Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI

6. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro ar jam prilygintu išsilavinimu;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
6.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis Specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo Departamento dokumentų valdymo organizavimą ir teikia siūlymus dėl dokumentų valdymo gerinimo;
7.2. užtikrinant kokybišką asmenų aptarnavimą, suteikia asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo išnagrinėjimu;
7.3. priima gaunamą informaciją, registruoja gautus dokumentus ir teikia juos Departamento direktoriui;
7.4. teikia Departamento darbuotojų parengtus dokumentus pasirašymui, kontroliuoja rengiamų dokumentų įforminimą, konsultuoja darbuotojus dokumentų rengimo klausimais, paruošia pasirašytus dokumentus išsiuntimui;
7.5. kontroliuoja pavedimų įvykdymo terminus, teikia ataskaitas;
7.6. organizuoja susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, rengia jų protokolus;
7.7. registruoja asmenis konsultacijoms, paskiria laiką pokalbiui su Departamento direktoriumi ar Departamento direktoriaus pavaduotoju;
7.8. organizuoja konsultacijoms atvykusių asmenų priėmimą;
7.9. sistemina ir atnaujina informaciją apie Departamento ir teritorinių skyrių adresus, telefonus, darbuotojų vardus, pavardes, telefonus;
7.10. administruoja dokumentų valdymo programą, apie atsiradusius programos trikdžius informuoja IT paslaugų teikėjų atstovus;
7.11. užtikrina, kad Departamento direktorius būtų aprūpintas kanceliarinėmis priemonėmis, veiktų ryšių priemonės, būtų tvarkinga Departamento direktoriaus darbo vieta;
7.12. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.13. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.14. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.16. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.17. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.18. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.19. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.20. nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.21. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.22. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.