Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą  biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;
5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus ir darbo metodus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
1. vykdo per maistą ir vandenį perduodamų bei ypač pavojingų ir retų užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, nuolat stebi ir vertina epideminę situaciją; renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas; įrašo epidemiologinius duomenis į užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos duomenų bazę ir juos reguliariai analizuoja;
2. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
3. atlieka per maistą ir vandenį perduodamų bei ypač pavojingų ir retų užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį tyrimą: surenka ir vertina duomenis apie ligonį, susirgimo, tikėtino užsikrėtimo, kreipimosi į ASPĮ, diagnozės nustatymo, hospitalizavimo laiką, diagnozės nustatymą, laboratorinį patvirtinimą, ligos sukėlėją, klinikinį ligos pasireiškimą, ligos baigtį, atvejo atsiradimo aplinkybes (infekcijos šaltinį, infekcijos perdavimo veiksnius, kitus ligos rizikos faktorius, sąsajas su kitais atvejais, skiepijimo būklę (priklausomai nuo ligos)), užsikrėtimo aplinkybes, užsikrėtimo vietą; klasifikuoja užkrečiamųjų ligų atvejus; išaiškina sąlytį turėjusius asmenis, organizuoja jų stebėjimą, ištyrimą, chemoprofilaktiką, imunoprofilaktiką; organizuoja atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo/ profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir / ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; ir kt.);
4. pagal veiklos sritį organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja laboratorinių tyrimų (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai), reikalingų per maistą ir vandenį perduodamų bei ypač pavojingų ir retų žmonių užkrečiamųjų ligų židinių epidemiologinei diagnostikai ir kontrolei, atlikimą;
5. atlieka retrospektyvinę per maistą ir vandenį perduodamų bei ypač pavojingų ir retų užkrečiamųjų ligų sergamumo analizę, nustato užkrečiamųjų ligų epidemiologinius dėsningumus teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašo ir įvertina vykdytų priešepideminių ir profilaktinių priemonių efektyvumą;
6. rengia informaciją apie per maistą ir vandenį perduodamas bei ypač pavojingas ir retas užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms;
7. organizuoja ir vykdo analitinius epidemiologinius tyrimus (paplitimo, atvejo-kontrolės, kohortinius);
8. vykdo ūmių vangių paralyžių, poliomielito epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką;
9. vykdo imunoprofilaktikos kontrolę asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
10. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašom;
11. kontroliuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką: vykdo nepageidaujamų reakcijų į skiepus epidemiologinę priežiūrą, ir, jei reikia, organizuoja skiepijimą nuo kitų užkrečiamųjų ligų , poliomielito, difterijos ir kt.); tikrina ir analizuoja gautas iš ASPĮ ataskaitas apie profilaktinius skiepijimus, jas apibendrina ir teikia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui;
12. ASPĮ prašymu padeda ištirti ir suvaldyti hospitalinių infekcijų protrūkius;
13. dalyvauja sprendžiant antimikrobinio atsparumo ir antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo valdymo apskrityje problemas;
14. vykdo pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai): vertina situacijas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) nuostatas teisės aktų nustatyta tvarka; dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones; dalyvauja rengime/atnaujina specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus (pasirengimo gripo pandemijai), dalyvauja pratybose;
15. vykdo medicininę-karntininę  kontrolę Valstybės įmonės Lietuvos oro uostai Vilniaus filiale;
16. dalyvauja nustatant savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacines priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) veiklos planuose;
17. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
18. pagal veiklos sritį dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei siūlymus;
19. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;
20. pagal veiklos sritį konsultuoja Vilniaus departamento skyrių rajonuose darbuotojus;
21. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
22. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
23. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
24. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
25. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
26. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
27. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
28. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
29.  laiku ir tinkamai vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Identifikuoti aktualias užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės problemas ir teikti siūlymus sergamumui užkrečiamosiomis ligomis mažinti.

2. Stiprinti esamas ir diegti papildomas užkrečiamųjų ligų kontrolės priemones užsienio šalių gyventojų patekimo į šalį punktuose.

3. Vykdyti Vilniaus departamento veiklos viešinimą teikiant informaciją visuomenei, verslo subjektams žiniasklaidoje, interneto svetainėje, organizuojant seminarus-konsultacijas aktualiais užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės klausimais.

4. Teikti informaciją žiniasklaidai informuojant ir gilinant visuomenės žinias užkrečiamųjų ligų epidemiologinės situacijos ir profilaktikos klausimais.