DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 

 

                                 Prieš atvykstant į Lietuvą, privaloma užpildytą anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte.

Asmenys, atvykstantys / grįžtantys į Lietuvą, turi turėti:

-    elektroniniu paštu gautą elektroninės anketos patvirtinimą (QR kodą);

-    dokumentą, įrodantį neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų ). Tyrimas turi būti atliktas ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant / grįžtant į Lietuvą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas);

Testą dėl COVID-19 bus privaloma turėti asmenims nuo 16 metų amžiaus imtinai.

Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo turi registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje.

ARBA

-    dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų atvykimo į Lietuvą (dokumentas turi būti parengtas viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų); 

ARBA
-   arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas (nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų).

Pasienio darbuotojai, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės sieną asmenys: vykstantys darbo reikalais, mokiniai ir juos į ugdymo įstaigą vežantys asmenys, studentai ir stažuotojai užpildyti anketą privalo ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, jeigu tarp šalių keliaujama ne vežėjų organizuojamais ir vykdomais tarptautinio susisiekimo maršrutais.

Pasienio darbuotojai, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės sieną asmenys: vykstantys darbo reikalais, mokiniai ir juos į ugdymo įstaigą vežantys asmenys, studentai ir stažuotojai – turi turėti ne seniau nei prieš 7 dienas prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvą atliktą tyrimą COVID-19 nustatyti ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą.

 

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" valstybės sienos kirtimas apribojamas uždraudžiant užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką. Šis draudimas netaikomas:

2.1.2.1. Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims;

2.1.2.2. užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą ar išsiuntė pranešimą per nustatytą terminą pateikti sprendimui išduoti dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, priimti reikalingus dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, ir užsieniečiams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, turinčių teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, šeimos nariai (sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikai (įvaikiai), įskaitant sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvai (įtėviai), globėjai);

2.1.2.3. užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ar dėl kurių Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priėmė sprendimą išduoti nacionalinę vizą;

2.1.2.4. užsieniečiams, teisėtai gyvenantiems valstybėse, nenurodytose šio nutarimo 2.1.2.1  papunktyje ir įtrauktose į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą;

2.1.2.5. asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams;

2.1.2.6. NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams;

2.1.2.7. ekipažų ir įgulų nariams, dirbantiems tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdantiems tarptautinius komercinius vežimus bet kurios rūšies transporto priemonėmis, taip pat jūrininkams;

2.1.2.8. sveikatos priežiūros specialistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką teikti sveikatos priežiūros paslaugų;

2.1.2.9. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir jų šeimos nariams, varžybų teisėjams ar kitam varžybų privalomam personalui, sporto medicinos personalo darbuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką švietimo, mokslo ir sporto ministro leidimu rengtis aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir dalyvauti jose;

2.1.2.10. menininkams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką kultūros ministro leidimu dalyvauti profesionaliojo meno veikloje, ir juos aptarnaujančiam personalui;

2.1.2.11. žurnalistams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką užsienio reikalų ministro leidimu;

2.1.2.12. kitais išimtiniais atvejais, kai užsieniečiams leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu;

2.1.2.13. tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems asmenims:

2.1.2.13.1. grįžtantiems į savo gyvenamosios vietos valstybę;

2.1.2.13.2. dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas;

2.1.2.13.3. kurie naudojasi supaprastintu asmenų tranzitu iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal. Šis asmenų tranzitas vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis;

2.1.2.13.4. užsieniečiams, vykstantiems 2.1.2.13.3 papunktyje nurodytais tranzitiniais traukiniais, be teisės išlipti ir įlipti Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2.1.2.14. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, priimtiems studijuoti pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, kurios užtikrina valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus dėl užsieniečių, atvykstančių studijų tikslais, izoliavimosi;

2.1.2.141. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikoje veikiančias kompetentingos institucijos patvirtintas mokymo organizacijas ar organizacijas, naudojančias imituojamo skrydžio treniruoklius, dalyvauti aviacijos specialistams skirtuose mokymuose, turint šių organizacijų kvietimą;

2.1.2.15. užsienio investuotojams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką ekonomikos ir inovacijų ministro leidimu, kai yra pateiktas Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13  straipsnio 4 dalyje nurodytos viešosios įstaigos patvirtinimas apie užsienio investuotojų planuojamas atlikti ne mažesnes nei Investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytas investicijas Lietuvos Respublikoje;

2.1.2.16. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ar jo įgalioto asmens siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką;

2.1.2.17. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti artimųjų (sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių, seserų) laidotuvėse;

2.1.2.18. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu.

