltimi „Esu Lietuvos pilietis“
5.    Neturite lietuviško asmens kodo:  pasirinkite anglišką anketos versiją ir įveskite savo turimo asmens identifikacinio dokumento numerį.  

 

Anketa pildoma ne vien izoliacijos tikslais. Pagrindinė keleivio anketos paskirtis – užtikrinti kelionių saugumą bei nedelsiant atlikti epidemiologinį tyrimą ir nustatyti sąlytį turėjusius kartu keliavusius asmenis tais atvejais, kai COVID-19 nustatoma iš užsienio atvykusiam asmeniui. Todėl net atvykstant (keleiviniu transportu) iš šalių, neįtrauktų į paveiktų šalių sąrašą, ar iš tokių, iš kurių grįžus izoliacija netaikoma, keleivio anketą pildyti būtina.

Be kitų privalomų duomenų, anketoje būtina nurodyti šalis, kuriose lankėtės 14 dienų laikotarpiu, izoliacijos vietos adresą, susipažinti su izoliacijos taisyklėmis. Jeigu atvykote iš geltonai ar žaliai zonai priskirtų šalių ir tai pažymite anketoje, daugiau nieko papildomai žymėti nereikia, t. y. NEREIKIA ŽYMĖTI „Man taikoma izoliacijos išimtis...“.

Asmenys, grįžę iš užsienio, iš oro uosto, jūrų uosto ar kitos sausumos atvykimo į šalį vietos į izoliavimo vietą turi vykti nuosavu (nuomotu) transportu arba paprašyti, kad parvežtų giminės ar artimieji. Reikia vengti naudotis viešuoju transportu. Jeigu tenka naudotis viešuoju transportu ar sąlytį turėjusį asmenį, grįžusį iš užsienio, veža kitas asmuo, būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir išlaikyti 1–2 metro atstumą nuo kitų žmonių.

Izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo vietą užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką, privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys, kviečiantysis asmuo, mokslo ir studijų institucija arba pats užsienietis.

Reikia kreiptis į savivaldybės administraciją. Rekomenduojama ne vėliau kaip prieš 24 val. iki atvykimo.

Su koronaviruso infekcija ir šalyje galiojančia ekstremaliąja padėtimi susijusiais klausimais gyventojai ir ūkio subjektai konsultuojami telefono numeriu (8 5) 264 9676 kasdien (I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45; savaitgaliais – 8:00–17:00).

Asmuo, atvykęs / grįžęs iš užsienio valstybės, išskyrus asmenis grįžusius / atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali išeiti pasivaikščioti į lauką nutoldami ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir dėvėdami nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo vietą.

Keliautojai gali palikti izoliacijos vietą, kai turi vykti vakcinuotis paskirtu laiku antrąja COVID-19 vakcinos doze.

Ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis – skiepytis bet kuria vakcinos doze. 

Asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu koronaviruso PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, reikalavimas dėl tyrimo netaikomas.

Dokumentas turi būti parengtas viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų.

 

 

Asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) dokumentą, patvirtinantį, kad persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, reikalavimas dėl izoliacijos netaikomas.

ASPĮ dokumento nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS). 

Dokumentas turi būti parengtas viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų.

 

Reikalavimas dėl testo ir izoliacijos nėra taikomas asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:
-antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;
-viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;
-bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

Vakcinaciją įrodantys dokumentai turi būti pateikti viena iš Europos sąjungos oficialių kalbų.

 

 

Tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims, kai Lietuvoje stojama tik esant būtinybei (papildyti degalų, užtikrinti higienos poreikius ir pan.), reikalavimas dėl izoliacijos ir testo netaikomas.

 

Atvykusieji iš geltonai zonai priskiriamų šalių privalo ne tik atsivežti neigiamą tyrimo rezultatą, bet dar kartą  atlikti COVID-19 tyrimą (PGR) ne anksčiau kaip trečią ir ne vėliau kaip penktą dieną po atvykimo į Lietuvą.

