Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje;
3 mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. analizuoja ir vertina užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros vykdymą departamentuose, teikia siūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
2. analizuoja ir vertina keliose teritorijose išplitusių protrūkių tyrimą ir valdymą, konsultuoja dėl analitinių epidemiologinių tyrimų vykdymo;
3. analizuoja ir vertina imunoprofilaktikos vykdymą departamentuose, teikia siūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;
4. analizuoja ir vertina hospitalinių infekcijų protrūkių, antimikrobinio atsparumo valdymą departamentuose;
5. analizuoja ir vertina medicininės-karantininės kontrolės pasienio kontrolės punktuose ir teritorijų bei riboto karantino kontrolės vykdymą;
6. konsultuoja departamentų Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius dėl viešojo administravimo funkcijų vykdymo, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;
7. konsultuoja departamentų Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius dėl bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, padeda spręsti probleminius klausimus;
8. teikia apibendrintus visų departamentų siūlymus, nuomones Sveikatos apsaugos ministerijai dėl teisėkūros iniciatyvų tobulinimo, rengia ir teikia konsoliduotas ataskaitas;
9. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, veiklos ataskaitas, teikia siūlymus įstaigos veiklos planų rengimui;
10. teikia informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, visuomenei įstaigos veiklos klausimais;
11. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
12. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai, dalyvauja ekstremalių situacijų valdyme;
13. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
14. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
16. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
18. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
19. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
20. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
21. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.
 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant užtikrinti vienodą viešojo administravimo funkcijų vykdymo ir teisės aktų įgyvendinimo praktiką, didinti departamentuose vykdomos ASPĮ imunoprofilaktikos kontrolės priemonių efektyvumą;

2. Teikti metodinę pagalbą NVSC departamentų darbuotojams, vykdant gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo infekcijų (ŪVKTI) epidemiologinę priežiūrą;

3. Aktyviai vykdyti NVSC veiklos viešinimą, teikiant informaciją visuomenei bei ūkio subjektams užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, profilaktikos klausimais.