Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žmonių užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. nuolat stebi ir vertina vakcinomis valdomų, per orą perduodamų užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);
2. įrašo epidemiologinius duomenis į užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų bazę ir juos reguliariai analizuoja;
3. atlieka retrospektyvinę sergamumo analizę, nustato užkrečiamųjų ligų epidemiologinius dėsningumus teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašo ir įvertina vykdytų priešepideminių ir profilaktinių priemonių efektyvumą;
4. vykdo įprastinę ir sustiprintą gripo epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką (gripo sezono metu nuolat stebi ir vertina sergamumą gripu ir ŪVKTI apskrityje ir savivaldybėse ir numatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotoms įstaigoms, rekomenduoja savivaldybėms skelbti gripo epidemijos pradžią ir pabaigą) ir paremtą pasirinktine klinikine-virusologine diagnostika (organizuoja dalyvaujančių gydytojų parinkimą, surenka, apibendrina, analizuoja ir teikia iš dalyvaujančių gydytojų gaunamus duomenis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui ir Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos);
5. vykdo tymų, raudonukės, įgimto raudonukės sindromo epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką;
6. vykdo ūmių vangių paralyžių, poliomielito epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką;
7. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį tyrimą: surenka ir vertina duomenis apie ligonį, susirgimo, tikėtino užsikrėtimo, kreipimosi į ASPĮ, diagnozės nustatymo, hospitalizavimo laiką, diagnozės nustatymą, laboratorinį patvirtinimą, ligos sukėlėją, klinikinį ligos pasireiškimą, ligos baigtį, atvejo atsiradimo aplinkybes (infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo veiksnius, kitus ligos rizikos faktorius, sąsajas su kitais atvejais, skiepijimo būklę (priklausomai nuo ligos)), užsikrėtimo aplinkybes, užsikrėtimo vietą; klasifikuoja užkrečiamųjų ligų atvejus; išaiškina sąlytį turėjusius asmenis, organizuoja jų stebėjimą, ištyrimą, chemoprofilaktiką, imunoprofilaktiką; organizuoja atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo / profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir / ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; ir kt.);
8. išaiškina, tiria ir likviduoja / dalyvauja likviduojant užkrečiamųjų ligų atvejus / protrūkius: išaiškina atvejus / protrūkius (stebint sergamumo dinamiką ir atvejų grupavimąsi (2 ir daugiau susijusių atvejų)); ištiria ir aprašo atvejus / protrūkius (nustato protrūkio galimas priežastis (infekcijos šaltinį, perdavimo veiksnius), atlieka analitinius epidemiologinius tyrimus); organizuoja priešepidemines priemones ir likviduoja / dalyvauja likviduojant protrūkius;
9. pagal veiklos sritį organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja laboratorinių tyrimų (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai), reikalingų vakcinomis valdomų, per orą perduodamų ir kitų žmonių užkrečiamųjų ligų židinių epidemiologinei diagnostikai ir kontrolei, atlikimą;
10. rengia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms;
11. organizuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką: koordinuoja ir vertina rizikos grupių asmenų skiepijimų nuo sezoninio gripo apimtis teritorijoje (atskirose amžiaus grupėse, atskirose teritorijose ar ASPĮ) bei suaugusiųjų skiepijimų nuo difterijos – stabligės apimtis, vykdo nepageidaujamų reakcijų į skiepus epidemiologinę priežiūrą, ir, jei reikia, organizuoja skiepijimą nuo kitų užkrečiamųjų ligų (meningokokinės infekcijos, poliomielito, difterijos ir kt.); tikrina ir analizuoja gautas iš ASPĮ ataskaitas apie profilaktinius skiepijimus, jas apibendrina ir teikia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui;
12. ASPĮ prašymu padeda ištirti ir suvaldyti hospitalinių infekcijų protrūkius;
13. dalyvauja sprendžiant antimikrobinio atsparumo ir antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo valdymo apskrityje problemas;
14. vykdo pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai): vertina situacijas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) nuostatas teisės aktų nustatyta tvarka; dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones; dalyvauja rengime / atnaujina specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus (pasirengimo gripo pandemijai), dalyvauja pratybose;
15. organizuoja ir vykdo analitinius epidemiologinius tyrimus (paplitimo, atvejo-kontrolės, kohortinius);
16. dalyvauja nustatant savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacines priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) veiklos planuose;
17. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Vilniaus departamento (toliau – Departamentas) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjui;
18. pagal veiklos sritį dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei siūlymus;
19. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;
20. pagal veiklos sritį konsultuoja Departamento skyrių rajonuose darbuotojus;
21. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
22. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
23. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
24. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
25. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
26. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
27. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme;
28. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
29. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
30. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
31. vykdo  kitus Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos veiklos tikslai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Identifikuoti aktualias užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės problemas ir teikti siūlymus sergamumui užkrečiamosiomis ligomis mažinti.

2. Vykdyti Vilniaus departamento veiklos viešinimą teikiant informaciją visuomenei, verslo subjektams žiniasklaidoje, interneto svetainėje, organizuojant seminarus-konsultacijas aktualiais užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės klausimais.

3. Teikti informaciją žiniasklaidai informuojant ir gilinant visuomenės žinias užkrečiamųjų ligų epidemiologinės situacijos ir profilaktikos klausimais.