1. Taikyti prevencines priemones imunoprofilaktikos srityje Šiaulių apskrityje.
2. Gerinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę diagnostiką ir informacijos perdavimą, didinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 
3. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, gerinant kokybės vadybos sistemos veiksmingumą ir rezultatyvumą.

Atnaujinimo data: 2023-11-20