Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą;
2. mokėti dirbti Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą, asmenų aptarnavimą ir jų prašymų, skundų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose;
4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja ir vykdo fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu;
2. priima fizinių ir juridinių asmenų paraiškas, prašymus, pareiškimus skundus ir kitus dokumentus;
3. registruoja dokumentus;
4. vykdo asmenų aptarnavimą ir konsultavimą telefonu;
5.  rengia informacinių raštų projektus;
6. organizuoja ir vykdo korespondencijos apskaitą ir jos siuntimą;
7. organizuoja pasitarimus, susirinkimus ir kitus renginius, juos protokoluoja;
8. teikia informaciją visuomenei apie asmenų aptarnavimo tvarką Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
9. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
10. dalyvauja rengiant Vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
11. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
12. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
13. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.