>

1. Užtikrinti sklandų LR geriamojo vandens įstatymo naujos redakcijos ir poįstatyminių šio įstatymo teisės aktų nuostatų, susijusių su geriamojo vandens saugos išlygomis, įgyvendinimą.
2. Įvertinti Vilniaus departamento naudojamų vidaus tvarkos aprašų ir įsakymų atitiktį NVSC darbo reglamentui, įgaliojimų įsakymui ir kitiems bendrai NVSC naudojamiems įsakymams ir tvarkos aprašams.
3. Didinti vakcinacijos aprėptis.
4. Gerinti Vilniaus departamento veiklos organizavimą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20