BDAR
Close

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vadovai
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vaidotas Gruodys
  Direktorius
  Giedrė Aleksienė
  Raimondas Vaidginas
 • Finansų valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilma Bukauskienė
  Andromeda Viktoravičienė
  Inga Darbutaitė
  Inga Kondratienė
  Romualda Ščikno

  SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5.  Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

  5.1. laiku teikti teisingą, tikslią, išsamią informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas centralizuotos apskaitos įstaigai;

  5.2. užtikrinti, kad centralizuotos apskaitos įstaigos parengti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai būtų laiku pateikti Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nurodytoms įstaigoms ir institucijoms bei teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais ir paskelbti NVSC interneto puslapyje;

  5.3. rengti valstybės biudžeto išlaidų sąmatas ir prižiūrėti jų įgyvendinimą;

  5.4. racionaliai, taupiai ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas naudoti gautus valstybės biudžeto asignavimus ir kitas NVSC disponuojamas lėšas;

  5.5. vykdyti finansų kontrolę, kad NVSC turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus.

  6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. kaupia ir analizuoja duomenis apie valstybės biudžeto ir kitų NVSC disponuojamų lėšų panaudojimą, rengia programų sąmatų ir jų pakeitimo dokumentų projektus, teikia siūlymus dėl lėšų panaudojimo prioritetų;

  6.2. kontroliuoja, kad NVSC įgyvendinamų projektų lėšos būtų naudojamos pagal projektų sąmatas;

  6.3. užtikrina, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti apskaitos dokumentais, kontroliuoja, kad būtų laiku ir teisingai įregistruoti apskaitos registruose, o buhalterinės apskaitos tvarkymas atitiktų bendruosius apskaitos principus;

  6.4. koordinuoja NVSC inventorizacijos organizavimą;

  6.5. rengia dokumentus dėl NVSC priimamų sprendimą dėl inventorizacijos metu rasto turto vertės nustatymo ar vertinimo, inventorizacijos metu rastų trūkumų išieškojimo ir inventorizacijos rezultatų patvirtinimo;

  6.6. rengia dokumentus dėl NVSC priimamų sprendimų dėl turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti;

  6.7. kontroliuoja NVSC įsipareigojimus, atlieka ataskaitų rinkinių analizę;

  6.8. teikia centralizuotos apskaitos įstaigai buhalterinės apskaitos tvarkymui reikalingus apskaitos dokumentus, pagrindžiančius įvykdytas ūkines operacijas informaciją apie suteiktas ir (ar) gautas garantijas, ūkinius įvykius, teismo procesus, kuriuose kaip ieškovas (pareiškėjas) ar atsakovas dalyvauja NVSC, nurodydami sumas, duomenų dimensijas (programa, priemonė, valstybės funkcija, lėšų šaltinis ir t.t.) ir kitą centralizuotos apskaitos įstaigos prašomą informaciją;

  6.9. atlieka turto būklės ir atliktų turto būklės pagerinimo darbų įvertinimą ir teikia pasiūlymus NVSC vadovui;

  6.10. teikia pasiūlymus NVSC vadovui dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo;

  6.11. teikia pasiūlymus NVSC vadovui dėl turto likvidacinės vertės nustatymo;

  6.12. teikia pasiūlymus NVSC vadovui dėl atliktų darbų priskyrimo prie einamojo remonto ar prie esminio turto pagerinimo;

  6.13. teikia pasiūlymus NVSC vadovui dėl liekamųjų medžiagų vertės nustatymo;

  6.14. teikia pasiūlymus NVSC vadovui dėl turto tikrosios vertės VSAFAS nurodytais atvejais nustatymo;

  6.15. parengia ir pasirašo turto perdavimo–priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo, atsargų nurašymo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo, turto atidavimo naudoti, ūkinio inventoriaus nurašymo ir kitus aktus;

  6.16.  sudaro ir teikia ataskaitas (kurių nerengia centralizuotos apskaitos įstaiga) Sveikatos apsaugos ministerijai ir kitoms institucijoms;

  6.17. vykdo atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais kontrolę;

  6.18. rengia suvestines valstybės rinkliavų ir administracinių baudų ataskaitas;

