Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ar biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
3. mokėti dirbti Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
4. būti gerai susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą bei informacijos jiems teikimą viešojo administravimo institucijose, valstybės turto valdymą ir priežiūrą, visuomenės sveikatos priežiūrą;
5. išmanyti kokybės vadybos sistemų, informacinių technologijų valdymo, bendravimo su žiniasklaida ir veiklos planavimo principus;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimą bei valdymą;
8. turėti B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą;
9. gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vadovauja departamento Vidaus administravimo skyriui (toliau – Skyrius);
2. planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo Skyriaus veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
3. atsako už Skyriaus veiklos kokybę ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą laiku bei tinkamą Departamento ir Skyriaus dokumentų valdymą;
4. organizuoja priemones, užtikrinančias Departamento ir Skyriaus darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas bei kontroliuoja jų vykdymą;
5. organizuoja fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimą Departamente „vieno langelio“ principu;
6. organizuoja ir koordinuoja Departamento veiklos plano rengimą;
7. organizuoja ir koordinuoja Departamento veiklos plano įgyvendinimo ataskaitų rengimą;
8. organizuoja Departamento vidaus administravimą reglamentuojančių dokumentų (įsakymų, tvarkų aprašų, reglamentų, taisyklių ir kt.) rengimą;
9. analizuoja informacinių technologijų ir telekomunikacijų poreikį Departamente, teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl informacinių technologijų plėtros, organizuoja ir koordinuoja jų diegimą;
10. organizuoja Departamento darbo priemonių ir ūkinio inventoriaus priežiūrą ir remontą;
11. teikia siūlymus dėl ekonomiško visų energetinių išteklių naudojimo Departamente;
12. užtikrina racionalų Departamento transporto priemonių naudojimą ir tinkamą priežiūrą;
13. organizuoja ir inicijuoja ūkinių operacijų (prekių, paslaugų, darbų pirkimų ir kt.) vykdymą;
14. organizuoja, koordinuoja Vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų rengimą;
15. kontroliuoja Skyriaus veiklos planų įgyvendinimą, analizuoja Skyriaus darbą;
16. analizuoja kaip vykdoma administracinių nusižengimų bylų teisena Departamente;
17. organizuoja ir koordinuoja Departamento ir Skyriaus dokumentų valdymą;
18. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei siūlymus dėl teisės aktų projektų;
19. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus tiesioginiam vadovui;
20. pagal veiklos sritį konsultuoja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
21. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) teismuose ir kitose institucijose;
22. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
23. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme ir planavime;
24. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
25. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
26. atlieka einamąją finansų kontrolę – tikrina, ar priimti sprendimai vykdomi tinkamiausiu būdu, perkamų prekių, paslaugų ir darbų kokybę, jų atitikimą sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, tikrina jų atitikimą sutartyse ar kituose dokumentuose nustatytoms sąlygoms;
27. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
28. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
29. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
30. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
31. priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose;
32. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
33. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
34. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
35. atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais pareigybei nustatytas funkcijas.