Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Departamento darbuotojų veiklą;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
7. išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektų ir kitų dokumentų rengimą Departamente;
2. konsultuoja Departamento darbuotojus priskirtos srities klausimais;
3. rengia ir teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl Departamento, NVSC veiklos tobulinimo ir efektyvumo didinimo;
4. teikia siūlymus tiesioginiam vadovui su visuomenės sveikatos priežiūra susijusiais klausimais;
5. planuoja, organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo veiklą pagal Departamento nuostatuose numatytas funkcijas;
6. koordinuoja Departamento veiklos kokybę, tinkamą Departamento veiklos vykdymą laiku, tinkamą funkcijų,  uždavinių įgyvendinimą, dokumentų valdymą;
7. imasi priemonių, kad, vykdant Departamento veiklą, būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų;
8. koordinuoja tiesiogiai pavaldžių Departamento darbuotojų vykdomą veiklą, skiria pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą;
9. imasi priemonių, kad būtų užtikrintas racionalus ir efektyvus išteklių panaudojimas bei užtikrinta darbo drausmė ir tvarka Departamente;
10. teikia teisėkūros iniciatyvas, inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios;
11. koordinuoja korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Departamente;
12. koordinuoja Departamento veiklos planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų rengimą;
13. organizuoja ir koordinuoja Departamento veiksmus esant ekstremalioms situacijoms ir įvykiams, dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
14. NVSC vardu nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose;
15. analizuoja administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymą ir teikia siūlymus dėl jos tobulinimo;
16. koordinuoja juridinių ir fizinių asmenų prašymų, pranešimų skundų sudėtingais klausimais nagrinėjimą;
17. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
19. laiku teikia tiesioginiam vadovui su Departamento veikla susijusią informaciją ir atsako už teikiamų duomenų teisingumą;
20. pagal suteiktus įgaliojimus priima su Departamento veikla susijusius sprendimus, kontroliuoja kaip jie vykdomi;
21. organizuoja, kad būtų užtikrintos saugios ir sveikos Departamento darbuotojų darbo sąlygos bei kontroliuoja jų vykdymą;
22. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja NVSC teismuose ir kitose institucijose, įmonėse bei tarptautinėse organizacijose;
23. teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
24. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
25. atlieka einamąją finansų kontrolę;
26. užtikrina ir atsako už asmens duomenų apsaugą ir ūkio subjektų komercinių paslapčių konfidencialumą;
27. laikinai pavaduoja Departamento direktorių jo atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
28. vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.