Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo periodinę, grįžtamąją ir operatyviąją asmens sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo, stacionarių vaikų ir jaunimo bei suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, gaminančių kosmetikos gaminius, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
2. vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;
3. vykdo licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolę;
4. vykdo operatyviąją ir grįžtamąją (pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus) visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;
5. organizuoja laboratorinių tyrimų, reikalingų visuomenės sveikatos saugos kontrolei, atlikimą, paima mėginius laboratoriniam tyrimui ir pristato į laboratoriją, atlieka apšvietimo, oro ir vandens temperatūros, oro drėgmės ir oro judėjimo greičio matavimus;
6. inicijuoja Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo nustatytų rinkos ribojimo priemonių taikymą;
7. surašo Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolus;
8. nagrinėdamas vartotojų skundus gina vartotojų teises kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų srityje;
9. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas;
10. analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;
11. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyrius vedėjui;
12. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
13. dalyvauja rengiant Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos ir laboratorinių tyrimų planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
14. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
16. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei bei užtikrina, kad viešai ir oficialiai įstaigos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
17. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismuose ir kitose institucijose;
18. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
19. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
20. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
21. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Mažinti aplinkos veiksnių poveikį vaikų sveikatai, mažinant ikimokyklinio ugdymo įstaigų patalpų taršą asbestu.

2. Per einamuosius metus mažinti viršytų ir nepasiektų Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus 2019  m. veiklos plano vertinimo kriterijų skaičių.