  6.19. kontroliuoja ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, atsargų ir kitų materialinių vertybių apskaitą, prižiūri, kad būtų racionaliai ir taupiai naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

  6.20. vykdo NVSC valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje mokėjimo paraiškų rengimo, tiekėjų duomenų ir valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių duomenų įvedimo bei kitų mokėjimų apskaitos procedūrų kontrolę;

  6.21. prižiūri ir, jeigu reikia teikia papildomą informaciją centralizuotos apskaitos įstaigai dėl finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos bei tarpusavio operacijų informacijos su kitais viešojo sektoriaus subjektais derinimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo sistemoje;

  6.22. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

  6.23. prižiūri NVSC darbuotojų komandiruočių apskaitą, tikrina, kad už jas būtų laiku atsiskaityta;

  6.24. dalyvauja rengiant darbuotojų pareigybių sąrašų projektus;

  6.25.  dalyvauja rengiant NVSC veiklos planą;

  6.26. teikia informaciją NVSC struktūriniams padaliniams ir konsultuoja NVSC darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

  6.27.  tvarko Skyriaus dokumentų bylas (apskaitos dokumentų, registrų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių) ir perduoda jas saugoti į archyvą;

  6.28. dalyvauja NVSC direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

  6.29. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir NVSC direktoriaus pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.

 • Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kristina Baltrušaitienė
  Justė Sankauskienė
  Vilija Augulienė
  Jurgita Kabašinskienė
  Danguolė Gedvilaitė
  Asta Vilavičienė
  Sonata Gulijevaitė
  Agnė Martinonė
  Elvyra Bocevičienė
  Vanda Bukauskienė

  5. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. užtikrinti, kad NVSC parengti įsakymų ir kitų teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, Europos Sąjungos teisei ir atitiktų teisės technikos ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

  5.2. organizuoti NVSC teisių ir teisėtų interesų gynimą teismuose ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose;

  5.3. užtikrinti NVSC prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;

  5.6. vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę NVSC, įgyvendinant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą

  6. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:

  6.1. vertina, ar NVSC struktūrinių padalinių parengti teisės aktų ir kitų teisinių dokumentų projektai atitinka teisės aktų ir teisės technikos reikalavimus, teikia pastabas ir siūlymus;

  6.2. savarankiškai arba kartu su kitais NVSC struktūriniais padaliniais rengia teisės aktų projektus NVSC veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

  6.3. teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir siūlymus NVSC direktoriui bei pavaduotojams, skyrių vedėjams, departamentų direktoriams ir kitiems darbuotojams teisės aktų projektų ir kitų teisinių dokumentų rengimo, tobulinimo bei teisės aktų taikymo klausimais;

  6.4. vertina sutarčių projektus, teikia pastabas ir siūlymus, esant poreikiui, rengia sutarčių projektus;

  6.5. rengia ieškinius, pareiškimus (skundus), atsiliepimus į ieškinius, pareiškimus (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;

  6.6. analizuoja administracinių nusižengimų teisenos vykdymą ir teikia siūlymus direktoriui;

  6.7.  dalyvauja administracinių nusižengimų nagrinėjime, atstovauja NVSC teismuose ir kitose institucijose;

  6.8. teikia teisėkūros iniciatyvas;

  6.9. rengia NVSC vidaus teisės aktų ir informacinių dokumentų projektus;

  6.10. organizuoja ir vykdo NVSC viešuosius pirkimus, atlieka viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę (vertina prekių, paslaugų ir darbų kokybinį ir kiekybinį atitikimą sutarčių reikalavimams);

  6.11. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę NVSC veiklos srityse;

  6.12. teikia siūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės NVSC veiklos srityje, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų;

  6.13. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

  6.14. teikia informaciją NVSC struktūriniams padaliniams teisės ir vidaus administravimo klausimais;

  6.15. atsako už NVSC sutarčių sudarymą;

  6.16. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir NVSC direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų pavedimus.

