Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės srityje;
6.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
6.5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
6.8. gebėti planuoti, organizuoti skyriaus darbą.
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo Vilniaus departamento (toliau – Departamentas) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
7.2. atsako už Skyriaus veiklos kokybę ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą laiku bei tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą;
7.3. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;
7.4. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja administracinių nusižengimų bylų teisenoje;
7.5. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei siūlymus dėl teisės aktų projektų;
7.6. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus tiesioginiam vadovui;
7.7. pagal veiklos sritį konsultuoja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
7.8. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) teismuose ir kitose institucijose;
7.9. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.10. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme ir planavime;
7.11. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.12. dalyvauja rengiant Departamento veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.13. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.14. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
7.15. atlieka einamąją finansų kontrolę – tikrina, ar priimti sprendimai vykdomi tinkamiausiu būdu, perkamų prekių, paslaugų ir darbų kokybę, jų atitikimą sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, tikrina jų atitikimą sutartyse ar kituose dokumentuose nustatytoms sąlygoms;
7.16. imasi priemonių, kad Skyriuje gaunami pranešimai apie užkrečiamąsias ligas ir jų sukėlėjus, statistinės ir kitos ataskaitos bei dokumentai būtų registruojami laiku ir tinkamai;
7.17. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
7.18. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.19. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.20. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.21. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.22. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
7.23. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų pareigybei nustatytas funkcijas bei vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.