Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį veiklos planavimo srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklos planavimą, viešąjį administravimą, Lietuvos sveikatos sistemą ir visuomenės sveikatos priežiūrą;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;
7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


1. organizuoja ir koordinuoja NVSC veiklos planavimą ir veiklos ataskaitų rengimą;
2. vykdo NVSC veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, vertina riziką ir aplinkos veiksnių įtaką NVSC veiklai;
3. dalyvauja vertinant NVSC bendrosios veiklos efektyvumo rodiklius ir teikia siūlymus dėl  NVSC struktūros tobulinimo ir veiklos optimizavimo;
4. dalyvauja kuriant NVSC ūkio subjektų priežiūros veiklos efektyvumo vertinimo kriterijus, organizuoja duomenų apie pasiektas jų reikšmes teikimą, vertina jas bei teikia siūlymus dėl ūkio subjektų priežiūros veiklos gerinimo;
5. konsultuoja NVSC darbuotojus veiklos planavimo, ataskaitų ir vidaus tvarką nustatančių dokumentų rengimo klausimais;
6. rengia, teikia ir skelbia su Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) funkcijomis susijusią informaciją;
7. bendradarbiauja su kitomis institucijomis sprendžiant klausimus, susijusius su NVSC veiklos planavimu, ataskaitų rengimu ar veiklos vertinimo kriterijų kūrimu;
8. koordinuoja vidaus tvarką nustatančių dokumentų (įsakymų, tvarkos aprašų, QPR procesų, rodiklių modelių ir pan.) rengimą;
9. rengia NVSC vidaus tvarką nustatančius ir kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, dokumentus (teisės aktų projektus, informacinius raštus, NVSC veiklos planų projektus ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas, pranešimus ir pan.);
10. analizuoja NVSC veiklą ir teikia siūlymus dėl jos efektyvumo didinimo;
11. dalyvauja planuojant, organizuojant ir atliekant NVSC kokybės vadybos sistemos auditus;
12. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
13. pagal Skyriaus veiklos sritį nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių keliamiems klausimams spręsti;
14. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
16. pavaduoja Skyriaus vedėją bei kitus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
17. laiku ir kokybiškai vykdo kitus Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus ir įstaigos veiklos tikslai.


VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Gerinti NVSC veiklos planavimą;

2. Peržiūrėti ir pakoreguoti NVSC veiklos procesus pagal esamą struktūrą;

3. Organizuoti išorinį KVS sertifikavimo auditą.