   

 • Kokybės vadybos ir komunikacijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Diana Brunevičienė
  Brigita Kairienė
  Lina Grinytė-Jauniškienė
  Gabriela Wiktoria Hartwig
  Rimantas Zajarskas
  Rima Krupenkaitė
  Raimondas Natka

  5. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. organizuoti NVSC veiklos planavimą;

  5.2. vykdyti NVSC veiklos stebėseną ir analizę;

  5.3. užtikrinti NVSC kokybės vadybos sistemos funkcionavimą;

  5.4. koordinuoti NVSC komunikacijos procesą.

  6. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:

  6.1. organizuoja ir koordinuoja įstaigos veiklos planavimą, rengia NVSC veiklos plano projektą;

  6.2. organizuoja ir koordinuoja įstaigos veiklos ataskaitų rengimą ir teikimą, rengia NVSC veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas;

  6.3. analizuoja NVSC veiklos rezultatus ir teikia siūlymus dėl jų gerinimo;

  6.4. vertina NVSC bendrosios veiklos efektyvumo rodiklius ir teikia siūlymus dėl jų gerinimo;

  6.5. dalyvauja kuriant NVSC ūkio subjektų priežiūros veiklos efektyvumo vertinimo kriterijus;

  6.6.  vykdo NVSC ūkio subjektų priežiūros veiklos efektyvumo rodiklių stebėseną, analizuoja duomenis ir teikia siūlymus dėl ūkio subjektų priežiūros veiklos tobulinimo;

  6.7. pagal kompetenciją kuria arba dalyvauja kuriant NVSC veiklos procedūras;

  6.8. koordinuoja NVSC kokybės politikos ir tikslų formavimo procesą;

  6.9. koordinuoja NVSC veiklos kokybės rodiklių nustatymo procesą;

  6.10. vykdo NVSC veiklos kokybės rodiklių stebėseną;

  6.11. organizuoja ir vykdo kokybės vadybos sistemos vidaus auditus;

  6.12. koordinuoja veiklos neatitikčių valdymą, teikia siūlymus dėl jų prevencijos;

  6.13. vykdo kitas NVSC veiklos planavimo ir kokybės vadybos sistemos palaikymo funkcijas;

  6.14. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie NVSC vykdomą veiklą teikimą visuomenei;

  6.15. rengia pranešimus spaudai, spaudos konferencijas;

  6.16. teikia informaciją visuomenei, žiniasklaidai;

  6.17. pagal kompetenciją rengia NVSC vidaus teisės aktų ir informacinių dokumentų projektus;

  6.18. pagal kompetenciją tiria fizinių ir juridinių asmenų skundus;

  6.19. konsultuoja NVSC darbuotojus Skyriaus veiklos klausimais;

  6.20. organizuoja ir veda NVSC darbuotojų vidinius mokymus Skyriaus veiklos klausimais;

  6.21. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

  6.22. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

  6.23. pagal kompetenciją teikia Sveikatos apsaugos ministerijai ar kitoms institucijoms siūlymus dėl teisės aktų keitimo ar rengimo;

  6.24. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir NVSC direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojų pavedimus.

 • Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ingrida Skridailienė
  Elena Veligoraitė-Juknienė
  Viktorija Kokštytė
  Laura Norkutė
  Silvija Steckytė

  5. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. vykdyti valstybinę priežiūrą ir kontrolę bei ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu;

  5.2. užtikrinti Centro departamentų visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrių ir skyrių rajonuose veiklos vieningą praktiką valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės, licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolės, produktų saugos ir vartotojų teisių gynimo srityje;

  6. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:

  6.1. koordinuoja departamentų veiklą, ginant vartotojų teises ir taikant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytas pavojingų produktų pateikimo rinkai ribojimo priemones;

  6.2. koordinuoja visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolės vykdymą Centro departamentuose;

  6.3. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;

  6.4. analizuoja Centro departamentų Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrių ir skyrių rajonuose veiklą, teikia siūlymus dėl vykdomos veiklos efektyvumo gerinimo;

  6.5. metodiškai vadovauja Centro departamentų Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriams;

  6.6. teikia informaciją ir konsultuoja Centro departamentų Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius ir jų skyrius rajonuose;

  6.7. organizuoja pasitarimus, mokymus, seminarus Centro departamentų darbuotojams, vykdantiems visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

  6.8. teikia informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, visuomenei Centro veiklos klausimais;

  6.9. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

  6.10. rengia teisėkūros iniciatyvų projektus, rengia ir teikia konsoliduotas ataskaitas;

  6.11. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas visuomenės sveikatos saugos kontrolės srityje;

  6.12. atstovauja Sveikatos apsaugos ministerijai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių veikloje;

  6.13. rengia Skyriaus veiklos planus, veiklos ataskaitas, teikia siūlymus Centro veiklos planų rengimui;

  6.14. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų pavedimus.

