Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės srityje;
3. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
8. gebėti planuoti, organizuoti skyriaus darbą.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo Klaipėdos departamento (toliau – Departamentas) Medicininio karantino skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
2. atsako už Skyriaus veiklos kokybę ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą laiku bei tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą;
3. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;
4. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymų projektus;
5. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas, pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja kituose administracinių nusižengimų bylų teisenos procesuose;
6. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei siūlymus dėl teisės aktų projektų;
7. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia Departamento direktoriui;
8. pagal veiklos sritį konsultuoja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
9. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) teismuose ir kitose institucijose;
10. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
11. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme;
12. dalyvauja rengiant Departamento veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
13. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
14. teikia siūlymus dėl NVSC, Departamento  ir Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
15. atlieka einamąją finansų kontrolę – tikrina, ar priimti sprendimai vykdomi tinkamiausiu būdu, perkamų prekių, paslaugų ir darbų kokybę, jų atitikimą sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, tikrina jų atitikimą sutartyse ar kituose dokumentuose nustatytoms sąlygoms;
16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
17. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
18. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
19. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
20. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
21. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
22. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai.