Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos arba farmacijos  krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje;
3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą ir kosmetikos gaminius;
6. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos pozicijos rengimą, derinimą ir atstovavimą Europos Sąjungos institucijose reglamentuojančiais teisės aktais;
7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo Vilniaus departamento (toliau – Departamento) Produktų vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendinant 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL 2009 L 342, p. 59) nuostatas;
2. pagal veiklos sritį tikrina Skyriuje parengtų dokumentų projektus, vizuoja juos ir atsako už jų įforminimo atitiktį teisės aktų reikalavimams;
3. dalyvauja rengiant Skyriaus ir Departamento veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
4. pagal veiklos sritį konsultuoja Departamento, Departamento skyrių rajonuose ir kitų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) departamentų valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
5. pagal veiklos sritį atstovauja NVSC kitose institucijose;
6. pagal veiklos sritį rengia, derina ir atstovauja Lietuvos pozicijas Europos Sąjungos institucijų komitetuose ir darbo grupėse;
7. vertina, analizuoja, kaupia bei perduoda informaciją apie kosmetikos gaminio rimtą nepageidaujamą poveikį;
8. analizuoja Europos Sąjungos kosmetikos gaminių notifikavimo portalo duomenis, analizės pagrindu teikia siūlymus dėl atsakingų asmenų patikrinimų plano projekto ir dalyvauja vykdant atsakingų asmenų patikrinimus;  
9. teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Departamento darbo veiksmingumo gerinimo;
10. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
11. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
13. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Didinti vartotojų sąmoningumą kosmetikos gaminių pasirinkimo ir atsakingo vartojimo klausimais.

2. Tobulinti verslo, asmens sveikatos priežiūros specialistų ir visuomenės kompetencijas kosmetikos gaminių rimto nepageidaujamo poveikio rizikos valdyme.

3. Tobulinti rinkos priežiūros institucijų specialistų kvalifikaciją kosmetikos gaminių tiekimo rinkai reikalavimų įgyvendinimo klausimais.

4. Didinti verslo ir kompetentingų institucijų specialistų kompetencijas ribinių gaminių rizikos valdymo klausimais.