   

 • Visuomenės sveikatos saugos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Irena Taraškevičienė
  Aida Žymantienė
  Ramunė Poliakovienė
  Donata Budrevičienė
  Saulė Butvinskienė
  Lukas Maziliauskis

  5. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką,

  5.2 užtikrinti Centro departamentų visuomenės sveikatos saugos skyrių ir skyrių rajonuose funkcijų vykdymo vieningą praktiką.

  5.3. teikti administracines paslaugas, informaciją Sveikatos apsaugos ministerijai bei dalyvauti vykdant nacionalinės kompetentingos institucijos funkcijas.

  6. Įgyvendindamas šiuos uždavinius Skyrius vykdo šias funkcijas:

  6.1. koordinuoja departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyrių ir skyrių rajonuose veiklą vykdant leidimų-higienos pasų išdavimo ir jų laikymosi priežiūros, leidimų vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo procese, radiotechninių objektų projektų ir stebėsenos planų derinimo, elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatų vertinimo ir skelbimo, leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo procedūras, vykdant strateginio pasekmių poveikio aplinkai, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų, pavojingų objektų avarinių planų derinimo, taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimų išdavimo subjektų funkcijas, dalyvaujant teritorijų planavimo ir statybų procesuose; renkant, apibendrinant triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas, atliekant žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus, organizuojant šachtinių šulinių vandens cheminius tyrimus, dalyvaujant išduodant mirusiojo kūno laissez-passer ir profesinių ligų priežasčių tyrimuose.

  6.2. metodiškai vadovauja departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyriams ir skyriams rajonuose, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

  6.3. teikia informaciją ir konsultuoja departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyrius ir jų skyrius rajonuose;

  6.4. analizuoja departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyrių ir skyrių rajonuose veiklos rezultatus, teikia siūlymus dėl vykdomos veiklos rezultatų gerinimo;

  6.5. rengia teisėkūros iniciatyvų projektus, rengia ir teikia konsoliduotas ataskaitas;

  6.6. esant poreikiui, padeda organizuoti bendrą kelių departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyrių ir jų skyrių rajonuose veiklą;

  6.7. koordinuoja Centro departamentų veiklą, vykdant paslaugų, teikiamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;

  6.8. rengia gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatų projektus;

  6.9. rengia leidimų vežti mirusiojo kūną (laissez-passer) projektus;

  6.10. rengia teikiamą Sveikatos apsaugos ministerijai suvestinę informaciją apie triukšmo šaltinius ir jų valdytojus;

  6.11 sistemina turimus šachtinių šulinių vandens nitritų ir nitratų tyrimų rezultatus ir rengia metines ataskaitas teikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai bei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

  6.12 rengia teikiamą Sveikatos apsaugos ministerijai informaciją apie gautus pranešimus apie ūmius apsinuodijimo augalų apsaugos produktais atvejus;

  6.13. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

  6.14. apibendrina ir rengia kitą informaciją teikiamą valstybės institucijoms ir įstaigoms;

  6.15. rengia Skyriaus veiklos planus, veiklos ataskaitas, teikia siūlymus Centro veiklos planų rengimui;

  6.16. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;

  6.17. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Centro direktoriaus ir pavaduotojų pavedimus.

