Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą  biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus ir darbo metodus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
1. vykdo sergamumo užkrečiamosiomis ligomis stebėseną, organizuoja užkrečiamųjų ligų valdymą, epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką, renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę;
2. įrašo užkrečiamųjų ligų epidemiologinius duomenis į užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų bazę ir juos reguliariai analizuoja;
3. užtikrina, kad užkrečiamųjų ligų židinių ištyrimo tvarka ir ištyrimo apimtys atitiktų teisės aktų reikalavimus, sprendžia ar užkrečiamosios ligos atvejo / židinio tyrimui reikalingas pavedimas;
4. nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie įtariamus / esamus užkrečiamųjų ligų protrūkius ir kitus biologinės kilmės galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
5. išaiškina ir likviduoja / dalyvauja likviduojant užkrečiamųjų ligų protrūkius, organizuoja / vykdo užkrečiamosios ligos protrūkio epidemiologinę diagnostiką, atlieka analitinius epidemiologinius tyrimus, rengia protrūkio aprašymą;
6. organizuoja užkrečiamosios ligos atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir/ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; laboratorinių tyrimų organizavimas (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemones);
7. rengia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms;
8. atlieka retrospektyvinę užkrečiamųjų ligų sergamumo analizę, nustato jų epidemiologinius dėsningumus teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašo ir įvertina vykdytų priešepideminių ir profilaktinių priemonių efektyvumą;
9. vykdo nuolatinę medicininę-karantininę kontrolę Valstybės įmonės Lietuvos oro uostai Vilniaus filiale;
10. kontroliuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką: vykdo nepageidaujamų reakcijų į skiepus epidemiologinę priežiūrą, tikrina ir analizuoja gautas iš Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) ataskaitas apie profilaktinius skiepijimus, jas apibendrina ir teikia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui;
11. ASPĮ prašymu padeda ištirti ir suvaldyti hospitalinių infekcijų protrūkius;
12. dalyvauja sprendžiant antimikrobinio atsparumo ir antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo valdymo apskrityje problemas;
13. vykdo imunoprofilaktikos kontrolę asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
14. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas;
15. dalyvauja vykdant pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai): vertina situacijas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) nuostatas teisės aktų nustatyta tvarka; dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones; dalyvauja rengime/atnaujina specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus (pasirengimo gripo pandemijai), dalyvauja pratybose;
16. teikia pagrįstus siūlymus užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemonių planams, dalyvauja sudarant savivaldybių užkrečiamųjų ligų valdymo priemonių planus;
17. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
18. pagal veiklos sritį dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei siūlymus;
19. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
20. pagal veiklos sritį konsultuoja Departamento skyrių rajonuose darbuotojus;
21. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
22. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
23. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
24. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
25. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
26. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
27. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
28. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
29. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų pareigybei nustatytas funkcijas bei laiku ir kokybiškai vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Analizuoti aktualias užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės problemas ir teikti siūlymus dėl galimų problemų sprendimo būdų.

2. Vykdyti NVSC Vilniaus departamento veiklos viešinimą bei informuoti gyventojus apie aktualius su užkrečiamosiomis ligomis susijusius klausimus ir šių ligų prevenciją.

3. Atlikti su užkrečiamųjų ligų valdymu susijusios mokslinės informacijos vertinimą ir teikti siūlymus dėl galimų veiksmų taikymo NVSC Vilniaus departamento veikloje.