Vyriausybės nutarimą galima rasti čia:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr

 

Asmenys, grįžę iš užsienio, iš oro uosto, jūrų uosto ar kitos sausumos atvykimo į šalį vietos į izoliavimo vietą turi vykti nuosavu (nuomotu) transportu arba paprašyti, kad parvežtų giminės ar artimieji. Reikia vengti naudotis viešuoju transportu. Jeigu tenka naudotis viešuoju transportu ar sąlytį turėjusį asmenį, grįžusį iš užsienio, veža kitas asmuo, būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugines priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir išlaikyti 1–2 metro atstumą nuo kitų žmonių.

Izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo vietą užsieniečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką, privalo užtikrinti ir apmokėti darbdavys, kviečiantysis asmuo, mokslo ir studijų institucija arba pats užsienietis.

PAKEISTI izoliavimosi vietą galima tik pateikus prašymą NVSC interneto svetainėje ČIA ir gavus leidimą.

Asmenys, atvykę iš užsienio, gali palikti izoliavimo vietą dėvėdami nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę) be NVSC leidimo ar pranešimo nustatytais atvejais (spausti čia).

Būtina pranešti NVSC užpildant šį pranešimą, jeigu:

užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, taip pat asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, nori išvykti iš Lietuvos Respublikos į valstybę, kurioje jie gyvena, dirba ar kurioje bus teikiama sveikatos priežiūros paslauga, nepraėjus izoliavimo laikotarpiui.

Asmenys, grįžę iš šalių, iš kurių grįžus taikomos sustiprintos kontrolės priemonės,  norėdami:

 • palikti izoliacijos vietą dėl tam tikrų nustatytų priežasčių privalo informuoti NVSC.
 • išvykti iš Lietuvos nepraėjus izoliacijos laikotarpiui į šalį, kurioje gyvenama ar dirbama, privalo pranešti NVSC užpildydami šią elektroninę formą.

 

 


 

 

 

 

Reikia kreiptis į savivaldybės administraciją. Rekomenduojama ne vėliau kaip prieš 24 val. iki atvykimo.

Jeigu izoliavimosi laikotarpiu neturite galimybės dirbti nuotoliniu būdu, galite gauti nedarbingumo pažymėjimą. Kad Jums reikia nedarbingumo pažymėjimo, pažymėkite keliautojo anketoje, kurią pildote prieš grįžtant iš užsienio. Jūsų šeimos gydytojui bus išsiųsta Pažyma. Jei NVSC pažyma dar nepasiekė Jūsų gydymo įstaigos, kreipkitės į NVSC tel. numeriu (8 5) 264 9676.

 

 

Įmonės ar įstaigos darbuotojui diagnozavus COVID-19 ligą, NVSC specialistai susisiekia su administracijos atstovais ir prašo pateikti sąlytį turėjusių darbuotojų kontaktinę informaciją  (jų vardus, pavardes, telefono numerius). Duomenys reikalingi specialistams, kad galėtų informuoti šiuos asmenis, nustatyti, kokios rizikos sąlytį asmuo galėjo turėti su užsikrėtusiuoju ir suteikti rekomendacijas, kaip šiems asmenims reikia elgtis toliau.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, specialistų vertinimu turėję didelės rizikos sąlytį su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), turi būti izoliuoti.
Be to, NVSC specialistai nurodo valyti ir dezinfekuoti aplinką naudojant 0,1 proc. natrio hipochloritą (skiedimas 1:100, jei naudojamas buitinis baliklis, kurio pradinė koncentracija dažniausiai 5 proc.) po valymo neutraliu plovikliu. Paviršius, kuriuos gali sugadinti natrio hipochloritas, reikia valyti 70 proc. koncentracijos etanoliu, prieš tai paviršius nuvalius neutraliu plovikliu.