   

 • Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūratė Dapkienė
  Kristina Macionienė
  Jelena Kozlovskaja
  Dijana Vaicekauskienė
  Emilija Ilcevičiūtė
  Danguolė Urbonavičienė
  Vilija Matulevičienė
  Gražina Mikolaitienė
  Regina Bucevičienė

  5. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimą NVSC taikant „vieno langelio“ principą;

  5.2. užtikrinti tinkamą asmenų konsultavimą;

  5.3. organizuoti, planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti NVSC oficialių dokumentų (toliau – dokumentai) valdymą, įskaitant apskaitą, naudojimą, tvarkymą ir saugojimą;

  5.4. užtikrinti visuomenės informavimą apie NVSC veiklą;

  5.5. užtikrinti nustatytų dokumentų įforminimo ir rengimo bendrųjų reikalavimų laikymąsi NVSC.

  6. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:

  6.1. organizuoja ir koordinuoja asmenų aptarnavimą NVSC „vieno langelio“ principu;

  6.2. organizuoja asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimą, analizuoja jo rezultatus, teikia siūlymus;

  6.3. organizuoja, kontroliuoja ir analizuoja NVSC dokumentų valdymo procesą ir teikia siūlymus dėl dokumentų valdymo proceso kokybės gerinimo;

  6.4. organizuoja ir vykdo NVSC korespondencijos siuntimą;

  6.5. konsultuoja asmenis NVSC veiklos klausimais;

  6.6. koordinuoja ir kontroliuoja nustatytų dokumentų įforminimo ir rengimo bendrųjų reikalavimų laikymąsi NVSC;

  6.7. konsultuoja NVSC darbuotojus dokumentų rengimo, valdymo klausimais;

  6.8. pagal kompetenciją tiria fizinių ir juridinių asmenų skundus;

  6.9. organizuoja informacijos apie NVSC vykdomą veiklą teikimą visuomenei, žiniasklaidai, rengia pranešimus spaudai, spaudos konferencijas;

  6.10. pagal NVSC dokumentacijos planą kontroliuoja formuojamas bylas NVSC struktūriniuose padaliniuose;

  6.11. sudaro NVSC dokumentacijos planą, registrų sąrašą, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų apyrašus ir teikia juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui;

  6.12. kontroliuoja NVSC struktūrinių padalinių rengiamų dokumentų įforminimą;

  6.13. priima iš NVSC struktūrinių padalinių į NVSC archyvą nuolatinio saugojimo dokumentus;

  6.14. kontroliuoja NVSC vidaus teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, ir NVSC direktoriaus pavedimų savalaikį vykdymą;

  6.15. rengia NVSC organizuojamų pasitarimų, susirinkimų, posėdžių protokolus;

  6.16. pagal kompetenciją rengia NVSC vidaus teisės aktų ir NVSC sudarytų dokumentų projektus;

  6.17. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

  6.18. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;

  6.19. siekdamas šalinti teisinio reglamentavimo spragas, teikia Sveikatos apsaugos ministerijai ar kitoms institucijoms siūlymus dėl teisės aktų keitimo ar rengimo;

  6.20. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir NVSC direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų pavedimus.

 • Personalo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edita Kurienė
  Žaneta Daukšienė
  Giedrė Petrauskienė
  Edita Šacikauskienė
  Rasa Aleksienė
  Nijolė Norvaišienė

  5. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. formuoti NVSC personalo valdymo politiką;

  5.2. padėti įstaigos vadovui valdyti NVSC personalą;

  5.3. organizuoti NVSC žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant NVSC organizacinę kultūrą.

  6. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:

  6.1. atsižvelgdamas į NVSC tikslus ir uždavinius, teikia NVSC direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

  6.2. kartu su kitais Centro struktūriniais padaliniais atlieka NVSC struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) NVSC pareigybių analizę ir teikia NVSC direktoriui siūlymus dėl NVSC darbo organizavimo tobulinimo;

  6.3. atlieka personalo sudėties analizę;

  6.4. organizuoja personalo adaptavimą ir integravimą NVSC;

  6.5. formuoja NVSC personalo mokymo prioritetus, sudaro metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

  6.6. kuria ir kartu su padalinių vadovais padeda NVSC direktoriui ir įgyvendinti NVSC personalo motyvacijos sistemą;

  6.7. dalyvauja rengiant NVSC vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

  6.8. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

  6.9. kartu su kitais NVSC struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia NVSC direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo NVSC;

