Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę, kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų ir buhalterinės apskaitos srityje;
3. išmanyti ir mokėti taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro, finansų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą, finansavimą ir kontrolę, iždo procedūras, valstybės biudžeto vykdymą;
4 išmanyti bendruosius apskaitos tvarkymo reikalavimus, finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo tvarką, apskaitos dokumentų pildymo reikalavimus ir dokumentacijos įforminimą bei jų priėmimo, saugojimo ir atidavimo į archyvą tvarką;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bei mokėti taikyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais bei Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (toliau – FVAIS), Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinės sistemos (toliau – VSAKIS), Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos (toliau – VBAMS) programomis.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. tvarko materialaus ir nematerialaus ilgalaikio turto, atsargų ir ūkinio inventoriaus vidinio judėjimo buhalterinės apskaitos dokumentus;
2. dalyvauja atliekant metinę turto inventorizaciją;
3. patikrina, ar inventorizacijos rezultatai atitinka buhalterinės apskaitos duomenis, rengia atitinkamų dokumentų projektus inventorizacijos metu nustatytų trūkumų išieškojimui, sprendimų dėl inventorizacijos rezultatų įtraukimo į buhalterinę apskaitą priėmimui;
4. atlieka turto būklės ir atliktų turto būklės pagerinimo darbų įvertinimą ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
5. teikia pasiūlymus Finansų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjui dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo;
6. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl turto likvidacinės vertės nustatymo;
7. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl atliktų darbų priskyrimo prie einamojo remonto ar prie esminio turto pagerinimo;
8. parengia ir pasirašo turto perdavimo–priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo, atsargų nurašymo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo, turto atidavimo naudoti, ūkinio inventoriaus nurašymo ir kitus aktus;
9. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl liekamųjų medžiagų vertės nustatymo;
10. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl turto tikrosios vertės VSAFAS nurodytais atvejais nustatymo;
11. vykdo einamąją finansų kontrolę;
12. atlieka kitas Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas, kiek tai susiję su buhalterinės apskaitos organizavimu.
13. rengia ir teikia centralizuotos apskaitos įstaigai delspinigių ar kitų netesybų pažymas;
14. išrašo ir pateikia pirkėjams bei paslaugų gavėjams sąskaitas;
15. kontroliuoja, kad iš NVSC struktūrinių padalinių darbuotojų gaunami buhalterinės apskaitos dokumentai ir ataskaitos (priėmimo–perdavimo važtaraščiai, nurašymo aktai, sąskaitos, avansinės apyskaitos ir kt.) būtų teikiami laiku ir be klaidų centralizuotos apskaitos įstaigai;
16. tikrina darbuotojų, vykusių į komandiruotes, pateiktas avansines ataskaitas;
17. tikrina tarnybinių automobilių kuro sunaudojimo dokumentus ir teikia atitinkamus duomenis centralizuotos apskaitos įstaigai;
18. sudaro nustatytos formos ataskaitas (kurių nerengia centralizuotos apskaitos įstaiga) ir jas teikia Sveikatos apsaugos ministerijai ir kitoms institucijoms;
19. rengia informaciją, susijusią su ilgalaikiu turtu, ūkiniu inventoriumi, atsargomis ir gautomis pajamomis, reikalingą NVSC apskaitai ir teikia centralizuotos apskaitos įstaigai;
20. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja, tvarko bei saugo Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau – Skyrius) dokumentaciją;
21. užtikrina dokumentų saugojimą, atitinkamą jų įforminimą ir perdavimą ilgalaikiam ir nuolatiniam saugojimui NVSC darbuotojui, atsakingam už jų tvarkymą;
22. teikia informaciją NVSC struktūriniams padaliniams ir konsultuoja NVSC darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
23. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei siūlymus dėl teisės aktų projektų;
24. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus tiesioginiam vadovui;
25. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
26. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme;
27. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
28. dalyvauja Skyriaus planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų rengime;
29. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
30. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
31. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
32. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
33. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant efektyviai naudoti valstybės biudžeto lėšas ir priimti tinkamus sprendimus dėl turto valdymo, parengti ir pateikti NVSC direktoriui susistemintą informaciją apie NVSC patalpas;

2. Siekiant tinkamai įgyvendinti VTIPS duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklėse nustatytą duomenų apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą pateikimo į VTIPS procesą, pateikti NVSC patalpų (Kalvarijų g. 153, Vilnius; Plento g. 3, Šalčininkai; Vilniaus g. 77, Širvintos; Partizanų g. 4, Švenčionys; Gedimino g. 11, Ukmergė) sąnaudų duomenis į VTIPS už 2018 m.;

3. Siekiant turėti aktualią informaciją, surinkti ir susisteminti visus reikalingus duomenis apie NVSC panaudos – nuomos būdu gautą ir perduotą turtą 2019-06-30 d.