Valant patalpas, galimai užkrėstas koronavirusais, siūloma naudoti šias asmens apsaugos priemones: daleles filtruojančius FFP2 arba FFP3 respiratorius; akinius arba veido skydelius; vienkartinius ilgarankovius skysčiams nepralaidžius chalatus ir buitines pirštines.

Vienkartinės asmens apsaugos priemonės, kurias naudojo patalpas valęs asmuo, po naudojimo išmetamos kaip užterštos atliekos, daugkartinio naudojimo priemonės turi būti nukenksminamos (dezinfekuojamos) naudojant turimus produktus (pvz., 0,1 proc. natrio hipochloritą arba 70 proc. koncentracijos etanolį). Kai naudojami kiti cheminiai produktai, reikia vadovautis gamintojo rekomendacijomis (tinkamas paruošimas, naudojimas).

Kruopščiai turi būti valomi dažnai liečiami paviršiai, langų, tualeto ir vonios kambario paviršiai. Visus tekstilės gaminius (pvz., patalynę, užuolaidas ir kt.) rekomenduojama skalbti skalbikliu 90 °C temperatūroje. Jei dėl audinių ypatybių negalima naudoti karšto vandens, skalbiant tekstilę reikia naudoti specialias chemines medžiagas (pvz., baliklį arba natrio hipochlorito turinčius produktus, skirtus tekstilės gaminiams).

Su koronaviruso infekcija ir šalyje galiojančia ekstremaliąja padėtimi susijusiais klausimais gyventojai ir ūkio subjektai konsultuojami telefono numeriu (8 5) 264 9676 kasdien (I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45; savaitgaliais – 8:00–17:00).

Asmuo, atvykęs / grįžęs iš užsienio valstybės, išskyrus asmenis grįžusius / atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali išeiti pasivaikščioti į lauką nutolsdami ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir dėvėdami nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo vietą.

Asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu koronaviruso PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, reikalavimas dėl tyrimo netaikomas.

Dokumentas turi būti parengtas viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų.

 

 

Asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) dokumentą, patvirtinantį, kad persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, reikalavimas dėl izoliacijos netaikomas.

ASPĮ dokumento nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS). 

Dokumentas turi būti parengtas viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų.

 

Asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas (nurodyti dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų), reikalavimai dėl testo ir izoliacijos nėra taikomi.

 

Tranzitu per Lietuvą vykstantiems asmenims, kai Lietuvoje stojama tik esant būtinybei (papildyti degalų, užtikrinti higienos poreikius ir pan.), reikalavimas dėl izoliacijos ir testo netaikomas.

 

PGR SARS-CoV-2  tyrimas – tai molekulinis tyrimas, kuris atliekamas imant tepinėlį iš nosiaryklės. Tyrimo rezultatas parodo, ar asmuo šiuo metu serga.
Antigeno testas – tyrimui atlikti imamams tepinėlis iš nosiaryklės. Rezultatas parodo, ar asmuo šiuo metu serga.
Serologinis SARS-CoV-2 antikūnų tyrimas – tyrimui atlikti imamas kraujo mėginys. Tyrimo rezultatas parodo, ar asmuo yra persirgęs COVID-19 liga (koronavirusine infekcija).

 

Kad tai serologinis (kraujo) testo rezultatas, galima suprasti dokumente pamačius informaciją apie antikūnus, kurie žymimi „IgG“ ar „IgM“.

Angliškai  pateikiamuose laboratorinių tyrimų rezultatuose PGR tyrimas žymimas raidėmis PCR (polymerase chain reaction), o neigiamas rezultatas – žodžiu NEGATIVE.

Greitieji antigeno (AG) testai gali būti įrašyti anglų kalba  – Antigen test  arba Rapid antigen test, trumpinys – RAT. Atsakymas – NEGATIVE reiškia, kad asmuo šiuo metu nėra užsikrėtęs.

 

Atvykstantiems / grįžtantiems į Lietuvą privaloma turėti dokumentą (parengtą parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). 

Keliautojai turi pateikti dokumentą, įrodantį, kad buvo atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ar antigeno testas, kuris yra neigiamas.