  6.10. rengia NVSC personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

  6.11. organizuoja personalo priėmimą į pareigas NVSC ir atleidimą iš jų;

  6.12. organizuoja NVSC valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

  6.13. padeda NVSC direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

  6.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;

  6.15. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

  6.16. organizuoja atostogų suteikimą ir komandiruočių įforminimą NVSC personalui;

  6.17. padeda įgyvendinti NVSC personalo socialines ir kitas garantijas;

  6.18. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui NVSC personalo (direktoriaus pavaduotojų, centrinių padalinių darbuotojų ir departamentų vadovų) asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;

  6.19. rengia pranešimus apie į NVSC priimtų darbuotojų valstybinio socialinio draudimo pradžią, nemokamas, mokymosi ir tikslines atostogas ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

  6.20. koordinuoja NVSC darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;

  6.21. rengia NVSC vidaus teisės aktų ir informacinių dokumentų projektus;

  6.22. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir NVSC direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų pavedimus.

 • Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Orina Ivanauskienė
  Rasa Liausėdienė
  Greta Gargasienė
  Edita Jegelevičienė
  Daiva Razmuvienė
  Aušra Valaikienė
  Milda Žygutienė
  Violeta Aleknavičienė
  Aušra Bartulienė
  Jonas Antanavičius
  Oksana Jučienė
  Aušra Guobužaitė
  Lina Balaišienė
  Kęstutis Rudaitis
  Edita Leonavičiūtė
  Aušra Dominienė

  5. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

  5.1. užtikrinti Centro departamentų Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrių ir skyrių rajonuose veiklos vieningą praktiką vykdant užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką;

  5.2. užtikrinti Centro departamentų Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrių ir skyrių rajonuose veiklos koordinavimą.

  6. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:

  6.1.  koordinuoja užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros vykdymą departamentuose;

  6.2. koordinuoja keliose teritorijose išplitusių protrūkių tyrimą ir valdymą, konsultuoja dėl analitinių epidemiologinių tyrimų vykdymo;

  6.3. koordinuoja imunoprofilaktikos vykdymą departamentuose;

  6.4. koordinuoja hospitalinių infekcijų protrūkių, antimikrobinio atsparumo valdymą departamentuose;

  6.5. koordinuoja medicininės-karantininės kontrolės pasienio kontrolės punktuose ir teritorijų bei riboto karantino kontrolės vykdymą;

  6.6. konsultuoja departamentų Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius dėl viešojo administravimo funkcijų vykdymo, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

  6.7. konsultuoja departamentų Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius dėl bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, padeda spręsti probleminius klausimus;

  6.8. analizuoja ir lygina epidemiologinę situaciją atskirose teritorijose;

  6.9. teikia apibendrintus visų departamentų siūlymus, nuomones Sveikatos apsaugos ministerijai dėl teisėkūros iniciatyvų tobulinimo, rengia ir teikia konsoliduotas ataskaitas;

  6.10. esant poreikiui, padeda organizuoti bendrą kelių departamentų Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrių veiklą;

  6.11. rengia Skyriaus veiklos planus, veiklos ataskaitas, teikia siūlymus Centro veiklos planų rengimui;

  6.12. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Centro direktoriaus ir pavaduotojų pavedimus.

