Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. koordinuoja departamentų veiklą, ginant vartotojų teises ir taikant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytas pavojingų produktų pateikimo rinkai ribojimo priemones;
2. koordinuoja visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolės vykdymą departamentuose;
3. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;
4. metodiškai vadovauja departamentų Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriams;
5. teikia informaciją ir konsultuoja departamentų Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius ir skyrius rajonuose;
6. teikia informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, visuomenei įstaigos veiklos klausimais;
7. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
8. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
9. rengia teisėkūros iniciatyvų projektus, rengia ir teikia konsoliduotas ataskaitas;
10. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, veiklos ataskaitas, teikia siūlymus įstaigos veiklos planų rengimui;
11. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
12. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
14. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
15. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
16. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
17. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
19. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Efektyvinti licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros procesą.

2. Efektyvinti ekstremalių situacijų valdymo procesą.