Norint susitrumpinti izoliavimo terminą (tiek grįžus iš užsienio, tiek po sąlyčio su sergančiuoju)  turi būti atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (t. y. tyrimas iš nosiaryklės). Tyrimas atliekamas asmens lėšomis.

 

Izoliacija netaikoma tiems atvykusiems iš užsienio asmenims, kurie turi asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo (t. y. tyrimu iš nosiaryklės) rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato iki atvykimo į Lietuvą praėjo ne daugiau kaip 180 dienų. 

Gydymo įstaigos pažymos nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (ESPBI IS).

 

Serologinis SARS-CoV-2 antikūnų tyrimas yra tinkamas tik sprendžiant individualiai dėl tam tikrų grupių sąlytį su sergančiuoju turėjusių asmenų izoliavimo taktikos ar izoliacijos termino trumpinimo. 

Taip, šie asmenys, kaip ir kiti grįžę iš užsienio, kai jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu, privalomos izoliacijos laikotarpiu negalintys dirbti nuotoliniu būdu ar darbo metu nevykstantys į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą, gali kreiptis į NVSC dėl pažymos apie privalomą izoliaciją išdavimo, kuri yra būtina nedarbingumo pažymėjimui gauti. Gydytojas nedarbingumo pažymėjimą jam gali išduoti pažymoje nurodytam laikotarpiui.

Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečius ir šiose valstybėse teisėtai gyvenančius asmenis, užsieniečius teisėtai gyvenančius Lietuvos Respublikoje, užsieniečius teisėtai gyvenančius valstybėse, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių, kurių gyventojams laikinas išorės sienų kirtimo apribojimas nebūtinų kelionių į ES tikslais turėtų būti netaikomas, sąrašą, taip pat trečiųjų šalių piliečius, atvykstančius į Lietuvos Respubliką darbo funkcijų vykdymui atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr.  1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ numatytais atvejais

Izoliavimas privalomas, tačiau darbo metu izoliacijos vietą galima palikti, dėvint nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, ir vykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą ir atlikti su tuo susijusias funkcijas, šiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, kai jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu:

- ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims, kaip nurodyta Europos Komisijos komunikate 2020/C 102 I/03 „Darbuotojų naudojimosi laisvo judėjimo teise COVID-19 protrūkio metu gairės“. Ypatingos svarbos profesijų darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems asmenims priskiriami:

 • paramedikai;
 • asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, įskaitant vaikų, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojus;
 • su sveikata susijusių pramonės šakų mokslininkai;
 • farmacijos ir medicinos priemonių pramonės darbuotojai;
 • prekių tiekėjai, visų pirma vaistų, medicinos reikmenų, medicinos priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių, įskaitant jų įrengimą ir priežiūrą, tiekimo grandinės darbuotojai;
 • informacinių ir ryšių technologijų specialistai;
 • informacinių ir ryšių sistemų technikai ir kiti įrangos būtinosios priežiūros technikai;
 • inžinerijos specialistai, pavyzdžiui, energetikos technikai, inžinieriai ir elektros inžinerijos technikai;
 •  ypatingos svarbos ar būtinosios infrastruktūros objektuose dirbantys asmenys;
 • mokslo ir inžinerijos specialistai (įskaitant vandens įrenginių technikus);
 • apsaugos tarnybų darbuotojai;
 • ugniagesiai, policijos pareigūnai, kalėjimų prižiūrėtojai, apsaugos pareigūnai, civilinės saugos darbuotojai;
 • maisto gamybos ir perdirbimo bei susijusių sričių specialistai ir techninės priežiūros darbuotojai;
 • maisto ir susijusių produktų mašinų operatoriai (įskaitant maisto gamybos operatorius);
 • žvejai;
 • ypatingos svarbos funkcijas atliekantys viešųjų institucijų, įskaitant tarptautines organizacijas, darbuotojai.

- asmenims, keliaujantiems dėl verslo priežasčių;
- savo tarnybines pareigas vykdantiems žurnalistams;
- komandiruotiems darbuotojams ir sezoniniams darbuotojams;
- ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;
- menininkams (kūrėjams, atlikėjams, kultūros operatoriams ir kt.), dalyvaujantiems profesionaliojo meno veikloje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-15