 • Turto ir ūkio valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Krizentas Kameneckas
  Virmantas Bukauskas
  Kęstutis Krivickas
  Linas Kanapienis
  Jurgita Baranauskienė
  Dainius Valiauga
  Ričerdas Sapkauskas
  Vygandas Aliulis
  Kęstutis Jaugėlis
  Povilas Plaščinskas
  Vida Monkienė
  112
  Stanislovas Pileckas
 • Vilniaus departamentas
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rolanda Lingienė
  Ingrida Steikūnienė
  Jolanta Čereškienė
  Greta Blauzdžiūnienė
  Justina Petravičienė
  Rita Šalkienė
  VILNIAUS DEPARTAMENTO PRIIMAMASIS
  VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIUS
  Jolanta Vytienė
  Edgaras Acus
  Rūta Maceinaitė-Žandarė
  Justina Tylaitė
  Elžbieta Kurkulionytė
  Goda Lilionė
  Karolis Pumputis
  Teresa Blaževič
  Reda Radavičiūtė
  Violeta Masoit
  Jolita Pirmaitytė-Vilesko
  Ignė Pagužinskė
  Kotryna Žigaitė
  Viktorija Pratuzienė
  Aistė Emilija Kazlauskaitė
  PRODUKTŲ VERTINIMO SKYRIUS
  Saulius Majus
  Natalja Umbrasienė
  Palmira Hakaitė
  Regina Burbienė
  Grėta Gedvilė
  Daiva Rozočkinienė
  Giedrė Petrauskienė
  Daiva Keršulytė
  Ričardas Norkus
  Evelina Baronienė
  Alina Rogoža
  VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS SKYRIUS
  Asta Razmienė
  Milda Petrauskaitė
  Daina Švėgždaitė
  Lina Sakalauskienė
  Jolanta Šturienė
  Jovita Berniūnienė
  Kristina Dzencevičienė
  Enrika Saplytė
  Aušra Matevičienė
  Agata Rakalovič
  Aldona Karpavičienė
  Elvyra Misevičienė
  UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ VALDYMO SKYRIUS
  Faks. (8 5) 231 4409
  Eglė Korkut
  Miglė Šoblickaitė
  Ieva Skardžiuvienė
  Gabrielia Malgožata Liachovič
  Viktorija Morkevičiūtė
  Simona Ragaišytė
  ŠALČININKŲ SKYRIUS, Vilniaus g. 53, Šalčininkai (SODRA patalpose)
  Vilma Vlasovienė
  Lilija Ugrevič
  Jolanta Zuzienė
  ŠIRVINTŲ SKYRIUS Plento g. 41, Širvintos
  ŠVENČIONIŲ SKYRIUS, Vilniaus g. 22, Švenčionys
  Jolanta Savickienė
  Virginija Kugelevičienė
  Virginija Mikštaitė-Avinienė
  Gitana Andrukėnė
  UKMERGĖS SKYRIUS, Kauno g. 16B, Ukmergė
  Augustė Rastauskaitė
  Meilutė Šalčiūnienė
  Justina Petronytė
  Trakų skyrius, Vytauto g. 87, Trakai
  Irena Sabaliauskienė

  Pagrindiniai Departamento uždaviniai yra:

  • vykdyti valstybinę priežiūrą ir kontrolę;
  • įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką;
  • ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu;
  • vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę.

  Įgyvendindamas šiuos uždavinius Departamentas vykdo šias funkcijas:

  vykdydamas valstybinę priežiūrą ir kontrolę:

  • vykdo asmens sveikatos priežiūros, švietimo, stacionarių globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais, laivais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų (toliau – įmonė), gaminančių kosmetikos gaminius, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
  • vykdo sanitarinės apsaugos zonų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
  • vykdo radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
  • vykdo stacionarių triukšmo šaltinių veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę triukšmo prevencijos zonose;
  • pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitiems viešojo administravimo subjektams, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;
  • vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;
  • vykdo licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolę;
  • vykdo paslaugų, teikiamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;
  • vykdo leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;
  • taiko Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytų pavojingų produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones ir vykdo priimtų sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo laikymosi kontrolę;
  • taiko visuomenės sveikatos priežiūros priemones cheminio užterštumo atvejais gyvenamosiose ir visuomeninėse patalpose (išskyrus patalpas, kuriose yra įrengtos darbo vietos ir jose vykdoma veikla, susijusi su cheminiais veiksniais, dėl kurių atsiranda cheminių medžiagų išsiskyrimo į darbo aplinkos orą rizika) ir kituose objektuose, kuriuose pagal kompetenciją yra vykdoma valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė;
  • tikrina pavojingus objektus.

