Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office programiniais paketais;
3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. nagrinėja poveikio aplinkai ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, apimties nustatymo, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentus;
2. rengia sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti ir nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, vertina jų atitiktį išduotoms planavimo sąlygoms bei teisės aktų reikalavimams;
3. nagrinėja statinių techninius projektus, vertina jų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
4. dalyvauja savivaldybių Teritorijų planavimo komisijų darbe;
5. rengia aplinkos tyrimų programas ir dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe;
6. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus;
7. atlieka veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimą ir rengia veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimo pažymas;
8. atstovauja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC)  valstybės ir valdžios institucijose, santykiuose su kitomis įmonėmis ir organizacijomis, teismuose;
9. keičiasi informacija su kitomis institucijomis ar, sprendžiant bendras problemas, bendradarbiauja su valstybės valdymo, savivaldybių, mokslo ir mokymo institucijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis;
10. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
11. nagrinėja ir vertina paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti ir (ar) atnaujinti;
12. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
13. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
14. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
16. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
18. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
19. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
20. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
21. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
22. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
23. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Tobulinti ir plėtoti Vilniaus departamento konsultavimosi su visuomene mechanizmą.

2. Gerinti suaugusiųjų globos įstaigų visuomenės sveikatos saugos būklės gerinimas, įgyvendinant PSO Sveikos senėjimo strategiją.

3. Stiprinti aplinkos veiksnių neigiamo poveikio visuomenės sveikatai prevenciją ir teikti visuomenei žinias, reikalingas jos sveikatai stiprinti.

4. Mažinti žalingo aplinkos veiksnių poveikio sveikatai riziką ir stiprinti visuomenės sveikatą, taikant inovatyvius sprendimus bei didinant vykdomų priemonių efektyvumą.

5. Gerinti Vilniaus departamento veiklos plano įgyvendinimą ir efektyvinti veiklą, sumažinant viršytų ir nepasiektų NVSC Vilniaus departamento VSSS 2019 m. veiklos plano vertinimo kriterijų skaičių.