Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. mokėti dirbti Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo periodinę, grįžtamąją ir operatyviąją asmens sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo, stacionarių vaikų ir jaunimo bei suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, gaminančių kosmetikos gaminius, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
2. vykdo operatyviąją ir grįžtamąją (pagal asmenų prašymus, pareiškimus, skundus) visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;
3. vykdo periodinę, grįžtamąją ir operatyviąją radiotechninių objektų veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
4. vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;
5. vykdo sanitarinės apsaugos zonų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
6. vykdo stacionarių triukšmo šaltinių veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę triukšmo prevencijos zonose;
7. vykdo licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos – kenkėjų kontrolės (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) kontrolę, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, visuomenės sveikatos saugos ekspertizės kontrolę;
8. organizuoja laboratorinių tyrimų, reikalingų visuomenės sveikatos saugos kontrolei, atlikimą, rengia laboratorinių tyrimų programas;
9. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas;
10. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
11. analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;
12. pagal veiklos sritį tikrina pavojingus objektus;
13. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme;
14. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimą pavojų ir grėsmes visuomenės sveikatai;
15. dalyvauja rengiant Vilniaus departamento (toliau – Departamentas) Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir laboratorinių tyrimų planus, jų įgyvendinimo ataskaitas;
16. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
17. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
18. pagal veiklos sritį konsultuoja ir metodiškai vadovauja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose specialistams;
19. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismuose ir kitose institucijose;
20. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
21. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
22. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
23. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
24. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
25. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
26. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
27. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Per einamuosius metus tobulinti ir plėtoti Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus konsultavimosi su visuomene mechanizmą.

2. Per einamuosius metus mažinti viršytų ir nepasiektų Vilniaus departamento 2019  m. veiklos plano vertinimo kriterijų skaičių.