  įgyvendindamas priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką, teisės aktų nustatyta tvarka išduoda:

  • leidimus-higienos pasus;
  • leidimus ekshumuoti žmonių palaikus;
  • dalyvauja leidimų vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo procese;
  • rengia išvadas dėl savivaldybės ir vietovės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentų; rengia išvadas dėl SPAV apimties nustatymo dokumentų kokybės; rengia išvadas dėl SPAV ataskaitų;
  • atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus. Teikia duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro apsinuodijimų duomenų bazei;
  • dalyvauja savivaldybių ir vietovės lygmens teritorijų planavimo procese (rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti; vertina ir derina teritorijų planavimo dokumentus);
  • dalyvauja statinių statybos procese (vertina statinių projektavimo dokumentus; dalyvauja statybos užbaigimo komisijose);
  • dalyvauja profesinių ligų priežasčių tyrimuose;
  • nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas ir priima sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių;
  • dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrose, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas; nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas ir rengia išvadų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus;
  • dalyvauja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo procese;
  • derina pavojingų objektų avarinius planus;
  • vertina ūkio subjektų pateiktus radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus ir parengia sprendimų projektus;
  • vertina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;
  • organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį;
  • plombuoja karstus ir atiduoda leidimus vežti mirusiojo kūną (laissez-passer);
  • teikia savivaldybių institucijoms reikalingą informaciją apie savivaldybės teritorijoje padarytus teisės aktų pažeidimus, susijusius su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša.

  gindamas vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu:

  • teikia informaciją apie vartotojų teises vartotojams ir paslaugų teikėjams;
  • nagrinėja vartotojų skundus dėl kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų;
  • sprendžiant vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčus ne teismo tvarka, ginčus nagrinėjančiai institucijai teikia išvadas, susijusias su ginčijamų kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų sauga ir kokybe;
  • vykdo ginčų nagrinėjimą ne teismo tvarka, kai vartotojas, manydamas, kad paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar įstatymo saugomus interesus, nustatyta tvarka kreipiasi į Centrą.

  vykdydamas užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę:

  vykdo:

  • užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, atliekant užkrečiamųjų ligų epideminės situacijos duomenų surinkimą, stebėjimą ir vertinimą;
  • užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą;
  • kraujasiurbių nariuotakojų, platinančių užkrečiamąsias ligas, stebėseną (entomologinį darbą);
  • medicininę-karantininę kontrolę pasienio kontrolės punktuose ir teritorijų bei riboto karantino režimo kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;
  • maisto tvarkymo subjektų epidemiologinį vertinimą, atliekant per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkių epidemiologinį tyrimą.
  • pasirengimą ir atsaką ekstremalioms situacijoms, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų;
  • dalyvauja rengiant, teikiant siūlymus savivaldybių administracijoms dėl užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos plane, atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją;
  • planuoja, organizuoja ir vykdo analitinius epidemiologinius tyrimus (paplitimo, atvejo-kontrolės, kohortinius);

  koordinuoja:

  • antimikrobinio atsparumo, hospitalinių infekcijų valdymą priskirtoje teritorijoje, vykdant situacijos stebėjimą ir vertinimą;
  • Valstybinių užkrečiamųjų ligų programų priemonių įgyvendinimą administracinėse teritorijose;
  • imunoprofilaktinio darbo organizavimą, atliekant skiepijimo apimčių įvertinimą, nustatant imlias gyventojų grupes.

  Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną;

  teikia duomenis valstybės informacinėms sistemoms ir registrams;

  konsultuoja ūkio subjektus ir teikia metodinę pagalbą;

  teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

  teikia siūlymus teisės aktų projektams, inicijuoja teisės aktų pakeitimus;

  teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, visuomenei;

  rengia Departamento veiklos planus, veiklos ataskaitas, teikia siūlymus Centro veiklos planų rengimui;

  dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;

  vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Centro direktoriaus pavedimus.

 • Kauno departamentas
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: K. Petrausko 24, Kaunas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aurimas Raulinaitis
  308
  Asta Liubinaitė
  303
  Sonata Kunickienė
  303
  Kristina Mikalauskienė
  104
  KAUNO DEPARTAMENTO PRIIMAMASIS
  101
  VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIUS
  Greta Guogienė
  Agnė Vasiliauskienė
  213
  Ingrida Medišauskienė
  Kristina Žalnieraitienė
  Simona Jarusevičiūtė
  Šarūnė Stanevičiūtė
  Karolina Vorušilienė