Registruotis šiam tyrimui galima Karštosios linijos interneto svetainėje www.1808.lt arba trumpuoju telefono numeriu 1808.

Persirgusiems arba paskiepytiems pagal visą skiepijimo schemą žmonėms šis reikalavimas netaikomas. Tirtis trečią-penktą dieną po atvykimo neprivalo ir oficialių delegacijų nariai bei vaikai iki 12 metų.

 

Atvykstantiems / grįžtantiems į Lietuvą privaloma turėti dokumentą (parengtą parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų), įrodantį neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą. PGR tyrimas turi būti atliktas ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant / grįžtant į Lietuvą, antigeno testas – ne seniau nei 48 val.  laikotarpiu prieš atvykstant / grįžtant į Lietuvą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas);

 

Izoliacija netaikoma tiems atvykusiems iš užsienio asmenims, kurie turi asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo (t. y. tyrimu iš nosiaryklės) rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato iki atvykimo į Lietuvą praėjo ne daugiau kaip 180 dienų. 

Gydymo įstaigos pažymos nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS).

 

Toliau nurodytų kategorijų darbuotojams, grįžusiems iš užsienio valstybių, kai jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu, izoliavimas privalomas, tačiau darbo metu izoliacijos vietą galima palikti, dėvint nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, ir vykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą ir atlikti su tuo susijusias funkcijas, tik po to, kai atvykus į Lietuvos Respubliką atliekamas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir gaunamas neigiamas rezultatas: 

- ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims, kaip nurodyta Europos Komisijos komunikate 2020/C 102 I/03 „Darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo teise COVID-19 protrūkio metu gairės“. Ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims priskiriami:
•    paramedikai;
•    asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, įskaitant vaikų, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojus;
•    su sveikata susijusių pramonės šakų mokslininkai;
•    farmacijos ir medicinos priemonių pramonės darbuotojai;
•    prekių tiekėjai, visų pirma vaistų, medicinos reikmenų, medicinos priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių, įskaitant jų įrengimą ir priežiūrą, tiekimo grandinės darbuotojai;
•    informacinių ir ryšių technologijų specialistai;
•    informacinių ir ryšių sistemų technikai ir kiti įrangos būtinosios priežiūros technikai;
•    inžinerijos specialistai, pavyzdžiui, energetikos technikai, inžinieriai ir elektros inžinerijos technikai;
•     ypatingos svarbos ar būtinosios infrastruktūros objektuose dirbantys asmenys;
•    mokslo ir inžinerijos specialistai (įskaitant vandens įrenginių technikus);
•    apsaugos tarnybų darbuotojai;
•    ugniagesiai, policijos pareigūnai, kalėjimų prižiūrėtojai, apsaugos pareigūnai, civilinės saugos darbuotojai;
•    maisto gamybos ir perdirbimo bei susijusių sričių specialistai ir techninės priežiūros darbuotojai;
•    maisto ir susijusių produktų mašinų operatoriai (įskaitant maisto gamybos operatorius);
•    žvejai;
•    ypatingos svarbos funkcijas atliekantys viešųjų institucijų, įskaitant tarptautines organizacijas, darbuotojai.
•    asmenims, keliaujantiems dėl verslo priežasčių;
•    savo tarnybines pareigas vykdantiems žurnalistams;
•    komandiruotiems darbuotojams ir sezoniniams darbuotojams;
•    ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;
•    menininkams (kūrėjams, atlikėjams, kultūros operatoriams ir kt.), dalyvaujantiems profesionaliojo meno veikloje.


Šia galimybe gali pasinaudoti Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečiai ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantys asmenims, užsieniečiai, teisėtai gyvenantys Lietuvos Respublikoje, užsieniečiai, teisėtai gyvenanty valstybėse, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, taip pat trečiųjų šalių piliečiai, atvykstantys į Lietuvos Respubliką darbo funkcijų vykdymui atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.  152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos  paskelbimo“ numatytais atvejais.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-14