Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos ar biologijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities chemijos ar aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos ar chemijos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje;
3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą ir nuodingąsias medžiagas, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pavojingas chemines medžiagas ir jų mišinius;
5. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos atstovavimą Europos Sąjungos institucijose reglamentuojančiais teisės aktais;
6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo leidimus vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išduodančiai institucijai nustatytas funkcijas;
2. sistemina, analizuoja bei apibendrina turimą informaciją, susijusią su nuodingųjų medžiagų sauga, rengia išvadas bei teikia siūlymus;
3. vykdo informacijos ir dokumentų, pateiktų siekiant gauti leidimus vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, vertinimo bei leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, projektų rengimo funkcijas;
4. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
5. pagal veiklos sritį teikia informaciją suinteresuotiems asmenims, konsultuoja įstaigos darbuotojus;
6. dalyvauja rengiant Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų ar Lietuvos Respublikos institucijų, įgaliotų atstovauti Europos Sąjungos institucijose pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas, gaunamus dokumentus, rengia jų apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
8. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir teikia siūlymus dėl kitų institucijų parengtų pozicijų pavojingų cheminių medžiagų ir jų mišinių klausimais;
9. bendradarbiauja su valstybės valdymo, savivaldybių, mokslo ir mokymo institucijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis bei institucijomis, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, NVSC vadovybės pavedimu atstovauja NVSC Lietuvoje ir užsienyje;
10. rengia informaciją apie teisės aktus, nustatančius reikalavimus veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, bei kitą su veiklos sritimi susijusią informaciją, skirtą paskelbti NVSC interneto svetainėje.
11. pagal veiklos sritį rengia NVSC teikiamų administracinių paslaugų aprašymų projektus;
12. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
13. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei visuomenės sveikatos saugos klausimais;
14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios, teikia pastabas ir siūlymus Skyriaus vedėjui;
15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
16. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
17. laiku ir kokybiškai vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Skatinti ūkio subjektus taikyti atsakingo požiūrio principą pavojingų produktų mažmeninėje prekyboje.

2. Atnaujinti informaciją apie paslaugą „Leidimo vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimas“ administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale (e-paslaugos.lt).

3. Didinti visuomenės informuotumą produktų saugos klausimais.

4. Patobulinti priežiūros institucijų specialistų kompetenciją nuodingųjų medžiagų teisinio reglamentavimo ir jo įgyvendinimo klausimais.