Visuomenės sveikatos saugos užtikrinimas

Vienas iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro veiklos uždavinių – apsaugoti visuomenės ir ypač jautresnių jos grupių (vaikų, nėščių moterų, pagyvenusių sergančių įvairiomis ligomis asmenų) sveikatą nuo galimo neigiamo aplinkos veiksnių poveikio bei užtikrinti visuomenės sveikatos saugos reikalavimų įgyvendinimą. 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai vykdydami šį uždavinį, dalyvauja strateginio pasekmių aplinkai, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo, teritorijų planavimo, statinių projektų tikrinimo bei statybų užbaigimo procedūrose, atlieka ūkinės veiklos sąlygų vertinimą, kurio pagrindu išduodami leidimai-higienos pasai, vykdo įvairias prevencines priemones, apsaugančias nuo galimo nepageidaujamo elektromagnetinės spinduliuotės poveikio, vertina darbo aplinkos poveikį darbuotojų sveikatai bei žmonių apsinuodijimų aplinkybių eigą, dalyvauja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo procese, organizuoja kastinių šulinių vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius kastinio šulinio vandenį, dalyvauja gręžinių, įrengtų aprūpinti geriamuoju vandeniu ar vandens šilumine energija, projektų derinimo procese ir kt. 

LIETUVOS VIETOVĖS, KURIŲ ŠACHTINIŲ ŠULINIŲ VANDENYJE 2018 M. BUVO NUSTATYTA NITRATŲ AR (IR) NITRITŲ KONCENTRACIJA, VIRŠIJANTI LEIDŽIAMĄ RIBINĘ VERTĘ (50 MG/L NITRATŲ, 0,5 MG/L NITRITŲ)
LIETUVOS VANDENVIETĖS, KURIŲ VANDENYJE 2017-2019 M. BUVO NUSTATYTA ARSENO KONCENTRACIJA, VIRŠIJANTI LEIDŽIAMĄ RIBINĘ VERTĘ (10 µG/L )
RADIOTECHNINIŲ OBJEKTŲ RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTŲ, ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANŲ DERINIMO IR ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS 2017 M. ATASKAITA
RADIOTECHNINIŲ OBJEKTŲ RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTŲ, ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANŲ DERINIMO IR ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS MATAVIMŲ REZULTATŲ 2015 M. ATASKAITA