Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. nagrinėja strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentus;
2. rengia sąlygas bendriesiems planams, detaliojo bei specialiojo planavimo dokumentams rengti;
3. nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, vertina jų atitiktį išduotoms planavimo sąlygoms bei teisės aktų reikalavimams;
4. nagrinėja statinių techninius projektus, vertina jų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
5. dalyvauja savivaldybių Statybų nuolatinių komisijų darbe;
6. rengia aplinkos tyrimų programas ir dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe;
7. atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą;
8. rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas;
9. atlieka veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimą, rengia Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimo pažymas;
10. tiria žmonių apsinuodijimų aplinkybes ir eigą, rengia Žmonių apsinuodijimo aplinkybių ir eigos tyrimo protokolus;
11. tiria ir analizuoja kitus aplinkos veiksnius, galimą jų poveikį visuomenės sveikatai;
12. vertina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;
13. konsultuoja ūkio subjektus visuomenės sveikatos saugos klausimais ir teikia metodinę pagalbą;
14. pagal veiklos sritį teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
15. vykdo paslaugų, teikiamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;
16. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
17. dalyvauja rengiant Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
18. teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
19. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
20. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
21. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
22. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
23. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
24. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
25. pagal veiklos sritį atstovauja NVSC teismuose ir kitose institucijose;
26. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
27. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
28. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
29. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Tobulinti ir plėtoti Vilniaus departamento konsultavimosi su visuomene mechanizmą.

2. Stiprinti aplinkos veiksnių neigiamo poveikio visuomenės sveikatai prevenciją ir teikti visuomenei žinias, reikalingas jos sveikatai stiprinti.

3. Mažinti žalingo aplinkos veiksnių poveikio sveikatai riziką ir stiprinti visuomenės sveikatą, taikant inovatyvius sprendimus bei didinant vykdomų priemonių efektyvumą.

4. Gerinti Vilniaus departamento veiklos plano įgyvendinimą ir efektyvinti veiklą, sumažinant viršytų ir nepasiektų NVSC Vilniaus departamento VSSS 2019 m. veiklos plano vertinimo kriterijų skaičių.