Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir valdymą;
8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. organizuoja numatomų viešųjų pirkimų poreikio planavimą;
2. rengia ir teikia visą būtiną informaciją apie viešuosius pirkimus;
3 organizuoja ir vykdo ilgalaikių sutarčių vykdymo kontrolę;
4. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
5. rengia ir teikia pirkimo dokumentus ir jų patikslinimus (paaiškinimus);
6. tikrina NVSC padalinių pateiktų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams, techninių specifikacijų atitiktį Viešųjų pirkimo įstatymo principams;
7. atlieka ekonominio efektyvumo, vykdant viešuosius pirkimus, didinimo galimybių analizę;
8. organizuoja viešųjų pirkimų komisijų NVSC sudarymą;
9. rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
10. rengia vidaus teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, teikia siūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;
11. konsultuoja NVSC padalinius viešųjų pirkimų klausimais;
12. inicijuoja ir užtikrina ūkinių operacijų (prekių, paslaugų, darbų pirkimų ir kt.) vykdymą;
13. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
14. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
15. vykdo finansų kontrolę;
16. laiku ir kokybiškai vykdo kitus NVSC direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
17. teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Didinti NVSC vykdomų viešųjų pirkimų skaidrumą.

2. Tobulinti NVSC vidaus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą.