Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką nustatyta tvarka:
1.1. lytiniu keliu plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos;
1.2. atlieka tuberkuliozės, per kraują ar kitą biologinę medžiagą plintančių infekcijų, virusinių hepatitų B,C, D ir kt. atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą:
1.2.1. atlieka atvejų epidemiologinį tyrimą: surenka ir vertina duomenis apie ligonį, susirgimo, tikėtino užsikrėtimo, kreipimosi į ASPĮ, diagnozės nustatymo, hospitalizavimo laiką, diagnozės nustatymą, laboratorinį patvirtinimą, ligos sukėlėją, klinikinį ligos pasireiškimą, ligos baigtį, atvejo atsiradimo aplinkybes (infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo veiksnius, kitus ligos rizikos faktorius, sąsajas su kitais atvejais, skiepijimo būklę (priklausomai nuo ligos), užsikrėtimo aplinkybes, užsikrėtimo vietą; klasifikuoja užkrečiamųjų ligų atvejus; išaiškina sąlytį turėjusius asmenis, organizuoja jų stebėjimą, ištyrimą, chemoprofilaktiką, imunoprofilaktiką; organizuoja atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo / profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir / ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; laboratorinių tyrimų organizavimas (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemonės);
1.2.2. išaiškina, tiria ir dalyvauja likviduojant protrūkius: išaiškina protrūkius (stebint sergamumo dinamiką ir atvejų grupavimąsi (2 ir daugiau susijusių atvejų); ištiria ir aprašo protrūkius (nustato protrūkio galimas priežastis (infekcijos šaltinį, perdavimo veiksnius); organizuoja priešepidemines priemones ir dalyvauja likviduojant protrūkius;
1.2.3. teikia informaciją apie ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims.
2. atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją dalyvauja nustatant savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacines priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose;
3. kartu su kitų skyrių specialistais, vertina ASPĮ atitiktį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės teisės aktams;
4. surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl administracinių nusižengimų;
5. konsultuoja Kauno departamento skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
6. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
8. teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
9. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
10. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
11. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
12. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
13. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
14. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
16. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.
17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
18. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant sumažinti sergamumą užkrečiamosiomis ligomis Kauno apskrityje, teikti konsultacijas ūkio subjektams  apie tuberkuliozę, per kraują ar kitą biologinę medžiagą plintančių infekcijų, virusinių hepatitų B,C, D ir lytiniu keliu plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros gerinimo tema.

2. Gerinti visuomenės informavimą apie užkrečiamąsias ligas apskrityje.

3. Analizuoti aktualias užkrečiamųjų ligų problemas apskrityje, siūlyti jų sprendimo būdus.